MESLEKİ GELİŞİM 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI soru ve CEVAPLARI

1)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarındandır?

A)Güvenilir olma        C)Hak yeme        B)Yalan söyleme        D)Hırsızlık yapma
2)”Etik kutsaldır, çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiç bir çeşit kıymetle ölçülemez” Aşağıdakilerinken hangisi bu sözü söylemiştir.
A)Einstein        B)Hasan-ı Basri        C) Atatürk        D)Sokrates
3) Hangisi etik sistemi değildir?
A)Kural etiği        B)Kişisel etik        C)Dayanışma etiği        D)amaçlanan sonuç etiği
4)etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken değildir?
A)Kültür        B)Değerler        C)Normlar        D)Kaşlar
5)AŞAĞIDAKİLERİN HANGİSİ ETİK KAVRAMININ SÖZCÜK ANLAMI DEĞİLDİR?
A) Töre bilimi        B) Ahlak bilimi        C) Ahlaki        D)GELENEK BİLİMİ
6)Etik kutsald
ır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir Çeşit kıymetle ölçülemez” sözü kime aittir?
A) ATATÜRK        B)PASCAL        C)EDİSON        D)ARİSTOTALES
7)ETİĞİN KURUCUSU HANGİSİDİR?
A) Aristoteles        B) ATATÜRK        C) HASAN-I BASRİ        D)THALES
8) Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken HANGİSİDİR?
A)GELENEK        B)GÖRENEK        C) Kültür        D)DÜRÜSTLÜK
9).Etiğin sözlük kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Töre bilimi, ahlak bilimi
        B).Aşk, sevgi        C)Hoşgörü        D)Saygı
10).Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kuralları değildir?
 A) Doğruluk, dürüstlük        B) Sadakat        C)Kötülük yapma        D) Başkalarına yardım etme
11)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemi değildir?
 A)Amaçlanan Sonuç Etiği        B)Toplumsal Sözleşme Etiği        C)Kural Etiği        D)fiziksel etik
12)
Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden değildir?
A) Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır.
B)Eylem kötülük üstüne kurulmalı.
C) Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.
D)Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.
13)Aşağıdakilerden hangisi hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden değildir?
 A) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.
B)Hukuk kurallarını insan davranışları düzenler.
C)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır.
D)Gelenek ve göreneklere dayanır.
14) Aşağıdakilerden hangisi ki
şisel etiğin özelliklerinden değildir?
 A)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.
 B)Bireyi yanlış yönlendirir.
C)Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok durum söz konusudur.
D)Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz.
15)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden değildir?
A)Gelenek öncesi dönem.         B)Geleneksel düzey        C)Ahlaki süreç        D)Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey.
16)Hangisi ortak etik kurallarından değildir?
A)Doğruluk, dürüstlük        B)Güvenilir olma        C)Adalet        D)Başkalarına yardım etmeme
17)
Hangisi etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?
A)Değerler        B)Kültür        C)Ahlak        D)Normlar

 

18) ­­­­______, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Hukuk        B)Anayasa        C)Etik        D)Ahlak        E)Gelenekler

19) Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımın cevabıdır?

A)Hukuk        B)Anayasa        C)Ahlak        D)Etik        E)Gelenekler

20) Etiğin kaynağını ve temelini araştıran etik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mesleki Etik        B) Kurumsal Etik        C) Normatif Etik        D)Kişisel Etik                    E)Kural Etiği

21)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Sadakat        B)Adalet        C)Doğruluk        D)Dayanışma        E)Güvenilir olmama

22) Onun ahlak anlayışı “Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Machiavelli        B)Aristotales        C) Protagoras        D) Aristippos        E) Nietzsche

23)Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden biri değildir?

A)Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.

B)Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da artar; azaldıkça mutluluk da

azalır.

C)Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir

hakemdir.

D)Farklı bakış ıları, farklı etik sistemini temsil etmektedir

24)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.

B)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.

C)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.

D)Hukuk kuralları insanlara yalan söylemesini ister

25)Aşağıdakilerden hangisi Kişisel etiğin özelliklerinden biri değildir?

A)Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekâdan değil bireyin içinden geldiğini

savunur

B)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır

C)Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.

D)Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur.

26)Aşağıdakilerden hangisi etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur?

A)Einstain          B)Gote          C)Aristotoles          D)Sokrates

27)Aşağıdakilerden hangisi gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey aşamalarından biridir?

A-Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi

B-Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi

C-Sosyal vicdan evresi

D-Evrensel ahlaki ilkeler evresi

28)Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Bu söz kime aitdir?

A)Atatürk          B)Hasan-ı Basri          C)Mevlana          D)Hacı Bektaşi Veli

29) Aşağıdakilerden hangisi etik’in kurucusudur?

A)Aristotales          B)Protagoras          C)Sokrates          D)Nietzsche

30)Aşağıdakilerden hangisi Ortak etik kurallarlarından biri değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük          B)Güvenilir olma          C)Sadakat          D)yalan söyleme

31)Yozlaşma kaça ayrılır?

A)1          B)2          C)6          D)4

32)Kişisel etiğin özellikler kaça ayrılır?

A)2          B)4          C)6          D)10

33)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları yanlıştır.

A) Güvenirlik          B)İyi bir imaja sahip olma          C)Problem çözümünde yardım görme  D)Saygısızlık

34)Etik Sorgulama da verilen örnekler   yanlıştır..

A)Problemi tanımla ve açıklığa kavuştur          B)Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış.

C)Bütün tercihleri-seçenekleri sırala          D)Yanlış söyleme…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: