MESLEKİ GELİŞİM 10. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI soru ve CEVAPLARI

1- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(8p)

 1. YÖNETİM ; önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, nakliye, yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.
 2. İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine planlama denir.
 3. İşletmenin amaçlarına uygun bir şekilde kimlerinh angi işlerde görev alacaklarının ve aralarındaki iş ilişkilerinin belirlenmesine, bütün iktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine işletmenin örgütlenmesi denir.
 4. İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya  çıkmadan Önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine PLANLAMA denir

2- İyi bir yöneticide bulunması dereken özellikler ile ilgili olarak aşağıda verilen önermelerden hanileri doğru hangileri yanlıştır?(D/Y)(10p)

•Görevi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olma (D)

•Otoriter olması (Y)

•İkna yeteneğinin güçlü olması (D)

•Sorumluluk taşıyabilme (D)

•Bireysel Başarıyı Özendirmesi (Y)

3-  Aşağıda emrin özellikleri ile ilgili verilen önermelerden hangileri doğru hangileri yanlıştır? (D/Y)(10p)

•Direktifler çeşitli sebeplerle engellenmemeli, değiştirilmemelidir.( D )

•İnsan, direktifi yerine getirecek yeterli zihinsel, psikolojik ve bedensel güce sahip olmalıdır. (D)

•Astın düşüncesi alınmaz. Astın görevi emri yerine getirmektir.(Y  )

•Emirler sözlü olarak verilebilir. Yazılı emir olmaz. (Y )

•Örgütteki yetki ve sorumluluk ilişkilerini açıkça ve basit bir biçimde ortaya koymalı,. personelin yetki ve sorumluluk dereceleri kesin ve anlaşılır biçimde olmalıdır. ( D

 

4-  Emir ve direktifi kısaca tanımlayınız ve emir özelliklerinden 5 tanesini yazınız?(15p)

Emir, bir işin amacına uygun olarak sonuca ulaşması için “Ne” yapılacağını; Direktif

(Yönerge) ise yapılacak işin “Nasıl” yapılacağını belirtir.

 

5- Denetim nedir kısaca tanımlayın? (10p)

Denetim; faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır.

 

6- Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bir araya getirici ve bütünleştirici rolünü hangi yönetim işlevleri aracılığı ile yerine getirir..(8p)

•Stratejik Yönetim
•Süreç Yönetimi
•Proje Yönetimi
•Bireysel Faaliyetlerin Yönetimi

 

7. )Yöneltmenin tanımını yazınız? (10p)

Yöneltme; Organizasyonda yer alan görevlere elemanların seçimi, eğitilmesi, kendilerine gerekli  yetkilerin devredilmesi, bu kişilere işlerin yapılması ile ilgili olarak gerekli emir/direktiflerin  yönergelerin) verilmesidir

 

8- Örgütlenme türlerini yazın ve faydalarından 5 tanesini yazınız?(17p)

•Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme
•Üretim Esaslarına Göre Örgütlenme
•Coğrafi Bölge Esasına Göre (Bölgesel) Örgütlenme
•Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar ya da müºteri) Esas Alınarak Oluşturulan
•Örgütlenme
•Karma Model

 

 

 

 

 

Aşağıdaki test sorularının doğru olan cevaplarını işaretleyiniz. (12p)

9. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden değildir?

A) Verimlilik artışı metod geliştirerek sağlanmalıdır.

B) Rakamsal hedef koyan uygulamalardan vazgeçilmelidir.

C) İş başında eğitimin verilmemesi

D) Kalite analiz ve incelemelerinde istatistiki teknikler kullanılmalıdır.

E) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kalite denetiminin özelliğidir?

A) Teorik performansları belirler.

B) Ölçütlerin oluşturulmasını sağlar.

C) Performans standartlarını belirtmez.

D) Kalite, iyileştirme ile ilgili özel projeler tanımlanmaz.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin özelliklerinden değildir?

A) Örgütün yapısı, çevresine uyum sağlamalıdır.

B) İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.

C) Fiziksel olanakların değerlendirilmesi gerekir.

D) Amaçların tespit edilmesi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın temel aşamalarından biri değildir?

A) Amaçların tespit edilmesi

B) Kaynaklar

C) Denetim

D) Finansman

 

13. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden biri

değildir?

A) İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme

B) Tarafsız ve insancıl davranabilme

C) İletişime önem vermeme

D) Kendini geliştirmek ve yeniliklere açık olma

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

A) Planlama

B) Finansman

C) Denetim

D) Organizasyon

 

MESLEKİ GELİŞİM 10. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI soru ve CEVAPLARI” için bir yorum

 • 27 Şubat 2021 tarihinde, saat 10:19
  Permalink

  Bana çok faydası oldu…

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: