2014–2015 PROJE HAZIRLAMA DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

2014–2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

………………………………………….. lisesi

PROJE HAZIRLAMA DERSİ 2. DÖNEM zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

 

Toplantı No                    :              2 (İki)

Toplantı Tarihi              :              17/02/2015

Toplantı Yeri                 :              Öğretmenler Odası

Toplantı Saati                               :              17:00

Toplantıya Katılanlar :              …………………………………….

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması ve gerekli açıklamaların yapılması.
 3. 2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
 4. Öğretimde verimi yükseltecek ve başarıyı artıracak çalışmaların belirlenmesi.
 5. 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın öğretim esasları ile Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27 Nisan 1998 tarih ve 64 sayılı Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konuların okunması ve bu kararlar doğrultusunda Atatürkçülük konularının öğretim programına aktarılmasının görüşülmesi(2488 S.T.D.).
 6. 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Ders Dışı Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle ilgili yazıların okunması ve görüşülmesi.
 7. Eğitim- Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin Tebliğler Dergisinin Ağustos 2003–2551 sayısının ilgili kısmının okunması ve yıllık ve günlük planlar hakkında görüşülmesi ve karar alınması.
 8. Yazılı sınav ve ölçme değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 9. Okul araç, gereçlerinin doğru kullanılması, korunması ve tasarruf bilincinin öğrencilere aktarılması.
 10. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

 • Toplantı Okul Müdür Yard. ………………………………..’nin başkanlığında başladı. Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin hazır bulundukları tespit edildi. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak ve öğrenci başarısını yükseltebilmek için zümre öğretmenlerinin sürekli işbirliği içinde olmalarının faydalı olacağı belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 • 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları…………………………… tarafından okundu. Okul müdür Yard. …………………………………, ara ara üzerinde durulması gereken maddeler hususunda söz alarak gerekli açıklamaları yaptı. Buna göre;

Atatürk İnkılâplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını öven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkeye dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, hür, bilimsel düşünen geniş dünya görüşlü, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek, İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırma, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri olan; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk İnkılâp ve ilkeleri, Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, lâiklik, bilimsellik, plânlılık, karma eğitim, okul ile aile işbirliği, her yerde eğitim gerekliliğinin bilinmesi gereği vurgulandı.

 

 • 2009 – 2010 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Zümre kararları gözden geçirildi ve alınan kararların uygulandığı görüldü. Uygulamada herhangi bir aksaklığın görülmediği, sadece ders kitaplarında konuların tam olarak açıklamasının yapılmadığı ……………………………. tarafından yapıldı.

 

 1. ……………………………………: Toplum ve insan hayatını zorlaştıran problemlerin çözümünde herkese büyük görevler düşmektedir. Eğitimin temel hedeflerinden biri de kendini ifade edebilen, problem çözme becerisine sahip, özgün fikir ve ürünler ortaya koyabilen gençler yetiştirmektir. Gençlerimizin çevrelerindeki olgu ve olayları algılamaları, karşılaştıkları sorunlara duyarlı ve sorunların çözümünde istekli olmaları ve projeler hazırlamaları önem arz etmektedir. Proje, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere insanî ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür. Proje hazırlamanın asıl hedefi; bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcı ve estetik düşüncenin rehberliğinde sorunların çözümünü sağlamaktır.

Sonuç olarak Proje Hazırlama dersi öğretim programı, öğrencilerin eleştirici düşünme, problem çözme, araştırma yapma, akıl yürütme, yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine; araştırmadan zevk alma, özgüvenini geliştirme, sorumluluk alma değerlerini kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Proje Hazırlama dersinin amacı,  aktif katılımı sağlayarak bilgi-beceri-değer-davranış ekseninde projeler hazırlatmak ve elde edilen bilgilerin üretime dönük kullanımı ile yeni bilgiler üretilmesi konusunda öğrencilerimize yol göstermektir.

Proje üretme ve geliştirme konusunda öğrencileri istekli hale getirmek temel hedefimiz olmalıdır. Proje, öğrencinin ilgi, merak ve istekleri doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecine girmesidir. Proje Hazırlama dersi, öğrencinin ders çalışmaktan kütüphaneyi kullanmaya, kendi sorumluluk alanındaki işleri düzene koymaya kadar bütün hayatını ilgilendiren davranışları düzenli bir şekilde elde etmesini sağlamak amacındadır.

Proje Hazırlama dersi, öğrencinin sahip olduğu bütün bilgileri kullanabilmesini ve onları pratiğe dökebilmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Proje Hazırlama dersi dört üniteden oluşmaktadır.

Birinci ünitede öğrencilerin farklı alanlardaki bilgileri tanıyabilmeleri ve aralarındaki farkı görebilmeleri için bilgi ve çeşitleri ele alınmıştır. Farklı alanlardaki bilgilerden bilimsel bilgiye ulaşmaları hedeflenmiş, böylelikle bilimin hayatımızdaki yeri ve önemi kavratılmaya çalışılmıştır. Bilim, araştırma ve proje ilişkisinin öğrencilere sezdirilmesi hedeflenmiş, problem durumlarının çözülebilmesi için proje hazırlamanın gerekliliği üzerinde durulacaktır.

İkinci ünitede proje hazırlama basamakları ele alınacaktır. Ünitede proje hazırlamanın temel ilkeleri üzerinde durulacaktır. Öğrenciler proje hazırlama basamaklarını öğrenirken bu basamakları birebir kendi projelerine uygulayacaklardır. Projenin konusunu oluşturan problemi belirlemeleri, bu problemin çözümüne yönelik araştırmalar yaparak denencelerini ortaya koymaları, deneme sürecini planlamaları, denencelerini sınamaları ve deneme sonuçlarını değerlendirmeleri hedeflenmektedir.

Üçüncü ünitede projenin yazılması üzerinde durulacaktır. Bu ünitede proje hazırlama basamakları ile proje yazma basamakları arasında ilişki kurulması sağlanmaya çalışılacaktır. Proje ile ilgili elde edilen verilerin düzenlenmesi ve proje yazma basamaklarına uygun olarak rapor hazırlatılması hedeflenmektedir.

Dördüncü ve son ünitede ise projenin sunulması ve uygulanması ele alınmıştır. Bu bölümde projeyi sunuma hazır hale getirmek için neler yapılması gerektiği, sunuma hazır hale getirilen projelerin nerelerde ve nasıl sunulacağı üzerinde durulmaktadır. Ünitenin sonunda ise projenin günlük hayata geçirilmesi konusu ele alınacaktır.

Proje Hazırlama dersinin elde edilmesine çalışılacak genel amaçları şunlardır;

Öğrenciler:

 1. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma yollarını fark edecektir.
 2. Proje hazırlamaya yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecektir.
 3. Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
 4. Entelektüel merakını ilerletecek ve geliştirebilecektir.
 5. Bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
 6. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma; hoşgörülü olma, tarafsız gözle bakabilme, inceleme, sorgulama, tartışabilme ve değerlendirme özelliklerini geliştirebilecektir.
 7. Bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilecektir.
 8. Atatürk’ün bilime, sanata ve spora verdiği değeri fark edecek ve bu bakış açısından çıkarımlar yapabilecektir.
 9. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
 10. Olay ve olguları estetik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, özgün ürünler ortaya koyabilecektir.
 11. Yaşadığı sosyal ve doğal çevreye duyarlı olabilecektir.

Programın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar:

 1. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyi, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılmalıdır.
 2. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel, işitsel ve basılı araç gereçler kullanılmalıdır.
 3. Proje Hazırlama dersi fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, matematik gibi alanlardaki derslerle ilişkilendirilmelidir.
 4. Dersin işlenişinde; proje tabanlı öğrenme, gösteri, gösterip yapma, örnek olay, tartışma, problem çözme, yaparak-yaşayarak öğrenme, grup çalışmaları, işbirlikli öğrenme, beyin fırtınası, bilgisayar destekli öğrenme, gezi-gözlem gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.
 5. Proje Hazırlama dersi, teorinin ve uygulamanın birlikte sürdürülmesini gerektirir.
 6. Çeşitli proje örnekleri öğrencilere inceletilmelidir.
 7. Öğrenciler çevrelerindeki problemleri görebilmeli ve bu problemlere çözüm üretmeye yönelik tutum ve davranışlar geliştirmelidir. Öğrencilerin dikkatleri, içinde yaşadıkları sosyal ve doğal çevreye yöneltilmeli; karşılaşacakları problemleri fark etmelerine, doğru yöntem ve tekniklerle çözüm üretmeye istekli olmalarına rehberlik edilmelidir.

 

Öğrencilere kazandırılacak beceriler şunlardır:

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • Problem çözme
 • Analitik düşünme
 • Araştırma
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik
 • Akıl yürütme
 • İletişim
 • Farkında olma
 • İlişkilendirme
 • Grafik yorumlama
 • Teknolojiyi kullanma
 • Objektif olma

Kazandırılması gereken duyuşsal özellikler şunlardır:

 • Özgüven duyma
 • Araştırmadan zevk alma
 • Merak etme
 • Proje hazırlamaya istekli olma
 • Yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma
 • Sorumluluğunu geliştirme
 • Sabırlı olma
 • Kendini sorgulama
 • Özen gösterme
 • Yardımlaşmayı isteme
 • Tartışmayı isteme
 • Zihinsel gelişimine olumlu etkisi olduğunu düşünme
 • Proje hazırlarken kendini motive etme
 • Problemlere karşı duyarlı olma
 • Takdir etme

Bir projenin planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar öğrencilerin kazanması gereken psikomotor beceriler şunlardır:

 • Proje ile ilgili araçları kullanma
 • Maket oluşturma
 • Projesini tanıtma ve sunma
 • Olayları yerinde inceleme
 • Nesnel olayları gözlemleme
 • Beden dilini kullanma
 • Laboratuvar araçlarını kullanarak deney yapma

…………………………….. ise; Öğretimde verimi yükseltecek ve başarıyı artıracak çalışmalar hususunda şunları söyledi.

 1. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit etmeye ve tespit edilen sorunların çözmeye çalışılmasına,
 2. Öğrencilerin derslere planlı ve programlı çalışmaları için rehberlik çalışmaları yapılacaktır.
 3. Öğretilecek olan dersleri daha iyi anlama ve istenilen verimi elde etmeleri için öğrencilere ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilerek sağlanacaktır.
 4. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesine uygun olarak öğrencilerin ders dışı etkinlikleri (Futbol – voleybol – masa tenisi b.) teşvik edilecek öğrencilerin sosyal hayata kazandırılması sağlanılacaktır.
 5. Başarısız öğrencilerin üzerinde hassasiyetle durulmasına,
 6. Öğrenci velileriyle görüş alış verişinde bulunulmasına
 7. Derslere başlamadan önce derslerin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine,
 8. Konu anlatırken mümkün olduğu kadar basit ve günlük kelimeler kullanılmasına,
 9. Konuya ilişkin öğrencinin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç-gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanacağı öğrencilere açıklanmasına,
 10. İşlenecek konuların bir önceki dersten öğrencilere söylenmesi ve geçmiş konu ile işlenen konu arasında bağıntı kurulmasına,
 11. Konu işlenirken öğrencinin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına,
 12. Uyarılan insanın uyarılmayan insana göre daha kolay öğreneceği esasına göre, genellikle ödül uyarımı ile öğrenmenin desteklenmesine; ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyebileceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine,
 13. Öğretimin somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru yapılmasına,
 14. Konu bittiğinde genel bir özetleme yapılmasına karar verildi.
 15. İşbirliğine dayalı öğrenmeye önem verilecektir. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, ortak bir amaç için öğrencilerin grup olarak çalışmasıdır. Böylece grubu oluşturan bireyler, hem öğrenirler, hem de diğer üyelerin öğrenmesini sağlarlar. Grup üyeleri birbirlerine destek olurlar, birbirlerini takdir ederler, cesaretlendirirler. İşbirliğine dayalı öğretme yöntemi, sorumluluk duygusunu geliştirir. Grup üyeleri aralarında iyi iletişim kurarlar ve çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilirler. Gruplar oluşturulurken öğrencilerin başarı düzeyleri, cinsiyetleri, kişilik özellikleri dikkate alınarak heterojen gruplar oluşturulacaktır. İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencide eleştirel düşünme, problem çözme, kalıcı öğrenme, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı, bir gruba ait olma duygusu, başkalarına saygı, liderlik, iletişim kurma, öğretmenden bağımsız öğrenebilme, risk alma gibi becerilerin gelişimine ortam sağlar.
 16. Proje Hazırlama dersinde teknoloji etkin olarak kullanılmaya çalışılacaktır. Güncel örnekler seçilecektir. Ders planlarken seçilecek etkinliklerin; somut modele ve amaca uygunluğuna, güdüleyici, güncel ve öğrencinin akıl yürütme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirici olmasına mümkün olduğunca dikkat edilecektir.

 

 1. Okul müdür Yard………………………………., 2488 ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konular yoğun olarak her fırsatta derslerde işlenmesi gerektiğini ifade etti.

 

 1. 2300 sayılı Tebliğler dergisinden ödevlerle ilgili hususlar okundu. Ders dışı Eğitim Öğretim faaliyetleriyle ilgili ders konularının işlenmesine takiben öğrencilerin defterlerinin kontrol edilmesi kararlaştırıldı.

Öğrenci kendisi belirlemiş olduğu herhangi bir konuda ders konularıyla paralel zamanlamayla bir proje çalışması yapacak ve raporlama tekniklerine sadık kalarak raporlayacaktır. Hazırladığı raporu ve proje konusu ile ilgili birikimlerini sınıf ortamında arkadaşlarına sunacaktır buna imkan olmaması durumunda cd veya yazılı ortamda teslim edecekledir. Uygun bulunanlar sınıf panolarında sergilenecektir.

Hazırlanan projenin şu şekilde değerlendirilmesi kararlaştırıldı:

Projeyi Hazırlama Süreci……………………….40 puan

Projenin İçeriği……………………..………….. …30 puan

Projenin Sunulması……………………………..  30 puan

TOPLAM………………………………………..100 puan

Proje değerlendirme bölümlerinin alt başlıkları TTKB’lığının 25.09.2006 tarih ve 371 sayılı Ortaöğretim Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programında belirtildiği şekliyle dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Verilecek olan proje çalışmalarının Nisan ayının son haftası toplanmasına karar verildi.

 

 1. 2551 sayılı Tebliğler Dergisinin Eğitim-Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin ilgili kısımları okundu. Buna göre günlük planların düzenli bir şekilde yapılması ve derslere hazırlıklı girilmesi konusunda ortak bir karar alındı.

 

 1. Sınıf geçme yönetmeliğinin yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili maddeleri okundu ve bu dersten her dönem 2 adet yazılı sınav yapılması kararlaştırıldı. II. Dönem 1.yazılı sınavı nisan ayının 3. haftası, 2. yazılı sınavının mayıs ayının 4. haftası yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca; Ölçme ve değerlendirmede; öğrenci merkezli yaklaşıma uygun olarak daha çok öğrenmede bireysel farklılıklar dikkate alınarak gelişim izlenecektir. Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilmeye çalışılacaktır. Değerlendirmedeki bu değişiklikler öğrencilerin birçok açıdan öğrenme konusunda sorumluluk sahibi olmalarını ve öğrendikleriyle gurur duymalarını sağlar.   Proje Hazırlama dersi öğretimi sürecinde değerlendirme yaparken öğrencilerin;

 • Proje Hazırlama dersinde elde ettiği bilgi, beceri ve değerleri günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği,
 • Araştırma yapabilme becerilerinin nasıl ve ne kadar geliştiği,
 • Akıl yürütme becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
 • Proje Hazırlamaya yönelik tutumlarının nasıl olduğu,
 • Proje hazırlarken ne kadar öz güvene sahip olduğu,
 • Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
 • Yaratıcı ve estetik düşüncelerinin ne kadar geliştiği,
 • Çevrelerindeki olgu ve olayları algılama ve sorunlara karşı duyarlılıklarının ne kadar geliştiği,
 • Öz değerlendirme becerilerinin ne kadar geliştiği,
 • Diğer disiplin alanlarında elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri proje yaparken ilişkilendirerek kullanıp kullanamadıkları dikkate alınacaktır. Bu derste sonucun değil, sürecin ölçülerek değerlendirildiği bir ölçme değerlendirme anlayışı benimsenecektir.

 

 1. Öğretmen, fırsat buldukça öğrencilere hem kendi hem de okul eşyalarını doğru kullanma bilincini vermeye çalışacaktır.

– Okul eşyasını bilinçli olarak tahrip eden öğrenci tespit edildiğinde, bu öğrenci/ öğrenciler okul idaresine bildirilecek ve/veya bu öğrencilerle bizzat ilgilenerek okulu ve eşyasını koruma düşüncesi öğrencilere benimsetilmeye çalışılacaktır.

–  Kırıcı bozucu değil yapıcı, geliştirici davranış özelliklerinin işlenerek olumlu alışkanlıklar geliştirilecektir.

– Ortak yaşanan ortamlarda temizliğe düzene tertibe özen gösterilmesi öğretmenler tarafından kontrol edilecek; sınıfın havalandırılması, tahta temizliğinin nöbetçi öğrenci tarafından yapılması kontrol edilecektir.

 1. Zümre Başkanı…………………… 2014–2015 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Döneminin başarılı geçmesi temennisiyle toplantıya son verdi.

 

 

Ders Öğretmeni                                                                                               Ders Öğretmeni

…………………….                                                                                             ……………………….

 

UYGUNDUR

…./02/2014

Okul Müdürü

…………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: