11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 3.YAZILI(test) SORULARIDIR

 1. Başka dile uymaz annenin sesi

     Her sözün arasan vardır Türkçesi

Bu dizelerde öne sürülen dil anlayışı aşağıdaki edebiyat dönemlerimizden hangisine uygun düşer?

A) Tanzimat Edebiyatı

B)  Fecriati Edebiyatı

C) Servetifünun Edebiyatı

D) Milli Edebiyat

E) Divan Edebiyatı

 

2. I. Şiirde yalnız hece ölçüsü kullanılmıştır.

    II. Yurt sorunları ele alınmıştır.

III. “ Halka doğru” düşüncesi temel alınmıştır.

IV. Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

V. Sanat için sanat fikri benimsenmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi Milli Edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) I             B)II          C) III         D)IV       E)V

 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

A)  Namık Kemal        B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret           D)  Ziya Paşa

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

4. Balkan Savaşları, Sırp ve Yunan isyanları Osmanlı Devletindeki fikir akımlarından hangisinin başarılı olamamasına neden olmuştur?

A) Milliyetçilik

B) Hürriyetçilik

C) Osmanlıcılık

D) Batıcılık

E) İslamcılık

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi manzum hikâyecilikte diğerlerine göre daha başarılıdır?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Mehmet Rauf

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Ahmet Haşim

 

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından değildir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Mehmet Rauf

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Ahmet Haşim

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya ait değildir?

A) Kendi Gök Kubbemiz

B) Eski Şiirin Rüzgarıyla

C) Bitmemiş Şiirler

D)Türk Sazı

E) Rubailer

 

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirde musikiye ve ahenge diğerlerinden daha fazla önem vermiştir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Mehmet Rauf

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Ahmet Mithat Efendi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler dergisinin görüşlerindendir?

A) Sanat şahsi ve muhteremdir.

B) Şiir sözden ziyade musikiye yakındır.

C) Dilimize yerleşen “şayet, ama, lakin” gibi edatlar kullanılmalıdır.

D) Şiirin dilini halka indirmek yerine halk şiir dili seviyesine çıkarılmalıdır.

E)Konular İstanbul’un dışına çıkmamalıdır.

 

10.Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti. Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak” ve “Altın Işık”  en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Ömer Seyfettin

B)  Ziya Gökalp

C)  Ali Canip Yöntem

D)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)  Reşat Nuri Güntekin

 

11. Yahya Kemal Beyatlı’nın hece ölçüsü ile yazdığı tek şiirinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıncılar                              B) Mohaç Türküsü               C) Ok

D) Bir Başka Tepeden            E) Bir Tepeden

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A)  Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.

B)   İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C)  Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

D) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

E)   Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça

kullanmışlardır.

13. Aşağıda verilen sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Emin Yurdakul – Ey Türk Uyan

B) Mehmet Fuat Köprülü –İslam Medeniyeti Tarihi

C) Mehmet Akif Ersoy – Safahat

D) Yahya Kemal Beyatlı – Göl Saatleri

E) Ahmet Haşim – Piyale

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak özelliğidir?

A) Sadece aruz vezninin kullanılması

B) Sadece şiir türünde eserler verilmesi

C) Sanatçılarda halkı aydınlatma çabasının olması

D) Bütün sanatçıların roman türünde eser vermesi

E) Sade ve anlaşılır bir dilden uzak olmaları

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi zihniyetine hizmet eden dergilerden değildir?

A) Halka Doğru        B) Genç Kalemler                C) Türk Yurdu

D) Servet-i Fünûn   E) Dergah

 

16. Aşağıdakilerden Hangisi Ömer Seyfettin’in hikâyelerinden birisi değildir?

A) Bomba                 B) Falaka                C) Altın Işık

D)Kaşağı                    E) And

 

17. “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?

A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini savunmalarından

B) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından

C) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasından

D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından

E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

 

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’a aittir?

A) Ey Türk Uyan   B) Eski Şiirin Rüzgarıyla

C) Safahat              D) Türk Sazı

E) Altın Destan

19. 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

A) Tanzimat/Servet-iFûnun/Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B) Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

C) Fecr-i Âti/Tanzimat/Servet-i Fûnun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat

D) Tanzimat/Servet-i Fünûn/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

E) Tanzimat/Fecr-i Âti/Servet-i Fünûn/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

20. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

 A) Eylül – Mehmet Rauf

B)  Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

C)  Hüküm Gecesi  – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)  Eylül- Mehmet Akif

E)  Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

                               Başarılar Dileriz…

                Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: