Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu

 

Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu
Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının
öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi özetlemek ve öğretmenlik
uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu form öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması sırasında verdiği derslerde doldurulan ders
gözlem formlarından yararlanılarak doldurulur. Formun doldurulmasında ders gözlemleri sonucunda
adayın yeterliği ilgili her bir madde konusunda oluşan son kanı E, K, İ seçeneklerinden biri
işaretlenerek belirtilir.
Bu değerlendirme formunun doldurulmasında, öğretmenlik uygulaması sonucunda her aday
öğretmen için uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından ders gözlem
formlarındaki açıklama ve yorumlar da göz önünde bulundurulur.
Formdaki maddelerin nota dönüştürülmesinde;
“E” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (1) puan
“K” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (2) puan
“İ” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.
Bir adayın bütün maddelerden üç puan alarak oluşturacağı toplam puan 138’dir. Bunu 100’lük
not sistemine çevirmek için (100/138) katsayısıyla çarpmak gerekir. Kısaca, adayın alacağı
puan (100/138) katsayısıyla çarpılarak 100’lük not sistemine çevrilir. Bununla ilgili bir örnek
öğretmenlik uygulaması değerlendirme formunun altında açıklanmıştır. Ancak, bu
hesaplamada fakülteler kendilerine özgü yöntemleri de kullanabilirler.
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DEĞERLENDİRME FORMU
Öğretmen Adayı : ………………………………….. Okulu : ……………………………………..
Gözlemci : ………………………………….. Sınıfı : ……………………………………..
Konu : ………………………………….. Öğrenci Sayısı : ……………………………………..
………………………………….. Tarih : ……………………………………..
Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz
E K İ
1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ
1.1 KONU ALANI BİLGİSİ
1.1.1 Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme
1.1.2 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla
ilişkilendirebilme
1.1.3 Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.)
uygun biçimde kullanabilme
1.1.4 Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme
1.2 ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
1.2.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme
1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme
1.2.3 Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme
1.2.4 Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme
1.2.5 Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme
2.0 ÖĞRETME‐ÖĞRENME SÜRECİ
2.1 PLANLAMA
2.1.1 Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazabilme
2.1.2 Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde ifade edebilme
2.1.3 Hedef davranışları uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme
2.1.4 Uygun araç‐gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme
2.1.5 Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimleri belirleyebilme
2.1.6 Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme
2.2. ÖĞRETİM SÜRECİ
2.2.1 Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme
2.2.2 Zamanı verimli kullanabilme
2.2.3 Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme
2.2.4 Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme
2.2.5 Öğretim araç‐gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde
kullanabilme
2.2.6 Özetleme ve uygun dönütler verebilme
2.2.7 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme
2.2.8 Hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme
2.3 SINIF YÖNETİMİ
Ders başında
2.3.1 Derse uygun bir giriş yapabilme
2.3.2 Derse ilgi ve dikkati çekebilme
Ders süresinde
2.3.3 Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme
2.3.4 Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme
2.3.5 Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme
2.3.6 Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme
Ders sonunda
2.3.7 Dersi toparlayabilme
2.3.8 Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme
2.3.9 Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme
E K İ
2.4 İLETİŞİM
2.4.1 Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
2.4.2 Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme
2.4.3 Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme
2.4.4 Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme
2.4.5 Öğrencileri ilgi ile dinleme
2.4.6 Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme
3.0 DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA
3.1 Uygun değerlendirme materyali hazırlayabilme
3.2 Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme
3.3 Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırma ve ilgililere bildirebilme
3.4 Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutma
4.0 DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER
4.1 Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olma
4.2 Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma
4.3 Okul etkinliklerine katılma
4.4 Kişisel ve mesleki davranışları ile çevresine iyi örnek olma
Toplam
Bu formun kullanılması ile ilgili açıklama:
Bu formdaki her bir maddeyi değerlendirmeden önce ayrıntılı açıklamalar içeren ve üç
sütundan oluşan “Öğretmen Yeterlik Göstergeleri” belgesine bakınız. Değerlendirmenizi nota
dönüştürmede aşağıdaki örnekten yararlanabilirsiniz.
E, K ve İ’nin sayısal değerleri sırasıyla E=1, K= 2 ve İ=3 olsun. Değerlendirilen aday öğretmen, örneğin, 14 E, 16 K ve 16 İ
almış olsun. Aday öğretmenin aldığı puanı 100 üzerinden değerlendirmek istiyorsanız, şu formülü kullanınız.
[(14×1)+ (16×2) + (16×3) ] x 100/138 = 68 olarak bulunur.
Not: 138: alınabilecek en yüksek puandır.
Aday hakkında eklemek istediğiniz başka görüşleriniz varsa yazınız:
İmza İmza
Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: