İşletim Sistemleri Dersi 2. Dönem 3. Yazılı soru ve cevapları

İşletim Sistemleri D

1)      Protokol ve  soket çeşitleri nelerdir?Açıklayınız

2)      Network üzerinde paylaşım hakkında bilgi veriniz.

3)      Network üzerinde şifre kullanımı hakkında bilgi veriniz.

4)      Win98 kurulumunu yazınız.

 

Her soru 20 puan,sınav süresi 40 dakikadır.

                                                                                                                BAŞARILAR    

                                                   

=CEVAPLAR=

 

1)                    PROTOKOLLER

A)TCP/IP=İnternet iletişiminde ve networklerde kullanılır.

B)SPX/IPX=Novell netware ağları ve windows NT server ağları için kullanılan bir protokoldür.

C)Netbeul=Microsoft lan maneger ağları için kullanılan bir iletişim protokolüdür.

D)Apple Talk=Macintosh pc lerin haberleşmesi için kullanılan protokoldür.

 

SOKETLER

A)BNC=koaksiyel kablo üzerinden bağlanır.

B)RJ45=UTP tipi kablo üzerinden bağlantıyı sağlar.

2) Bir dosyayı paylaşıma açmak için o dosyanın üzerine sağ tıklanır ve paylaşım seçeneği ile paylaşıma açılır.Paylaşım ik türlüdür birincisi tam,ikincisi salt okunur paylaşım.Tamda hem okuma hem yazma hakkı var iken salt okunurda sadece okuma hakkı vardır.

Paylaşım :

Temelde her ağ paylaşım içindir.

· Ağlar, cihazların (yazıcı, disk, teyp vs) uygulamaların ve bilginin

paylaşımını olanaklı kılar.

· Paylaşım

· Hem kişilerin hem de çalışma grubunun (workgroup) etkinliğini arttır.

· Yazılım ve donanım maliyetlerini düşürür.

· Ürün geliştirme maliyetini azaltır.

· Dezavantaj olarak performans düşüklüğü olabilir.

3) ŞİFRE KULLANIMI

Kullanıcıların ağa girişinde şifre kullanımı zorunlu değildir. NetWare işletim sistemi ana makineye ilk yüklendiğinde var olan Supervisor’a bir şifre atanmaz. Dolayısıyla Supervisor olarak giriş yapılabilir. Daha sonraki kullanımda Supervisor kendi şifresini ve isterse  diğer kullanıcıların şifresini atar. Yine kullanıcılar kendilerine bir şifre verirken ya da herhangi bir şifre kullanmadan yalnız kullanıcı adlarıyla ağa girerler. Supervisor şifre kullanımında etkin olan bir yetkilidir. Supervisor’ın yapabilecekleri:

  • Kullanıcının şifresinin olmasını sağlar.
  • Şifrenin belli sayıda karakterden oluşmasını sağlar.
  • Şifrenin tek (unique) olmasını sağlar. Böylece bir şifreye birde çok kişi sahip olamaz.
  • Şifrenin düzenli aralıklarla değiştirilmesini sağlar.

 

4) Windows 98 Kurulumu:

1.  CD-ROM sürücünüzün kurulu olduğunu  varsayõyorum.  Eğer  Windows  98  sistem

disketine  sahip  olma lüksünüz varsa, CD-ROM.u sistemi bu disketi kullanarak baºlatõp, ilgili soru

sorulduğunda CD-ROM desteğini seçerek bu iºi halledebilirsiniz.

2.  İşlemi baºlatmak  için  komut  satõrõnda  .Setup.  yazõn. Kurulum size rutin bir kontrol

yapacağõnõ söyleyecektir. Enter.a basõn.

3. Kurulum iºini yapacaktõr.  Bittiğinde, Windows 98.in kurulum ekranõ ve .hoº geldiniz.

penceresiyle karºõlaºacaksõnõz.  Burada  kurulumun 30-60 dakika süreceği belirtilmektedir. Continue.ya

tõklayõn.

4. Kurulum,  sihirbazõ  yükleyecek  ve  lisans  anlaºmasõnõ  gösterecektir.  İstiyorsanõz, bu

anlaºmayõ okuyabilirsiniz. Sonunda .I accept this Agreement.e tõklayõn.

5. Bu adõmda ürün anahtarõ sorulacaktõr. Bunu, satõn aldõğõnõz CD kutusunda bulabilirsiniz.

Boº kutulara bu anahtarõ girin. Anahtar biraz karmaºõktõr, yani doğru tuºlara bastõğõnõzdan emin olun.

6. Eğer bir terfi CD.si kullanõyorsanõz, terfiye uygunluk kontrolü ile karºõlaºacaksõnõz. Daha

önceki  Microsoft  iºletim sisteminizi barõndõran disketlerinizi veya CD.nizi bulun. Sabit diskinizde

önceden kurulu bir Windows 95  de  bu  iºi görecektir. Örneğin ben bu iº  için,  eski  Windows  for

Workgroups disketlerimi kullanõyorum. Eski iºletim sistemini barõndõran sürücüyü seçin. Adõmlarõ izleyin.

Eğer disket  kullanõyorsanõz, sizden birçok disket isteyecektir. Sizin terfi yaptõğõnõzdan emin olduğu

zaman mutlu olup iºine devam edecektir.

7.  Windows.u kurmak istediğiniz dizini seçin. Birçok insan için, varsayõlan C:\WINDOWS

uygun olacaktõr. Next.e tõklayõn.

8.  Kurulum, dizini hazõrlayacaktõr. Biraz bekleyin.

9. Kurulum  opsiyonlarõ gelecektir. Dört opsiyon bulunmaktadõr:  Typical,  Portable,

Compact ve Custom. Detaylarõ da verilmiºtir.  İstediğinizi seçin. Standart bir kullanõcõ  için,  Typical  en

uygun seçenek olacaktõr.  Daha  fazla  kontrol  istiyorsanõz ve Microsoft.un bilgisayarõnõzda  olmasõ

gerektiğine inandõğõ ºeylerin hepsini istemiyorsanõz, Custom.u seçin.

10.  İsminizi ve firma adõnõzõ ilgili kutulara girin.

11.  Custom.u seçtiyseniz, kurmak istediğiniz öğeleri seçebileceğiniz bir  pencereyle

karºõlaºacaksõnõz.

12.  Bunu da istediğiniz gibi yapõn.

13. Bilgisayarõnõzõn ağ  tanõmõnõ seçebileceğiniz bir tanõmlama penceresiyle

karºõlaºacaksõnõz. Bir ağda değilseniz bile, bir isim girin.

14. Bilgisayar  Ayarlarõ: Büyük ihtimalle, bunlar doğrudur. Değilse Change.e tõklayõn ve

doğru ayarlarla değiºtirin.

15. Kaydõrma kutusundan bölgenizi seçin ve Next.e tõklayõn.

16.  Sonraki pencere, kurulumun bir baºlangõç disketi yaratacağõnõ söyleyecektir. Bu sizin ilk

kurulumunuzsa ve bir Windows 98 sistem disketiniz yoksa, bunu yapmanõzõ  öneriyorum.  Sadece

adõmlarõ izleyin. Eğer  bir  disket  yaratmak istemiyorsanõz, Microsoft size kolay bir kurtuluº sunmuyor.

Sadece  Next.e  tõklayõn.  Verileri  hazõrlayacaktõr. A: sürücüsüne bir disket koymanõzõ söylediğinde,

Cancel.a tõklarsanõz bir baºlangõç disketi yaratmadan çõkmõº olacaksõnõz.

17.  Sonraki  pencere  sadece  Windows.un  dosyalarõ  kopyalamaya  hazõr olduğunu

söyleyecektir. Next.e tõklayõn.

18. Artõk bir süre arkanõza yaslanõp, Microsoft.un mesajlarõnõn ekranda görüntülenmesini ve

tahmini sürenin azalõºõnõ izleyebilirsiniz ya da onu kendi haline bõrakõp bir kahve almaya gidebilirsiniz.

Windows buradan itibaren birçok  ºeyi halledecektir, fakat ben  yine  de  sizi  geri  kalanõnda  da  yalnõz

bõrakmayacağõm.

19.  Sistemin yeniden baºlatõlmasõ gerektiğinde,  Windows  bu  iºi  sizin  otomatik  olarak

yapacaktõr.

20. Kurulum iºini yaparken sabit diskiniz bir süre çalõºacaktõr. Mavi ekran geri geldiğinde,

donanõmõn kurulduğuna dair bir pencereyle karºõlaºacaksõnõz. Burada, kurulum sizin PnP ve diğer

donanõmlarõnõzõ bulup gerekli  sürücüleri  kuracaktõr.  Sabõrlõ  olun.  İşi bittiğinde,  sistem  yeniden

baºlatõlacaktõr.

21. Ayarlarõ bitirdiğinde, size zaman diliminizi ve tarihi seçeceğiniz bir pencere sunacaktõr.

Bu iºi de yapõn.

22.  Birkaç dakika daha bazõ ºeyler yapacaktõr.

23.  Bu sefer sistem yeniden baºlatõldõğõnda, Windows açõlacaktõr ve kurulum da bitmiºtir.

Windows  bazõ sürücüleri sizin için kuracaktõr, fakat bu sürücüler sõnõrlõ  ve  eski  olabilir.

Donanõmõnõz için en son sürücüleri alõp güncellemeniz iyi olacaktõr. Bazõ donanõmõ ise tamamen kendiniz

kurmalõsõnõz. Bütün sürücüler kurulduğunda,  video  ayarlarõnõ değiºtirebilir ve rahat vermeyen .hoº

geldiniz. penceresiyle gereksiz web menüsünün kaybolmasõnõ sağlayabilirsiniz.

ersi ATL2 sınıfı 2. Dönem 3. Yazılı Yoklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: