İşletim Sistemleri Dersi 2. Dönem 3.Yazılı soru ve cevapları

1)      Window 2000 kurulumunu yazınız.

2)      Bir network ile amaçlananlar nelerdir?Açıklayınız.

3)      Ağ üzerinde dosya paylaşımı hakkında bilgi veriniz.

4)      UTP,HUB,Switch ve Multpilexer hakkında bilgi veriniz.

 

Her soru 25 puan,sınav süresi 40 dakikadır.

                                                                                                                BAŞARILAR          

 

CEVAPLAR=

1)

1. Kurulum başlarken, Windows 2000 Kurulum Sihirbazını göreceksiniz. Burada terfi veya

temiz kurulumu tercih edebilirsiniz.

2. Sorulduğunda ürün anahtarını girin. Windows 98 kodları gibi bu da biraz karmaşıktır.

3.  Daha  sonra  size  Microsoft.un  sitesinden  donanõm uyumluluk listesini kontrol etmek

isteyip istemediğinizi soracaktır. Ne isterseniz onu yapın.

4.  Elinizde terfi paketi olup olmadığını soran bir pencere çıkacaktır. Bunlar  bazı

programların Windows 2000.de çalışmasını sağlayan küçük yamalardır. Büyük ihtimalle elinizde böyle

bir şey yoktur,

5.  Daha sonra dosya sisteminizi NTFS.ye çevirmek isteyip istemediğinize dair bir soruyla

karşılaşacaksınız.  Windows 98.le daha fazla uyumluluk veya sisteminizde Windows 98.i de

kullanabilmek istiyorsanız, dosya sisteminizi FAT32 olarak bırakın. Eğer NTFS.nin artı ve eksilerini iyice

anladıktan sonra kullanmak istiyorsanız, NTFS.yi kullanın.

6. Kendi işlemlerine baºlayacak,  donanımı tespit edecek ve bir sürü gürültü yapacaktır.

Bu işlem sonunda bir terfi raporu hazırlanacaktır.

7.  Terfi raporunda bazı problemler gösterilebilir. Genellikle önemli değildir. Bunlarla daha

sonra da uğraşabilirsiniz.

8.  Daha sonra size kuruluma hazır olduğunuzu, bu işlemin 75-90 dakika süreceğini ve 3

kere sistemin yeniden başlatılacağını söyleyecektir. Next.e tıklayın.

 

2)

· Kaynak paylaşımı   : Donanım, yazılım, veri paylaşımı,

· Yüksek Güvenilirlik:Önemli dosyaların birkaç makinada yedeklenmesi,

· İletişim : Çalışanların  kendi  aralarında  ve  dünya  ile  kurdukları   bir

iletişim ortamı olması,

· Bilgi :Gazetelerden  tartışma  gruplarına,  e-postadan  elektronik

ticarete,  video – konferans,  WWW , ftp (dosya transferi), eğlence gibi

birçok ortama internet aracılığıyla ulaşılabilmesi ve bilgi toplanmasının

sağlanmasıdır.

 

3) Bir dosyayı paylaşıma açmak için o dosyanın üzerine sağ tıklanır ve paylaşım seçeneği ile paylaşıma açılır.Paylaşım ik türlüdür birincisi tam,ikincisi salt okunur paylaşım.Tamda hem okuma hem yazma hakkı var iken salt okunurda sadece okuma hakkı vardır.

Paylaşım :

Temelde her ağ paylaşım içindir.

· Ağlar, cihazların (yazıcı, disk, teyp vs) uygulamaların ve bilginin

paylaşımını olanaklı kılar.

· Paylaşım

· Hem kişilerin hem de çalışma grubunun (workgroup) etkinliğini arttır.

· Yazılım ve donanım maliyetlerini düşürür.

· Ürün geliştirme maliyetini azaltır.

· Dezavantaj olarak performans düşüklüğü olabilir.

4) Windows 98 Kurulumu:

1.  CD-ROM sürücünüzün kurulu olduğunu  varsayõyorum.  Eğer  Windows  98  sistem

disketine  sahip  olma lüksünüz varsa, CD-ROM.u sistemi bu disketi kullanarak baºlatõp, ilgili soru

sorulduğunda CD-ROM desteğini seçerek bu iºi halledebilirsiniz.

2.  İşlemi baºlatmak  için  komut  satõrõnda  .Setup.  yazõn. Kurulum size rutin bir kontrol

yapacağõnõ söyleyecektir. Enter.a basõn.

3. Kurulum iºini yapacaktõr.  Bittiğinde, Windows 98.in kurulum ekranõ ve .hoº geldiniz.

penceresiyle karºõlaºacaksõnõz.  Burada  kurulumun 30-60 dakika süreceği belirtilmektedir. Continue.ya

tõklayõn.

4. Kurulum,  sihirbazõ  yükleyecek  ve  lisans  anlaºmasõnõ  gösterecektir.  İstiyorsanõz, bu

anlaºmayõ okuyabilirsiniz. Sonunda .I accept this Agreement.e tõklayõn.

5. Bu adõmda ürün anahtarõ sorulacaktõr. Bunu, satõn aldõğõnõz CD kutusunda bulabilirsiniz.

Boº kutulara bu anahtarõ girin. Anahtar biraz karmaºõktõr, yani doğru tuºlara bastõğõnõzdan emin olun.

6. Eğer bir terfi CD.si kullanõyorsanõz, terfiye uygunluk kontrolü ile karºõlaºacaksõnõz. Daha

önceki  Microsoft  iºletim sisteminizi barõndõran disketlerinizi veya CD.nizi bulun. Sabit diskinizde

önceden kurulu bir Windows 95  de  bu  iºi görecektir. Örneğin ben bu iº  için,  eski  Windows  for

Workgroups disketlerimi kullanõyorum. Eski iºletim sistemini barõndõran sürücüyü seçin. Adõmlarõ izleyin.

Eğer disket  kullanõyorsanõz, sizden birçok disket isteyecektir. Sizin terfi yaptõğõnõzdan emin olduğu

zaman mutlu olup iºine devam edecektir.

7.  Windows.u kurmak istediğiniz dizini seçin. Birçok insan için, varsayõlan C:\WINDOWS

uygun olacaktõr. Next.e tõklayõn.

8.  Kurulum, dizini hazõrlayacaktõr. Biraz bekleyin.

9. Kurulum  opsiyonlarõ gelecektir. Dört opsiyon bulunmaktadõr:  Typical,  Portable,

Compact ve Custom. Detaylarõ da verilmiºtir.  İstediğinizi seçin. Standart bir kullanõcõ  için,  Typical  en

uygun seçenek olacaktõr.  Daha  fazla  kontrol  istiyorsanõz ve Microsoft.un bilgisayarõnõzda  olmasõ

gerektiğine inandõğõ ºeylerin hepsini istemiyorsanõz, Custom.u seçin.

10.  İsminizi ve firma adõnõzõ ilgili kutulara girin.

11.  Custom.u seçtiyseniz, kurmak istediğiniz öğeleri seçebileceğiniz bir  pencereyle

karºõlaºacaksõnõz.

12.  Bunu da istediğiniz gibi yapõn.

13. Bilgisayarõnõzõn ağ  tanõmõnõ seçebileceğiniz bir tanõmlama penceresiyle

karºõlaºacaksõnõz. Bir ağda değilseniz bile, bir isim girin.

14. Bilgisayar  Ayarlarõ: Büyük ihtimalle, bunlar doğrudur. Değilse Change.e tõklayõn ve

doğru ayarlarla değiºtirin.

15. Kaydõrma kutusundan bölgenizi seçin ve Next.e tõklayõn.

16.  Sonraki pencere, kurulumun bir baºlangõç disketi yaratacağõnõ söyleyecektir. Bu sizin ilk

kurulumunuzsa ve bir Windows 98 sistem disketiniz yoksa, bunu yapmanõzõ  öneriyorum.  Sadece

adõmlarõ izleyin. Eğer  bir  disket  yaratmak istemiyorsanõz, Microsoft size kolay bir kurtuluº sunmuyor.

Sadece  Next.e  tõklayõn.  Verileri  hazõrlayacaktõr. A: sürücüsüne bir disket koymanõzõ söylediğinde,

Cancel.a tõklarsanõz bir baºlangõç disketi yaratmadan çõkmõº olacaksõnõz.

17.  Sonraki  pencere  sadece  Windows.un  dosyalarõ  kopyalamaya  hazõr olduğunu

söyleyecektir. Next.e tõklayõn.

18. Artõk bir süre arkanõza yaslanõp, Microsoft.un mesajlarõnõn ekranda görüntülenmesini ve

tahmini sürenin azalõºõnõ izleyebilirsiniz ya da onu kendi haline bõrakõp bir kahve almaya gidebilirsiniz.

Windows buradan itibaren birçok  ºeyi halledecektir, fakat ben  yine  de  sizi  geri  kalanõnda  da  yalnõz

bõrakmayacağõm.

19.  Sistemin yeniden baºlatõlmasõ gerektiğinde,  Windows  bu  iºi  sizin  otomatik  olarak

yapacaktõr.

20. Kurulum iºini yaparken sabit diskiniz bir süre çalõºacaktõr. Mavi ekran geri geldiğinde,

donanõmõn kurulduğuna dair bir pencereyle karºõlaºacaksõnõz. Burada, kurulum sizin PnP ve diğer

donanõmlarõnõzõ bulup gerekli  sürücüleri  kuracaktõr.  Sabõrlõ  olun.  İşi bittiğinde,  sistem  yeniden

baºlatõlacaktõr.

21. Ayarlarõ bitirdiğinde, size zaman diliminizi ve tarihi seçeceğiniz bir pencere sunacaktõr.

Bu iºi de yapõn.

22.  Birkaç dakika daha bazõ ºeyler yapacaktõr.

23.  Bu sefer sistem yeniden baºlatõldõğõnda, Windows açõlacaktõr ve kurulum da bitmiºtir.

Windows  bazõ sürücüleri sizin için kuracaktõr, fakat bu sürücüler sõnõrlõ  ve  eski  olabilir.

Donanõmõnõz için en son sürücüleri alõp güncellemeniz iyi olacaktõr. Bazõ donanõmõ ise tamamen kendiniz

kurmalõsõnõz. Bütün sürücüler kurulduğunda,  video  ayarlarõnõ değiºtirebilir ve rahat vermeyen .hoº

geldiniz. penceresiyle gereksiz web menüsünün kaybolmasõnõ sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.