9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZLI (test)

1. Kahramanları vaktiyle yaşamış olduğu varsayılan gölge oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Orta Oyunu  B)Karagöz  C)Meddah  D) Seyirlik Oyun  E) Tiyatro

 

2.Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özel­liklerinden biri değildir?

A)Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması

B)İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması

C)Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması

D)Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi

E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

 

3.   Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik          B) Dramatik                C) Didaktik

D) Epik          E) Pastoral

 

4.Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola

Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın

Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır

Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa

Deli oldum o sendeki bakışa

 

 

6. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

Harc edüp  eldeki varım cümleden geçer idim

Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

 

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim

A

B) Zengin uyak, abaa, -idim

C) Tam uyak, aaab, -ar idim

D) Tam uyak, aaba, -idim

E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 

7. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir?

A)MASAL  B)DESTAN  C)MESNEVİ   D)DRAM  E)ROMAN

 

8.Aşağıdakilerden hangisi  Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinden değildir?

A)KARAGÖZ  B)ORTA OYUNU C)MEDDAH D)KOMEDİ   E)KÖY SEYİRLİK OYUNU

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan – Yunus Emre

B) Yunus Emre – Mevlana

C) Dadaloğlu – Karacaoğlan

D) Mevlana – Dadaloğlu

E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

 

10. Türkçe yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Ceride-i havadis  B) Tercüman-ı Ahval  C) İrade-i Milliye  D) Muhbir  E) Takvim-i Vakayi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?   

A )  Hikâye                        B) Roman                 C ) Masal

D ) Destan                         E ) Tiyatro

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel­liklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri

B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi Gazete Çevresinde Gelişen Edebi metinlerden değildir?

A) Makale  B)Deneme  C) Eleştiri  D)Fıkra  E)Mektup

 

 

14. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.

Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.

B)Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.

C)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı­mıdır.

E)İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

 

15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

 

16. Yücesine çıktım baktım engine

Ovasının köpüklenmiş selleri

Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan

II. kendisine güldürür

III. hep elleri

IV. düşmez ise dengine

bu parçalar kullanılarak  çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III. – IV.                    B) I. – II.                   C) II. – III

II. – I                          IV. – III                       I. – IV

D) I. – IV                       E) II. – IV

II. – III                             I. – III

 

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma

18. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Hikaye    B) Fabl     C) Roman   D) Masal  E) Günlük

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe yayımlanan ilk özel gazetedir?

 

A)Takvim-i Vakayi   B)Ceride-i Havadis  C) Tercüman-ı Ahval  D)Muhbir   E)Hakimiyet-i Milliye

 

20.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 

A)      Tarihsel Metinler

B)      Felsefi Metinler

C)      Bilimsel Metinler

D)      Edebi Metinler

E)      Gazete Metinleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.