OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

OKUL  ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

İOÖ 501 Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri (Z)

3

0

3

İOÖ 503 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Z)

3

0

3

İOÖ 505 Çocukta Yaratıcılık Eğitimi

3

0

3

İOÖ 507 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

3

0

3

İOÖ 509 Okulöncesi Eğitimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

3

0

3

İOÖ 513 Çocukta Okuma Yazma Kavramlarının Gelişimi

3

0

3

İOÖ 517 Anaokulu Eğitimi ve Yönetimi Uygulamaları

3

0

3

İOÖ 519 Eğitimde Drama I

3

0

3

İOÖ 523 Avrupa Eğitim Sistemleri

3

0

3

İOÖ 525 Türk Eğitim Tarihi

3

0

3

İOÖ 527 Toplumsal Değişme ve Aile

3

0

3

İOÖ 529 Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

3

0

3

İOÖ 533 Türkiye’de Okulöncesi Eğitim Sorunları

3

0

3

İOÖ 537 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri

3

0

3

İOÖ 539 Çevre Eğitimi ve Çocuk

3

0

3

İOÖ 541 Okulöncesi Çocuklarda Dil Edinimi

3

0

3

İLK 700 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 8 0 0

 

 

II.YARIYIL(BAHAR DÖNEMİ)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

İOÖ 502 Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitimi   (Z)

3

0

3

İOÖ 504 Eğitim Araştırmalarında İstatistik  (Z)

3

0

3

İOÖ 506 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Bozuklukları

3

0

3

İOÖ 514 Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma Uygulamaları

3

0

3

İOÖ 516 Test Geliştirme Teknikleri

3

0

3

İOÖ 518 Çocuk Hakları ve Demokrasi Eğitimi

3

0

3

İOÖ 520 Ana-Baba Eğitimi Uygulama Çalışmaları

3

0

3

İOÖ 522 Eğitimde Drama II

3

0

3

İOÖ 524 Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları

3

0

3

İOÖ 528 Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme Sorunları

3

0

3

İOÖ 530 Çağdaş Öğrenme Kuramları

3

0

3

İOÖ 534 Gelişimi Hızlandırıcı Program Aktiviteleri

3

0

3

İOÖ 542 Okulöncesi Eğitimde Resim Öğretimi ve Yaratıcılık

3

0

3

İOÖ 544 Okulöncesi Eğitiminde Orff Yaklaşımı ve Müzik Eğitimi

3

0

3

İOÖ 546 Okulöncesi Fen-Doğa Öğretiminde Örnek Çalışmalar

3

0

3

İOÖ 500  Semineri (z)

0

2

0

İLK 700 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 8 0 0

 

ZORUNLU DERSLER I YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

İOÖ 501 Okulöncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri                                                       3 0 3

Başlangıçtan günümüze kadar geçen süreç içinde değişen ve gelişen okulöncesi eğitimi anlayışını etkileyen ve okulöncesi uygulamalarına yansıyan çağdaş çocuk gelişimi-eğitimi, çocuk psikolojisi ile ilgili kuramları inceleme ve eğitimcilerin kuramsal görüşlerini değerlendirme.

İOÖ 503 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri                                                     3 0 3

Bilim ve araştırma kavramları, bilim ve araştırma ilişkisi, bilgi edinme yolları. Eğitimde-Araştırma. Araştırmaların sınıflandırılması. Araştırma modelleri. Araştırma süreç ve teknikleri; problem ve amaç, yöntem, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, verilerin işlenmesi çözümü ve yorumlanması, bulgular ve yorum, özet, yargı ve öneriler. Araştırma raporunun hazırlanması ve yazma kuralları. Bilimsel tutum ve davranışların geliştirilmesi, araştırmanın planlanması ve öneri hazırlama.

 

SEÇMELİ DERSLER I YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

İOÖ 505 Çocukta Yaratıcılık Eğitimi                                                                           3 0 3

Yaratıcılığın tanımı, anlamı ve yaratıcılık süreçleri. Çocukta yaratıcılığı geliştirme yöntem ve teknikleri; öykü yöntemi, benzeşme ve oyun yöntemi, drama yöntemi, beyin fırtınası yöntemi, sanatsal yöntemler, buluş yöntemi. Yaratıcılığı etkileyen faktörler. Öğrenci merkezli eğitimde yaratıcılığın geliştirilmesi ve yaratıcılık eğitimi.

İOÖ 507 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim                                                  3 0 3

Gelişimle ilgili kavramlar ve ilkeler. Çocukluk çağları ve özellikleri. Erken çocukluk döneminde; bedensel, psikomotor, duygusal, toplumsal, cinsel, bilişsel ve dil gelişimi ve eğitim. Çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gereksinimleri ve sağlıklı yaşam koşulları. Erken çocukluk döneminde temel alışkanlıkların kazandırılması.

İOÖ 509 Okulöncesi Eğitimde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları                                3 0 3

Öğretim kavramı, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenme ve öğretme süreçleri, öğrenci ve öğretmen nitelikleri, öğrenme ve öğretmede iletişim becerilerinin önemi, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri ve öğretimi, öğretme stratejileri (sunuş yolu, buluş yolu, araştırma-inceleme yolu), kavram haritaları, kavram, ilke ve problem çözme öğretimi, high-scope modeli, çoklu zeka kuramı ve öğretimde bireysel farklılıklar, aktif (etkin) öğrenme ve öğretme süreci, yaratıcı düşünme ve eğitimi, eleştirel düşünme ve eğitimi, yansıtıcı düşünme, yapılandırmacılık, projeye dayalı öğrenme, beyin tabanlı öğrenme, analoji, standartlara dayalı öğrenme, yeterliliğe dayalı öğrenme, performansa dayılı öğrenme.

İOÖ 513 Çocukta Okuma-Yazma Kavramlarının Gelişimi                                             3 0 3

Dil ve kavram öğrenmenin biyolojik, sosyal ve bilişsel temelleri. Dil ve kavram gelişimine ilişkin kuramsal açıklamalar. Erken çocukluk döneminde dil ve kavram gelişimi. Dil ve kavram gelişimine etki eden faktörler. Okuma etkinliklerinde dil ve kavramların önemi. Okuma etkinliklerinde kullanılan beceriler; görsel ve işitsel ayırdetme ile ilgili etkinlikler. Okuma ve yazmaya hazırlık etkinliklerinin düzenlenmesi. Çocukları okuma ve yazmaya hazırlayıcı nitelikte öykü ve masal kitapları ile kavram geliştirici diğer kitapların incelenmesi. Kavram gelişimine uygun kitap tasarlama.

İOÖ 517 Anaokulu Eğitimi ve Yönetimi Uygulamaları                                                  2 2 3

Türkiye’de eğitim, kalkınma ve politika. Eğitim yönteminde yeni yaklaşımlar ve Yönetim süreçleri. Başlangıçtan günümüze kadar geçen süreçte kalkınma planlarında okulöncesi ve anaokulu eğitiminin geliştirilmesine yönelik alınan kararlar. Türkiye’de anaokulu eğitimiyle ilgili yayınlanan yasa, yönetmelik ve tüzükler. Anaokulu eğitiminde eğitim liderlerinin nitelikleri ve liderlik rolü. Okulöncesi eğitim sisteminin örgütsel yapısı ve yönetimsel görevleri. Okulöncesi eğitiminin örgütsel ve yönetimsel sorunları. Anaokulu yöneticilerinin eğitimi; hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim.

İOÖ 519 Eğitimde Drama I                                                                                         3 0 3

Bu dersin temel amacı öğrencilere, dramanın okulöncesi alanıyla ilgili içerik öğretiminde bir yöntem olarak nasıl kullanılacağına ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Dersin içeriği, eğitimde dramanın tarihçesi, dramada kullanılan temel teknikler, drama-tiyatro-sinema-psikodrama-sosyodrama ve etnodrama ilişkisinden oluşmaktadır.

 İOÖ 523 Avrupa Eğitim Sistemleri                                                                             3 0 3

Reform, Rönesans, Demokrasi Öncesi Eğitim, 17.  Yüzyılda Sanayi Devrimi, Yüzyılda eğitim, 2. Dünya Savaşı Öncesi Eğitim, 2. Dünya Savaşı Sonrası Eğitim, Bilgi Çağında Eğitim, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya’ nın eğitim sistemleri.

İOÖ 525 Türk Eğitim Tarihi                                                                                         3 0 3

Türklerde eğitim, genel çizgileri ile Osmanlı öncesi Türklerde eğitim, medreselerin ilk dönemi, Osmanlı Devletinde eğitim, Osmanlılarda öğretim kurumları, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde eğitim, Dört bölüm halinde Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitimdeki gelişmeler (1923-1938 Dönemi), (1938- 1950 Dönemi), (1950-1960 Dönemi) ve Planlı Kalkınma yıllarında (1960-2002) eğitim.

İOÖ 527 Toplumsal Değişme ve Aile                                                                           3 0 3

Çocukluk ve kadın olgusuna tarifsel yaklaşım; aile yapısı, modelleri ve modernleşme görüşleri; anne-çocuk sağlığı; aile-içi etkileşim dinamikleri; parçalanmış aile ve çocuk yetiştirme sorunları; kırsal-kentsel aile yaşamı ve çalışan anne; çocuk istismarı ve önlenmesi; aile eğitimi; eğitime aile katılım modelleri, farklı ülkelerde geliştirilen aile eğitimi ve destek modelleri.

İOÖ 529 0kulöncesi Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme              3 0 3

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirmede kullanılan veri türleri, program değerlendirmede verilerin analizi ve yorumu, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.

İOÖ 533 Türkiye’de Okulöncesi Eğitim Sorunları                                                       3 0 3

Atatürk İlkeleri ve Türkiye’de eğitim, Türkiye’de okulöncesi eğitimin dünü bugünü, kalkınma planlarında ve Şuralarda okulöncesi eğitim, 8 yıllık eğitim ve okulöncesi eğitim, okulöncesi eğitimde yaşanan sorunlar, okulöncesi eğitimde fırsat eşitsizliği, öğretmen eğitimi, plan ve programlar, araç ve gereçler.

İOÖ 537 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri  (3 0 3)

Matematik öğrenimi ve öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesi. Öğrenme ortamlarının düzenlenmesi. Uygun etkinliklerin planlanıp, uygulanması. Öğrencilerin matematiksel düşüncelerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesinin sağlanması. Matematik eğitiminde karşılaşılan kavram yanılgıların saptanıp, çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

İOÖ 539 Çevre Eğitimi ve Çocuk                                                                                 3 0 3

            Çevre kavramı, çevre-insan ilişkileri, doğal çevrenin tanınması ve korunması, okulöncesi eğitimde yakın çevreden başlayarak çocuğun çevresini anlaması ve duyarlılık geliştirmesi ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi.

İOÖ 541 Okulöncesi Çocuklarda Dil Edinimi                                                               3 0 3

Erken çocukluk yıllarında dil edinim süreçleri, dil edinimi ile ilgili yaklaşımlar, konuşma fizyolojisi (ses kullanımı, artikülasyon), konuşma akustiği ve fonetik , dil ediniminde dikkat edilecek noktalar ve öğrenme bozuklukları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU DERSLER II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)

İOÖ 502 Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitimi                                                   3 0 3

Dünyada ve Türkiye’de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi ve okulöncesi eğitimin geliştirilmesinde izlenen stratejiler. Avrupa ve Türk Eğitim Sistemi içinde okulöncesi eğitimin yeri ve eğitim kademesine verilen önemin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Okulöncesinde uygulanan farklı eğitim modelleri. Okulöncesi eğitimin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

İOÖ 504 Eğitim Araştırmalarında İstatistik                                                                 3 0 3

İstatistikte temel kavramlar, semboller ve işlemler. Eğitim araştırmalarında verileri tasnif etme. Dağılım ölçüleri. Değişim ölçüleri. Korelasyon. Regrasyon ve yordama. Olasılık ve olasılık dağılımları. Bilgisayarda uygulamalı istatistiksel işlemler yapma. Eğitim araştırmalarında istatistiksel çözümleme ile ilgili uygulama çalışmaları.

 

SEÇMELİ DERSLER II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)

İOÖ 506 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Bozuklukları                                          3 0 3

Kalıtsal temele dayanan; bedensel gelişim bozuklukları, zihinsel gelişim bozuklukları ve ruhsal rahatsızlıklar. Doğum öncesi ve sonrası oluşan kronik hastalıklar ve bunlara bağlı gelişim sorunları. Kusurlu ana-baba tutumları ve çocukluk yıllarındaki sarsıcı yaşantıların neden olduğu gelişim bozuklukları. Gelişim bozukluğu olan çocukların ve ailelerin eğitimi.

İOÖ 514 Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma Uygulamaları                     3 0  3

Özel gereksinimi olan çocukların sınıflandırılması. Türkiye’de özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili siyasi ve hukuksal düzenlemeler. Kaynaştırma eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri. Kaynaştırma yapılacak çocukların özellikleri. Kaynaştırma eğitiminin öğretmen, aile ve çocuk açısından yararları. Kaynaştırma eğitimini uygulama, özel eğitimine gereksinim duyan çocuğun özürüne uygun  kaynaştırma eğitimi uygulanması. Kaynaştırma eğitimine uygun olarak, sınıfın ve okulun düzenlenmesi. Kaynaştırma ile ilgili öğretmen  ve aile eğitimi programları hazırlama ve uygulama.

 İOÖ 516 Test Geliştirme Teknikleri.                                                                           3 0 3

Ölçme ve değerlendirme kavramları, eğitimde ölçmenin yeri, ölçek kavramı, ölçme aracının temel özellikleri (geçerlik, güvenirlik), test geliştirmenin aşamaları, belirtke ve ünite analiz tabloları, sınav türleri, soru tipleri, objektif testlerin özellikleri; madde analizi, madde yazma ve redaksiyon teknikleri, test ve madde istatistikleri, madde seçimi ve test düzenlenmesi, standartlaştırma ve norm hazırlama teknikleri, uygulamalar.

İOÖ 518 Çocuk Hakları ve Demokrasi Eğitimi                                                              3 0 3

Demokrasi kavramı, insan hakları ve demokrasi, demokrasi ve eğitim, kültürün demokratikleştirilmesinde eğitimin yeri, sosyal ve siyasal katılımda eğitimin önemi, ailede ve okulda demokratik uygulamalar, Türkiye’de demokrasi hareketleri, demokratik tutumun geliştirilmesi, demokrasi eğitimi, eğitimin demokratikleştirilmesi Çocuğun tanımı.  Türk kültüründe çocuk. Toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri. Çocuk hakları sözleşmesi. Çocuk hakları ve istismarı. Türkiye’de çocuğun  durumu  ve istismarı. Çocuk istismarı çeşitleri; Fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal. Kimsesiz ve sokak çocuklarının sorunları. Çocuğu koruma ve rehabilitasyon çalışmaları.

İOÖ 520 Ana-Baba Eğitimi Uygulama Çalışmaları                                                      3 0 3

Dünyada ve Türkiye’de uygulanan erken çocukluk dönemi ana-baba eğitimi çalışmalarını inceleme. Ana-baba eğitiminin amaçları, eğitim ve öğretim ilkeleri. Ana-babaların eğitim gereksinimlerini saptama. Elde edilen veriler doğrultusunda ana-baba eğitim programları düzenleme; programın hedef ve hedef davranışlarını saptama. Uygun içeriği geliştirme, öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini saptama, eğitime uygun materyal geliştirme, eğitim ortamları düzenleme ve uygulama. Uygulanan programları değerlendirme.

İOÖ 522 Eğitimde Drama II                                                                                              3 0 3

Bu derste, eğitimde dramada temel yaklaşımlar ve kuramlar (Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, Peter Slade, Brian Way) işlenecektir. Katılımcıların dramanın içerik öğretiminde kullanımına ilişkin uygulamalar yapması sağlanacak ve bu uygulamalar süpervizyon yapılarak incelenecektir.

İOÖ 524 Eğitim Düşüncesinin Felsefi Ve Sosyolojik Boyutları                                    3 0  3

Eğitim felsefesine ilişkin kavramsal çözümleme, eğitim felsefesi akımları, Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitimin sosyolojik boyutlarına ilişkin kavramsal çözümlemeler, sosyal yapı eğitim ilişkisi, eğitimin toplumsallaşmadaki rolü, eğitimin işlevleri, sosyal değişme eğitim ilişkisi, eğitim politikaları.

İOÖ 528 Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme Sorunları                          3 0 3

Okulöncesi eğitimde uygulanan programların yapısal özellikleri, dünyada ve Türkiye’de uygulanan programların ilkeler, hedefler, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirmeye ilişkin karşılaşılan sorunlar.

İOÖ 530 Çağdaş Öğrenme Kuramları                                                              3 0 3

Öğrenmeyle ilgili temel kavramlar, davranışçı, bilişsel ve insancıl öğrenme kuramları ve bu kuramların güncel uzantı ve revizyonları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramlarının eğitimsel doğurguları.

 

İOÖ 534 Gelişimi Hızlandırıcı Program Aktiviteleri                                                     3 0 3

Okul öncesinde bilimsel kuramlar, öğrenmeyi destekleyici ortam hazırlama, yaratıcı program aktiviteleri hazırlama, öğrenme kuramlarının farklı yaklaşımlara uygulanması(High-Scope, yapılandırmacı yöntem, Montessori ve Regio Emillia, eşle öğrenme); çoklu zeka ve yaratıcılık.

 

İOÖ 542 Okulöncesi Eğitimde Resim Öğretimi ve Yaratıcılık                           3 0 3

Erken çocukluk dönemi çocuklarının özellikleri, çocukların resim becerilerinin gelişimi, sanat etkinlikleri ve uygulamaları, çocuğu yaratıcı düşünmeye yöneltecek dil, zihinsel ve fiziksel aktivitelerin sanat eğitimi yoluyla geliştirilmesi.

İOÖ 544Okulöncesi  Eğitiminde Orff Yaklaşımı ve Müzik Eğitimi                                 3 0 3

Okulöncesi eğitimde Orff Yaklaşımının temel felsefesi, şarkı söyleme, doğaçlama çalma, doğaçlama dans etme etkinlikleri ve müzikli dramatizasyon etkinlikleri ile orff çalgılarının okulöncesi eğitiminde kullanımı.

İOÖ 546  Okulöncesi Fen-Doğa Öğretiminde Örnek Çalışmalar                                    3 0 3

Okulöncesi fen öğretiminde farklı yaklaşımlara (High-scope, proje yaklaşımı, problem çözme ve buluş yoluyla öğrenme, kavram öğrenme ve kavram haritaları vb.) uygun örnek uygulamalarının geliştirilmesi.

 

İOÖ 500 Okulöncesi Eğitim Semineri                                                              0 2 0

Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili olarak tasarlanan bir araştırma konusunun bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun olarak araştırılması. Konu için kaynak taraması yapılması. Derlenen konunun yazım kurallarına uyularak raporlaştırılması. Hazırlanan raporun sözlü olarak sunulması.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: