MESLEKİ GELİŞİM YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI

Soruların alt kısmından word dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

1)……………..ahlak felsefesidir. Boşluk doldurmaya aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Toplum        B)ETİK        C)BİLİM        D)İNSAN        E)KURALLAR

2)Kohlberğ’in ahlaki gelişim evrelerinden olan gelenek öncesi dönemin aşamalarını aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Sosyal vicdan evresi        B)Evrensel ahlaki ilkeler evresi        C)Geçiş düzeyi   D)Geleneksel düzey        E)Bağımlı evre

3)Aşağıdakilerden hangisi Kohlberğ’in ahlaki gelişim evrelilerindendir?

A)Bağımlı evre        B)Sosyal vicdan evresi        C)Geleneksel düzey        D)Geçiş düzeyi

4)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarındandır?

A)Güvenilir olma        C)Hak yeme        B)Yalan söyleme        D)Hırsızlık yapma

5)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinden değildir?

A)Kural etiği        B)Kişisel etik        C)Amaçlanan sonuç etiği        D)Sosyal yaşam etiği              E)Bütünlenen E.

6)”Etik kutsaldır, çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiç bir çeşit kıymetle ölçülemez” Aşağıdakilerinken hangisi bu sözü söylemiştir.

A)Einstein        B)Hasan-ı Basri        C) Atatürk        D)Sokrates

7)Aşağıdakilerinken hangisi etiğin sözlük anlamıdır.

A)Töre bilimi        B)Alışkanlık        C)Pratik felsefe        D) Gelenek

 

8) Machiavelli”ye göre ahlak anlayışı Aşağıdakilerinken hangisidir.

A)“İnsanın temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır

Erdem ancak bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir

B)İnsanın amacı en yüksek hazza ulaşmaktır.

C)“Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır.

Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir

D) “Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.”

 

9)Aşağıdakilerden hangisi etiğin sözlük olarak tanımıdır?

A)İlimdir        B)Köleliktir        C)Bey efendilik        D)Töre ve ahlak bilimidir

 

10)Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun ahlak etiğiyle ilgili sözüdür?

A)Toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir

B)İnsanın temel amacı erdeme ulaşmaktır

C)Her şeyin ölçüsü insandır

D)Amaca ulaşmak için her araç meşrudur

 

11)Hangisi Kolhberg’in ahlaki gelişim düzeylerindendir?

A) Geleneksel düzey        B)Sabır düzeyi        C)Gelişim düzey        D)Anonim düzey

 

12) Hangisi ortak etiğin kuralı değildir?

A)Disiplin        B)Sadakat        C)Adalet        D)Güvenilir olma

 

13) hangisi etik sistemi değildir?

A)Kural etiği        B)Kişisel etik        C)Dayanışma etiği        D)amaçlanan sonuç etiği

 

14)etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken değildir?

A)Kültür        B)Değerler        C)Normlar        D)Kaşlar

 

15)Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız

Kurallar bütünüdür. Yukarıdaki altı çizgili söz aşağıdakilerinken hangisinin tanımıdır?

A)AHLAK        B)ETİK        C)GELENEK/GÖRENEK        D)DÜZEN

 

16)Aşağıdakilerden hangisi etik kurallarından değildir?

A) Doğruluk, dürüstlük        B) Güvenilir olma        C) Sadakat        D)saygı

 

17) Kural Etiği nedir?

A) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar

Tarafından belirlenir.

B) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun

Normları ve gelenekleri tarafından belirlenir

C) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik

Kurallar.

D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları

Tarafından belirlenir.

 

18)Aşağıdakilerden hangisi MİLL’in faydacılık ilkelerinden değildir?

A) Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.

B) Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur

C) Bir eylemin etik olarak doğru sayılması için, eylemin sağladığı toplam

Faydanın, bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gerekir.

D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.

 

19)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerden değildir?

A) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır

B)Hukuk kuralları sözlü ve devlet eliyle uygulanan kurallardır

C) Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.

D) Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler

 

20)Kişisel etiğin özellikleri kaça ayrılır?

A)5        B)10        C)15        D)20

 

21)Sosyal yaşam etiği nedir?

A) Kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür.

B)Kişinin yaşadığı hayatın tamamıdır

C)Kişinin kendine olan öz güvenidir

D)Kişinin arkadaşlarıyla beraber gezmesidir

 

22)Aşağıdakilerden hangisi Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden biri değildir?

A) Kültür        B) Değerler        C)Arkadaşlık        D) Normlar

 

23)AŞAĞIDAKİLERİN HANGİSİ ETİK KAVRAMININ SÖZCÜK ANLAMI DEĞİLDİR?

A) Töre bilimi        B) Ahlak bilimi        C) Ahlaki        D)GELENEK BİLİMİ

 

24)Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir Çeşit kıymetle ölçülemez” sözü kime aittir?

A) ATATÜRK        B)PASCAL        C)EDİSON        D)ARİSTOTALES

 

25)ETİĞİN KURUCUSU HANGİSİDİR?

A) Aristoteles        B) ATATÜRK        C) HASAN-I BASRİ        D)THALES

 

26)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ORTAK ETİK KURALLI DEĞİLDİR?

A) Doğruluk, dürüstlük   B) Sadakat  C) Başkalarına yardım etme    D) Başkalarına saygı gösterememe

 

27) Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etken HANGİSİDİR?

A)GELENEK        B)GÖRENEK        C) Kültür        D)DÜRÜSTLÜK

 

28).Etiğin sözlük kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Töre bilimi, ahlak bilimi        B).Aşk, sevgi        C)Hoşgörü        D)Saygı

 

29).Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kuralları değildir?

A) Doğruluk, dürüstlük        B) Sadakat        C)Kötülük yapma        D) Başkalarına yardım etme

 

30)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemi değildir?

A)Amaçlanan Sonuç Etiği        B)Toplumsal Sözleşme Etiği        C)Kural Etiği        D)fiziksel etik

 

31) Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden değildir?

A) Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır.

B)Eylem kötülük üstüne kurulmalı.

C) Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.

D)Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.

 

32)Aşağıdakilerden hangisi hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden değildir?

 A) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.

B)Hukuk kurallarını insan davranışları düzenler.

C)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır.

D)Gelenek ve göreneklere dayanır.

 

33) Aşağıdakilerden hangisi kişisel etiğin özelliklerinden değildir?

A)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.

 B)Bireyi yanlış yönlendirir.

 C)Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok durum söz konusudur.

D)Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz.

 

34)……..bütün insanların davranış ve eylemlerinin temelini araştıran kavramdır.Noktalı yere ne gelmelidir?

A)KURAL        B)ADALET        C)ETİK        D)AHLAK KURALLARI

 

 

 

35)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden değildir?

A)Gelenek öncesi dönem.         B)Geleneksel düzey        C)Ahlaki süreç        D)Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey.

 

36)Hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük        B)Güvenilir olma        C)Adalet        D)Başkalarına yardım etmeme

 

37)Hangisi etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?

A)Değerler        B)Kültür        C)Ahlak        D)Normlar

 

38)Hangisi kültürün tanımıdır?

A)Bir toplumun yaşayış biçimini, sanatsal etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktır

B)Bütün insanların davranış ve eylemlerinin temelini araştıran kavramdır.

C)Değerlerin belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıdır

D)Karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesidir.

 

39)Hangisi etik değerlere uygun davranışların sonuçlarındandır?

A)Güvensizlik        B)Saygınlık kazanma        C)Toplumda kabul görmeme        D)Kötü bir imaja sahip olmama

 

40) Hangisi etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur?

A)Aristotales        B) Protagoras        C) Nietzsche        D) Machiavelli       E)Aristippos

 

41) ­­­­______, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Hukuk        B)Anayasa        C)Etik        D)Ahlak        E)Gelenekler

 

42) Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımın cevabıdır?

A)Hukuk        B)Anayasa        C)Ahlak        D)Etik        E)Gelenekler

 

43) Etiğin kaynağını ve temelini araştıran etik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mesleki Etik        B) Kurumsal Etik        C) Normatif Etik        D)Kişisel Etik                    E)Kural Etiği

 

43)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Sadakat        B)Adalet        C)Doğruluk        D)Dayanışma        E)Güvenilir olmama

 

44) Onun ahlak anlayışı “Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Machiavelli        B)Aristotales        C) Protagoras        D) Aristippos        E) Nietzsche

 

45)Aşağıdakilerden hangisi kişisel etiğin özelliklerindendir?

A) Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde yoktur.

B) Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.

C) Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yumabilir.

D) Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni değerler edinmezler.

E) Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştiremez.

 

46) Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan, toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlardan değildir?

A)Norm        B)Kültür        C)Gelenek ve Görenekler        D)Hukuk        E) Etik

 

47)Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı nedir?

A)Biyografi        B)Patoloji        C)Etik        D)Demografi

 

48) Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez sözünü kim söylemiştir?

A)Aristotales        B)Atatürk        C)Thomas Edison        D)İbni Sina

49) Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)Etik        B) Ahlak        c)Gelenek        D)Töre

 

50) bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Bu söz neyi ifade etmektedir?

A)ahlak        B)etik        C)hukuk kurulları        D)gelenek ve görenek

 

51) Günümüzdeki sosyal ve iş yaşamı içerisinde en çok şikâyet edilen davranış biçiminin ahlaki temellerini bir bütün halinde en iyi ifade eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sokrates        B) Aristippos         C) Machiavelli        D) Protagoras

52) Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Sözü kime aittir?

A)Hasan-ı Basri B)Erzurumlu Emrah C)İbni Sina  D)Ahmet Yesevi

 

53)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kuralı değildir?

A) Doğruluk, dürüstlük        B) Güvenilir olma        C) Başkalarına yardım etme        D)HIRSIZLIK YAPMA

 

54). ………… İnsanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.

Boşluğa gelecek kavramı bulunuz?

A)Kural        B)Adalet        C)Ahlak        D)Etik

 

55)…………  ;bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız

Kurallar bütünüdür.

Boşluğa gelecek kavramı bulunuz?

A)Etik        B)Ahlak        C)Adalet        D)Kural

 

56).Aşağıdaki şıklardan hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük        B)Güvenilir olma        C)Başkalarına yardım etme              D)Yalan söyleme

 

 

57) Aşağıdaki şıklardan hangisi etik sistemlerinden birisi değildir?

A)Amaçlanan Sonuç Etiği        B)Kural Etiği        C)Toplumsal Sözleşme Etiği

D)Özgürlük Etiği

 

58) Aşağıdakilerden hangisi milli faydacılık ilkelerinden değildir?

A ) Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur.

B )Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur.

C ) Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engellemez.

D ) Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir

Hakemdir.

 

59) …………Toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar topluluğudur?

A)Etik        B)Hukuk        C)Adalet        D)Ahlak

 

60) Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler kaç  başlık altında toplanabilir?

A)1        B)2        C)3        D)4

 

61)  ……….  ;bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır?

A)Kültür        B)Değerler        C)Normlar        D)Adalet

 

62)Aşağıdakilerden hangisi millin faydacılık ilkelerinden birisi değildir?

A)Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur

B) Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin herkes için doğruluğudur.

C) Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.

D) Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır

 

63)Aşağıdakilerden hangisi etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler arasında yer almaz?

A) Kültür        B)Gelenek ve Görenek        C)Değerler        D)Normlar

 

64)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yozlaşmanın nedenleri arasında yer almaz?

A) Kamu yapısından kaynaklanan nedenler

B) Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler

C) Bürokratik yapıdan kaynaklanan nedenler

D)Beşeri yapıdan kaynaklanan nedenler

 

65)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yozlaşma adı altında yer alır?

A)Politik yozlaşma        B)Tarihi yozlaşma        C)Siyasi yozlaşma        D)Ekonomik yozlaşma

 

66)Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında yer almaz?

A)Doğruluk        B)Yasallık        C)Ahlaklık        D)Yeterlik

 

67) Töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoğrafi        B) Etik        C) Patolaji        D) Zoologi

 

68)Etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristotales        B) Einstain        C) Edison        D) Pascal

 

69)Aşağıdakilerden hangisi Aristoya ait bir sözdür ?

A) Toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlakidir.

B) İnsanın amacı en yüksek hazza ulaşmaktır. İnsan kendisine haz vermeyen şeylerden uzak durmalıdır.

C) Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir.

D) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

 

70)Aşağıdakilerden hangisi ahlaki gelişim süreçlerindeki dönemlerden değildir?

A)Gelenek öncesi dönem        B)Geleneksel düzey        C)Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey        D)Geçmişten bugüne kadar gelen dönem

 

71)‘’Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.’’ Sözü kime aittir A)HASAN-I BASRİ        B)Atatürk        C)ibni sina        D) Aristotales

 

72)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük        B)Güvenilir olma        C)Sadakat        D)Yalan söyleme

 

73)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinde biri değildir?

A)Kural Etiği        B)Toplumsal Sözleşme Etiği        C)Kişisel Etik        D)Gelenek görenek etiği

 

74)‘’Toplumsal ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar topluluğudur.’’ Ne ad verilir.

A)Gelenek ve Görenekler        B)Hukuk        C)Adalet        D)Töre

 

75)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür        B) Gelenek ve Görenek          C)Hukuk        D)Adalet

 

76)Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip

gelen ve açıklanan nitelikleri taşıyan normlara ne ad verilir?

A)Adet        B)Kültür        C)Sadakat        D)Töre

 

77)Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan

kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak

tanımlanmakta olan kavrama ne ad verilir

A)gelenek        B)adalet        C)hukuk        D)cesaret

 

78)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları biri degildir?

A)Saygınlık kazanma        B)Güvenirlik        C)İyi bir imaja sahip olma        D)Yalan söyleme

 

79)Aşağıdakilerden hangisi etik’in sözlük anlamlarından değildir?

A)Din Bilimi        B) Töre Bilimi        C) Matematik Bilimi        D)Felsefe Bilimi

 

80)Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Düzeyin evrelerinden değildir?

A)Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi        B)Sosyal vicdan evresi        C)Geçiş düzeyİ        D)Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi

 

81)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından biri değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük        B)Güvenilir olma        C)Sadakat        D)Yalan söylemek

 

82)Aşağıdakilerden hangisi Etik Sistemlerden biri değildir?

A)Amaçlanan Sonuç Etiği        B)Kural Etiği        C)Toplumsal Sözleşme Etiği D)Mükemmeliyeti arama etiği

 

83)Aşağıdakilerden hangisi Mill’in faydacılık ilkelerinden biri değildir?

A)Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.

B)Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da artar; azaldıkça mutluluk da

azalır.

C)Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir

hakemdir.

D)Farklı bakış ıları, farklı etik sistemini temsil etmektedir

 

84)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Kurallarının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.

B)Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.

C)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.

D)Hukuk kuralları insanlara yalan söylemesini ister

 

85)Aşağıdakilerden hangisi Kişisel etiğin özelliklerinden biri değildir?

A)Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekâdan değil bireyin içinden geldiğini

savunur

B)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır

C)Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.

D)Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur.

 

86)Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşam etiği kurallarından biri değildir?

A)İnsanlar birbirleri ile olan ilişkilerini karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütürler

B)Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde

davranırlar

C)Nüfuz ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kullanılmaz

D)Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni değerler edinirler.

 

87)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?

A)Normlar        B)Değerler        C)Kültür        D)Halay çekmek

 

88)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları arasında yer almaz?

A)Güvenirlik        B)İyi bir imaja sahip olma        C)Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır ve toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar.

D)İşini kaybetme

89)Toplumsal yozlaşmanın çeşitli nedenlerinden biri değildir?

A)Kamu yapısından kaynaklanan nedenler        B)Ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenler

C)Siyasal yapıdan kaynaklanan nedenler        D)Hukuki açıdan yaptırımlarına

 

90)Politik yozlaşma türlerin den biri değildir?

A)Kamu sırlarını sızdırma        B)Politik dalavere        C)Lobicilik        D)Kasaplık

 

91)Aşağıdakilerden hangisi etiği tam olarak tanımlar?

A)Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri İnceleyen felsefe dalı

B) İş hayatı içersindeki davranış biçimlerini İrdeleyen, düzenleyen kavram

c)İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin

temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalı

D)İyi, kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranış kuralı ortaya koyan, neyin yapılması gerektiğini, hangi davranışın iyi olduğunu, neyin yaşama anlam kazandırdığını gösteren ahlak bilimi

 

92)” Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür” sözünü kim söylemiştir?

A) hasan-ı Basri        B) Atatürk        C) Nietzsche        D) Protagoras

 

93)Aşağıdakilerden hangisi  ortak etik kurallar arasında yer alır?

A) Sadakat        B)Paylaşımcı        C)Yalan söylememek        D)Saygılı olmkak

 

94)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemleri arasında yer alan kural etiğini tam olarak tanımlar?

A) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.

B) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar.

C) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir

D) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.

 

95)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür, Değerler, Normlar        B)Ahlak,Saygı,sevgi

C) Adalet, Sadakat, Güvenilir olma        D)Doğruluk, dürüstlük, Yalan söylememe

 

96) Aşağıdakilerden hangisi  Toplumsal yozlaşmanın  nedenleri arasında yer alır?

A) Kamu yapısından kaynaklanan nedenler        B)Eğitim yapısından kaynaklanan nedenler

C) Sosyal yaşamdan kaynaklanan nedenler        D)Kültürel yaşamdan  kaynaklanan nedenler

 

97) Mesleki etik kavramı nedir?

A) İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına denir.

B) insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her türden mal ya da hizmet üretimi çeşitli meslek gruplarının doğmasına denir.

C) Toplumun gözünden düşmüş bir meslek, gelişme potansiyelini de kaybederek meslek üyelerine yarar sağlayamaz hale gelmeye denir

D) Kamu kesimindeki çalışanlar için mesleki etik kuralların kabul edilmesi ve

uygulanması, bireylerin yaptıkları işlere inanç ve güven duyulmasına denir

 

98)Aşağıdakilerden hangisi  Mesleki Etik İlkeleri arasında yer alır?

A) Doğruluk        B)Dürüstlük        C) Saygı        D) Adalet

 

99) Aşağıdakilerden hangisi  İş Hayatında Etik İlkeler arasında yer alır?

A)Emeğe saygı        B)Güvenirlik            C)Saygı        D) Eşitlik

 

100)Aşağıdakilerden şıklardan hangisinde etiğin tanımı doğru olarak verilmiştir.

A) Etik ile ahlak kelimeleri, bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte

B) Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanır

C) iş hayatı içersindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir

D) insan davranışları ile ilgili problemler inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır

 

101) Etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof kimdir

A)Aristotales        B)Einstein        C)Pascal        D)Milica

 

102)Aşağıdakilerden hangisi ahlaki gelişim sürecini tam olarak açıklar.

A)iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir

B)insanların belli kurallara uygun Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür.

C)Ahlak insanlara kötülükleri öğretir.  D)davranması gerekir

 

103)Aşağıdakilerden hangisinde ortak etik kuralları yanlış olarak verilmiştir

A)Doğruluk, dürüstlük          B) Güvenilir olma        C) Sadakat        D)Ahlak

 

104)Aşağıdakilerden hangisinde etik sistemleri yanlış olarak verilmiştir

A)Amaçlanan Sonuç Etiği        B)Kural etiği        C)Toplumsal Sözleşme Etiği

D)Ahlaki etik

 

105)Aşağıdakilerden hangisi mill in faydacılık ilkelerindendir

A) Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar

B)Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir

C) Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu onların en yüksek mutluluğa

ulaşmaları için yeterli bir nedendir

D)Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu onların en yüksek mutluluğa

ulaşmaları için yeterli bir nedendir.

 

106)Aşağıdakilerden hangisinde hukuk kurallarının belirleyici özelliklerinden hangisi yanlıştır

A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır

B)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler

C)Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır

D)Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur

107)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden hangileri yanlıştır

A)Kültür        B)Değerler        C)Normlar        D)Hiçbiri

 

108)Aşağıdakilerden hangisi etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur?

A)Einstain          B)Gote          C)Aristotoles          D)Sokrates

 

109)Aşağıdakilerden hangisi gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey aşamalarından biridir?

A-Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi

B-Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi

C-Sosyal vicdan evresi

D-Evrensel ahlaki ilkeler evresi

 

 

110)Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Bu söz kime aitdir?

A)Atatürk          B)Hasan-ı Basri          C)Mevlana          D)Hacı Bektaşi Veli

 

111) Aşağıdakilerden hangisi etik’in kurucusudur?

A)Aristotales          B)Protagoras          C)Sokrates          D)Nietzsche

 

112)Aşağıdakilerden hangisi Ortak etik kurallarlarından biri değildir?

A)Doğruluk, dürüstlük          B)Güvenilir olma          C)Sadakat          D)yalan söyleme

 

113)“Doğruyu söylemekten korkmayınız” sözü kime aittir?

A)M.Kemal Atatürk          B)THALES          C)KOHLBERG          D)PRPTOGARAS

114)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk kurallarının belirleyici özelliklerinden değildir?

A)Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.

B)Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.

C)Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emirler şeklindedir. Bazen izin,

bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir.

D- Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazla değildir.

 

115)Aşağıdakilerden hangisi Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden değildir?

A)Kültür          B)Değerler          C)Oynamak          D)Normlar

 

116)Ahlaki gelişim süreci kaç evreden oluşur?

A)1          B)2          C)3          D)4

 

117)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarından değildir?

A)Doğruluk          B)Sadakat          C)Adalet          D)Hırsızlık

 

118)Aşağıdakilerden hangisi etik sistemlerinden değildir?

A)Amaçlanan sonuç etiği          B)Kural etiği          C)Sözel etik          D)Kişisel etik

 

119)Aşağıdakilerden hangisi etik davranışının toplusal temelini oluşturan etkenlerden değildir?

A)Savaşlar          B)Kültür          C)Değerler          D)Normlar

 

120)Aşağıdakilerden hangisi etik değerlerine uygun davranışların olumlu sonuçlarından değildir?

A)Saygınlık kazanma             B)Kötü bir kariyere sahip olma          C)Güvenirlik          D)İyi bir imaja sahip olma.

 

121)Yozlaşma kaça ayrılır?

A)1          B)2          C)6          D)4

 

122)Kişisel etiğin özellikler kaça ayrılır?

A)2          B)4          C)6          D)10

 

123)Etik kavramlarının hangisi yanlıştır.

A)Ahlaki gelişim süresi          B)Etik kuralları          C)Etik sistemleri          D)Eğitim uygulamaları

 

124)etik kuralları hangisidir

A)Başkalarına yardım etme          B)Ahlaki gelişim süresi          C)Etik kuralları          D)Etik sistemleri

 

125)Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler yanlıştır.

A) Kültür          B)Değerler          C)Normlar          D)Gelenekler

 

126)Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları yanlıştır.

A) Güvenirlik          B)İyi bir imaja sahip olma          C)Problem çözümünde yardım görme  D)Saygısızlık

 

127)Etik Sorgulama da verilen örnekler   yanlıştır..

A)Problemi tanımla ve açıklığa kavuştur          B)Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış.

C)Bütün tercihleri-seçenekleri sırala          D)Yanlış söyleme…

 

 128)……….içerisinde değer karmaşası oluşması ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne

geçmesi de etik kurallarının uygulanmasını etkiler. Bu tanımın başlığı hangisidir?

A)Ahlaki gelişim süresi          B)Etik kuralları C)Etik sistemleri

D)Toplumsal Yozlaşma

 

129)POLİTİK YOZLAŞMA TÜRLERİ hangisi doğrudur?

A)Rüşvet          B) Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler          C)Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenle          D)Etik kuralları

 

130)ETİK SİSTEMLERİNDEN DEĞİLDİR?

A)AMAÇLANAN SONUÇ ETİĞİ          B)KURAL ETİĞİ

C)TOPLUMSAL SÖZLEŞME ETİĞİ          D)HUKUK ETİĞİ

 

 

131)ETİK KURALLARINDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?

A)BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERMEMEK          B) VADANDAŞLIK HAKLARINI KULLANMAMAK

C) DÜRÜSTLÜK          D)YALAN SÖYLEMEK

 

132)ETİK DAVRANIŞLARARIN TOPLUMSAL TEMELLERİNDEN HANGİSİ YANLIŞTIR

A)KÜLTÜR          B) GELENEKLER          C)NORMLAR           D) DEĞERLER

 

133) ETİK DEĞERLERE UYGUN DAVRANIŞLAR DAN BİRİ DEĞİLDİR?

A)SAYGISIZLIK          B)GÜVENİRLİK

C)İYİ BİR İMAJA SAHİP OLMA          D)SAYGINLIK KAZANMA

 

134) ……….;BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BİR BİREYİN DİĞER BİREYLERE YÖNELEN EYLEMLERİYLE

UYGULADIĞI İLİŞKİLERİ İNCELEMEKLE YETİNMEZ, OLANIN YANI SIRA OLMASI GEREKENİ DE ARAŞTIRIR.

A)HUKUK            B)GELENEK           C)ÖRF            D)ETİK

 

136)MESLEKİ ETİK İLKELERİNDEN DEĞİLDİR?

A)DOĞRULUK          B)YASALLIK          C)DÜRÜSTLÜK            D)YETERLİK

 

  MESLEKİ GELİŞİM YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI (143,5 KiB, 546 hits)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: