Meslek lisesi 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı gündem maddeleri

GÜNDEM

 

  1. 1.      Açılış ve yoklama
  2. 2.      Saygı Duruşu ve İstiklal marşı
  3. 3.      Gündem maddelerinin okunması; eklenmesi istenen maddeler varsa kurulun onayına sunulması
  4. 4.      2012–2013Eğitim-Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulunda alınan  kararlarların okunması ve değerlendirilmesi.

5- 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı 1. kanaat döneminin sınıf ve derslere göre öğrenci başarı durumunun genel değerlendirilmesi;

* 2. Kanaat döneminde devamsızlığı önlemek, ders başarısını artırmak için yapılması gerekenlerin görüşülmesi ve karar alınması.

* Başarının daha da arttırılması -İstenen Başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar (Sınıf Geçme ve Sınav Yön. Mad:13, 15, 19, 36, 40) (Mes. ve Tekn. Eğitim Yön. Mad:98, 99, 100, 101)

6-      TKY ve OGYE çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni OGYE seçimi ve Stratejik planlama

7-      Öğrenci Kulüp, Toplum hizmeti ve Egzersiz çalışmalarının genel bir değerlendirmesinin yapılması

8-      1. Dönemde yapılan Sosyal Kulüp Etkinlik çalışmalarının (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin,öğrenci meclisi ,Yarışmalar  vb.)çalışmalarının değerlendirilmesi; II dönemde yapılacak çalışmaların planlaması ve görüşülmesi

9-      Okul Genel disiplin durumunun görüşülmesi, Ödül ve Disiplin kurulu I. dönem raporunun okunması ve değerlendirilmesi

10-  Onur kurulunun I.Dönem raporunun okunması ve değerlendirilmesi

11-  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine ait çalışmaların ve, Rehberlik servisinin I.dönem raporunun okunması ve değerlendirilmesi

12-  Öğrenci İzin-Rapor-Derse alınma- Devamsızlık durumlarının görüşülmesi. Devamsızlıkların önlenmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi

13-  II. dönem  ve Sene sonu Zümre toplantıları ile ilgili (1984/24 sayılı Genelge-Yazılı-sözlü-uygulamalı sınavların sayıları tesbiti-işbirliği vb.) hususların görüşülmesi Zümre toplantı tutanaklarının idareye teslim tarihinin belirlenmesi

14-  Öğretmen sevk, rapor, izin , vb.hususların görüşülmesi

15-  Öğretmen ve öğrencilerin kılık-kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar ile öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılacak çalışmalar

16-  Duyuru dosyasına takılan yazıların  ve toplantı tutanaklarının okunması ve imzalanması

17-  Öğretmen,öğrenci Nöbet işleyişinin görüşülmesi (Derslere giriş çıkışlar, yoklama fişi, nöbet ve ders defterinin işlenişi,)

18-  Sınıf şube öğretmenler kurulu (şök)çalışmalarının planlaması , değerlendirilmesi ve toplantı tarihlerinin belirlenmesi(Mesleki ve Tekn. Eğt. Yön. Mad:99)

19-  Sınıf Geçme Sınav Yönetmeliğinin 08 Aralık 2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5, 6,     11, 12, 13…..–23, 25….–40.maddelerinin okunması ve açıklanması

*Dönemde yapılacak yazılı – sözlü ve uygulamalı sınavlar

*-ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları

*Beceri sınavları

-*ölçme değerlendirme ve sınav esasları

-*sınavların öğrencilere duyurulması

-*sınav analizleri

20-  Dönem ödevleri tespiti-ödev seçim dilekçeleri-ödev dağıtım çizelgeleri ve değerlendirilmesi

21-  Projelerle ve yarışmalarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

22-  seçmeli dersler. Ders seçim zümreleri ile ilgili yapılacak çalışmalar

23-  Kitap-Modül ihtiyaç tespiti ve kitap seçim işlemlerinin görüşülmesi

24-  Taşımalı eğitim konusunda gerekli açıklamaların yapılması

25-  Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak çalışmalar-Malzeme alımlarının komisyon marifeti ile yürütülmesi.

26-  Okul veli işbirliği artırma çalışmaları-okul ve sınıf veli toplantıları tarihleri-veli görüş saatleri tesbiti ve değerlendirilmesi

27-  Taşınır işlemleri  ile ilgili yapılacak çalışmalar Taşınır mal yönetmeliğinin önemli kısımlarının okunarak açıklanması (18.1.2007/26407sayılı Resmî Gazete)  (Taşınır Mal Yönetmeliği-Madde:6, 10, 11, 16, 19, 24, 31, 32/1–2, 33, 36) Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi e Teftiş Kurulu Başkanlığı 28

28-  3308 işlememelerde meslek eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi ( İşletmelere yıllık planların ve zümrelerin verilmesi-gelişim tablosu-Beceri sınavları-koordinatör öğretmen görevleri-işletme belirleme,öğrenci tesbiti vb.) ve 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak çalışmalar

* Stajçalışmalarının planlanması ve Uyulacak esasların belirlenmesi(M.Tek.Eğ.Yön. Mad:58-66)

*İşletme belirleme komisyonları oluşturulması: meslekî eğitimden sorumlu millî Eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; koordinatör müdür yardımcıları, ilgili alan/bölüm şefi ile birer meslek alanı öğretmeni, İlgili meslek alanını temsil eden esnaf ve sanatkârlar, sanayi ve ticaret odalarıyla işveren kuruluşundan birer temsilci ve Türkiye İş Kurumu temsilcisinden oluşur

*İşletmelerde meslekî eğitim göreceklerin belirlenmesi komisyonu (1koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç öğretmen üyeden oluşur)

*Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ve Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları (Mesleki Teknik eğitim yönetmeliği madde. 267, 268 )

29-  Tam gün eğitimi uygulanması(Mesleki Açık Lise) ve yetişkin eğitimi ile ilgili konuların görüşülmesi(Tam Gün Tam yıl Eğitim Uygul. İlişkin Yönerge Mad: 6-12)

30-Okulun genel işleyişi ve Eğitim öğretimle ile ilgili diğer konuların görüşülerek değerlendirilmesi

*  –Son genel denetim raporunun okunarak değerlendirilmesi

* İlçe M.E.M Müdürler kurulu Toplantısında görüşülen ve alınan kararların değerlendirilmesi

* Genel denetim ve öğretmen ders denetimi hakkında yapılacak çalışmalar

*Haftalık Ders programları

*-Zaman çizelgesi-Ders ve günlük çalışma saatleri(M.T.E.Y-Madde-161)

*Okul Web sayfasının düzenleme ve güncellenmesi hususlarının görüşülmesi

* Telafi Eğitimi uygulaması hakkında gerekli kararların alınması

* Kaynaştırma ve Engelli eğitimi konularının değerlendirilmesi

* derslere giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar-öğrenci yoklamalarının yapılması-ders defterleri ile fişlerin doldurulması idareye teslimi hususlarının karara bağlanması

*Mezun öğrenci izleme çalışmaları

*kantin hizmet işlevinin görüşülmesi

*Ders dışı egzersiz ve planlı bakım onarım görevlerinin değerlendirilmesi

*Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerinin görüşülmesi

*Kütüphane etkinlik çalışmaları

*Gönüllü velilerin sosyal etkinlik çalışmalarına katılması

*Öğrenci toplum hizmeti çalışmaları

* Derslerin işleniş yöntemleri-öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri hususlarının görüşülmesi

*Öğrencilerin boş ders ve vakitlerini değerlendirmek için yapılacak çalışmalar

*Okulun Tertip Ve Temizliğinde İzlenecek Ortak Prensipler

* Okulumuzda kurulan kurul ve komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi

*Bayrak törenleri ve diğer anma ve kutlamalarda dikkat edilecek noktalar.

* Döner sermaye çalışmalarının değerlendirilmesi

*Atelyelerde uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi(şefler ve öğretmenlerin sorumlulukları-Atelyelere giriş ve çıkışlar-derslerinn işlenişi-sınavlar-gurup öğretmenliği-ikaz levhaları-kullanma talimatları-nöbet işlemleri-ölçme ve değerlendirme vb.)

*stajer öğretmen çalışmaları

*Okullarımızda yaşanabilecek olumsuz durumlar

*Tasarruf tedbirleri ve okul eşyalarının korunması hususlarının görüşülmesi

* Okul Çevre Ve okul İşletme İlişkileri

*Okulun fiziki yapısı ile ilgili hususların görüşülmesi

31- Son gelen Genelge ve Resmi yazıların duyurulması

*İlçe M.e.Müdürlüğüğünün 199-173sayı,10.01.2013 tarih ve İlçe hıfsıssıhha kurulu kararının okunması

32-Dilek temenniler ve kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: