2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yazının altından word dosyası olarak bilgisayarınıza bu şök toplantı tutanağını indirebilirsiniz.

…………………..  İLKÖĞRETİM OKULU

2010/2011  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8/B SINIFI 2. DÖNEM

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi           :    22/02 /2010 

Toplantı Yeri               :   Öğretmenler Odası

Toplantı Saati              :   12:30

 

…………………. İlköğretim Okulu ……… sınıfı şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 2. kez toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3)      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96. maddesinin okunması

4)      Öğretmenlerin sınıf üzerine görüşlerinin alınması.

5)      Sınıfın genel durumu,sosyal yapısı ve kişilik özellikleri.

6)      Öğretmen-öğrenci ilişkileri

7)      Öğrenci velileri ile ilişkiler

8)      Öğrencilerin sağlık durumları.

9)      8/B Sınıfının 1.Dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

10)  Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları.

11)  Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler.

12)  Derslerin, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlenmesi.

13)  Ders araç-gereçleri ve bunların kullanılması.

14)  Öğrencilerin temizlik,sağlık,beslenme ve ailenin ekonomik durumları

15)  Mesleki rehberlik.

16)  Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Madde 1: 8/B sınıfı Şube Öğretmenleri, 8/B sınıf öğretmeni ………………… başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görülmüştür.

 Madde 2: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra; iyi dilek ve temennilerle, her zaman bizim yol göstericimiz olan Cumhuriyetimizin kurucusu “ATATÜRK” ün gençlere; “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz” direktiflerinden Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimizi bilinçlendirmek, eğitmek dileğiyle toplantıya başlandı.

 

Madde 3: ………………… tarafından MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96. maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümü okundu.

 

  Madde 96 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

      Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

Madde 4: Sınıf Öğretmeni ………………… okulda göreve yeni başladığı için sınıfın genel durumu, sosyal yapısı ve öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında gerçekçi bir yorum yapamayacağını bildirdi. Ayrıca bu sınıfta dersi olmamasından dolayı doğru tespitler yapamayacağını bildirdi. Bu yüzden ilk dönem bu sınıfta derse girmiş öğretmenlerden fikirleri paylaşmalarını istedi. Onun dışında öğrencilere araştırma ödevleri verilerek derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasının önemine değindi. Verilen ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi ve sınıfta değerlendirilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

 

Matematik Öğretmeni Musa ARSLAN Bazı öğrencilerin her ne kadar ailevi problemleri olsa da sınıfın genel düzeninin pek iyi olmadığı, sınıf başarı seviyesinin orta seviyede olduğunu açıkladı. Bazı öğrencilerde sayısal işlem eksikliği olduğunu belirtti. Bunun için bol alıştırma yapılmasının gerekliliğine değindi.

Türkçe Öğretmeni Bünyamın GÜZELAYDIN Birkaç başarılı öğrencinin yanı sıra, sınıfın düzenini bozan birkaç öğrenci bulunduğunu belirtti. Fakat bazı öğrencilerde okuma alışkanlığının olmamasından dolayı zorlanmalar yaşadığını söyledi. Bu yüzden kitap okumayı sevdirmeyi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak gerektiğine değindi Genel olarak iyi bir sınıf olduğunu ve bazı öğrencilerin de fazla sessiz olduklarını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Göknil ÇEKİL Öğrencilerin derse ilgi problemi yaşadıkları problemi üzerinde durdu. Bazı konularda aşırı ilgili bazılarında ise çok ilgisiz olduklarını söyledi. Bu yüzden derslerde öğrencinin dikkatinin çekilmesi için değişik etkinlikler üzerine durulmasını söyledi.

İngilizce Öğretmeni İsmail EŞ  Öğrencilerin başarısızlıklarında bir olumsuz etmeninde ifade yeteneklerinin zayıflığı olduğuna değindi. Bazı öğrenciler sorulara verdikleri cevaplarda veya konu anlatımlarında birkaç cümleden sonra takıldıkları ve cümleleri tamamlayamadıklarının görüldüğünü söyledi. Bu durumun 1. kademeden itibaren buraya kadar devam ettiğini belirtti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hülya ŞAHİN  Öğrencilerin bir gün önceki anlatılan ve öğrenilen bilgilerin unutularak okula geldiklerini söyleyerek evlerinde ders çalışma alışkanlığının kazandırılması için bize ve özellikle ailesine büyük görevler düştüğünü bunu sağlamak içinde öğretmen veli işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya ŞAHİN  Öğrencilerin derste başarılarını arttırabilmeleri için en önemli etkenin öğrencilerin kendine olan güveninin yerine getirilmesi olduğuna değindi. Amacın onlara başarılı olduklarını hissettirmek ve bu doğrultuda çalışma yöntemlerini göstermek olduğunu söyledi.

Beden Eğitimi öğretmeni Neslihan BİRBEN  Öğrencilerin dersi ile ilgili önemli bir sorunu olmadığını belirtti. Sıkıntısının sadece malzeme yetersizliği olduğunu söyledi. Ama bunun zamanla aşılabileceğini özelliklede yeni okul tamamlandığında daha verimli ders işlenebileceğine değindi.

Müzik Öğretmeni Bünyamin GÜZELAYDIN herhangi bir probleminin olmadığını söyledi. Öğrencilerin başarılarını arttırmada en büyük görevin sınıf öğretmeni ile birlikte ders öğretmenlerinin olduğunu vurguladı. Sınıf-veli toplantılarının bu konuda yararlı olacağı düşüncesinde olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Neslihan BİRBEN Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilmek gerektiğini ve bu yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için onlara fırsatlar verilmesi gerektiğini söyledi

           

Madde 5: Sınıfın genel başarı durumunun normal olduğu sınıfta çok iyi ve çok kötü öğrencilerinde olduğu ve zayıfı olan öğrencilerin başarısızlıklarının birçok sebebe dayandığını tüm öğretmenler olarak bilindiği ve toplantının ilerleyen bölümlerinde neler yapılması gerektiğini ve çözüm yollarının neler olabileceğini tartışmamız gerekildiği  ifade edildi

Şube Öğretmenler Kurulu’nun yaptığı ortak değerlendirme sonucunda geçen eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin başarısızlık nedenleri genel olarak şöyle tespit edilmiştir:

  • Dikkat eksikliği ve derslere karşı ilgisizlik
  • Derslere hazırlıksız gelme
  • Ailelerin geçim sıkıntısı
  • Velilerin çocuklarına karşı ilgisizlikleri
  • Ergenlik sorunları
  • Okuduğunu anlama, anladığını doğru ve açık bir biçimde ifade edememeleri olarak tespit etmiştir.

 

Madde 6: Öğrencilerin içinde bulundukları yaştan dolayı birçok problemlerinin olabileceği, öğretmenlerin bir anne, bir baba ya da çocuğun en iyi arkadaşıymış gibi ona yaklaşarak problemlerini çözmesinde yardımcı olabileceğini ………………… söyledi. Öğrenci ile iletişimde İletişim engellerinin ortadan kalkması gerektiği tüm öğretmenler tarafından dile getirildi.

Madde 7: Sınıf öğretmeni ………………… , başarıyı sağlam zemin üstüne kurulması için dört ayağın olduğunu bunların öğretmen, idare, öğrenci ve veliler olduğunu ifade ederek sık sık velilerle işbirliği yapılmasını ve ilk yazılılardan önce ve sonra sınıflarımızda veli toplantıları yapmamız gerektiğini ifade etti.

 

Madde 8: İsmail EŞ, çoğu öğrencinin kahvaltı yapmadan okula geldiğini ve aldıkları sağlıksız, boyalı, zararlı katkı maddesi bulunan yiyeceklerle beslendikleri belirtti. Bu durumun çocukların beden ve zihin gelişimlerinin olumsuz yönde etkilediğini, öğrencilerin ve velilerin bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı.

        Öğrencilerin sürekli hareket halinde olduklarından terleyip kötü kokabilecekleri için düzenli olarak banyo yapmaları gerektiğinin onlara anlatılması, bazen sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılması gerektiği Göknil ÇELİK ve Hülya ŞAHİN tarafından belirtildi.

 

Madde 9: Sınıf rehber öğretmeni ………………… okula dönem başı geldiği için bir değerlendirme yapamayacağını bildirdi. Diğer branş öğretmenleri sınıfın genel durumu hakkında görüşlerini belirttiler. Buna göre: Göknil ÇELİK Birkaç başarılı öğrencinin yanı sıra, sınıfın düzenini bozan birkaç öğrenci bulunduğunu belirtti. Genel olarak iyi bir sınıf olmadığını ve bazı öğrencilerin de fazla sessiz olduklarını söyledi.

İngilizce Öğretmeni İsmail EŞ 8/B Sınıfının çok başarılı bir sınıf olmasa da bir iki öğrenci dışında saygılı öğrenciler olduklarını ve memnun olduğunu belirtti.

 

Madde 10: Bazı öğrencilerin derse ilgisinin yeterli düzeyde olduğu ve bu durumun derslerindeki başarılarına da yansıdığı ve bazı öğrencilerin de derslere karşı ilgisiz kaldığı ve bu öğrencilerin oldukça başarısız olduğu branş öğretmenlerince belirtildiğinden dolayı ………………… veli toplantılarının sık yapılması gerektiğini belirtti.

Madde 11: Öğrencilerin genellikle sayısal derslerde başarılarının düşük olduğu bunun da tekrar eksikliğinden ve verilen ödevlerin tam olarak yapılmadığından kaynaklandığı, velilerin verilen ödevlerin yapılması konusunda öğrencileri takip etmesi gerektiği matematik öğretmeni Musa ARSLAN tarafından belirtildi.

 

Madde 12: Bazı öğrencilerin derslerde sıkıldığını, konuların özelliğine göre derslerde konuyla ilgili yarışmalar, bilmeceler, hikâyeler hazırlanabileceği, oyunlar oynanabileceği, tepegöz ve VCD kullanılabileceği Bünyamin GÜZELAYDIN  tarafından belirtildi

Madde 13: Neslihan BİRBEN, öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin her derste kontrol edilmesi gerektiğini, okulda bulunan veya öğretmenlerin hazırladığı materyallerin her derste kullanılması gerektiğini, özellikle projeksiyon ve tepegözün çocukların ilgisini çektiğini ve hazırlanacak asetatlarla hemen hemen her derste tepegözün kullanılabileceğini belirtti

Madde 14: Emre İYİGÜN, çoğu öğrencinin kahvaltı yapmadan okula geldiğini ve aldıkları sağlıksız, boyalı, zararlı katkı maddesi bulunan yiyeceklerle beslendikleri belirtti. Bu durumun çocukların beden ve zihin gelişimlerinin olumsuz yönde etkilediğini, öğrencilerin ve velilerin bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı.

        Öğrencilerin sürekli hareket halinde olduklarından terleyip kötü kokabilecekleri için düzenli olarak banyo yapmaları gerektiğinin onlara anlatılması, bazen sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılması gerektiği İsmail EŞ ve Musa ARSLAN tarafından belirtildi

Madde 15: Öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin öğretmenler tarafından doldurulacak olan meslek yöneltme formlarında belirtileceği, ayrıca öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerine göre, derslerine giren bütün öğretmenlerin branşlarının özelliğine göre onlara seçmek istedikleri liseler ve meslekler konusunda rehberlik yapabileceği vurgulandı

Madde 16: Başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.

SIRA NO

ŞUBE ÖĞRETMENLERİNİN

ADI SOYADI

 

BRANŞ

 

İMZA

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   
10   

 

 

 

22/02/2011

……………                                                                                         UYGUNDUR

Sınıfı Sınıf Rehber                                                                            ……….

Öğretmeni                                                                                 ………….Müdürü

  2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI (65,5 KiB, 227 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.