VB ile ASP.NET Veri Tipleri(tür olarak)

VB.NET DİLİNDE KULLANILAN VERİ TÜRLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Tam Sayı Veri Tipleri

Tam sayılar ondalık kısım içermeyen sayılardır. Örneğin, 10, 2450, -45, 245678 sayıları tam sayılardır. Gündelik hayattan tam sayı değerler içeren durumlar aşağıda sıralanmıştır: Sınıf mevcudu, okuldaki öğrenci sayısı, bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, boy uzunluğu (cm olarak, örneğin 175 cm)

Byte, Short, Integer, Long tam sayı veri tipleridir.

Ondalık Sayı Veri Tipleri

6.8, 3.56, 6.9876 gibi sayılar ondalık sayıları oluşturmaktadır. Yaşantımızda birçok ondalık sayı içeren durumlar vardır. Örneğin;

Boy uzunluğu (m olarak, örneğin 1.75 m), maaş miktarı (930.25 YTL) Ondalık sayıları yazarken kimi ülkeler “,”(virgül), kimi ülkelerse “.”  (nokta) sembolünü kullanırlar. Single ve Double ondalık sayı veri tipleridir.

String Veri Tipi

String, bir karakter dizisini, grubunu ifade eder. Her türlü karakter grubu bir string oluşturabilir. Örneğin, “Seda”, “Ev Adresiniz”, “235” ifadeleri. “235” ifadesi tam sayı tipinde mi yoksa bir string tipinde mi diye düşünülebilir? Eğer bir sayı üzerinde matematiksel işlemler yapılmayacaksa o string tipinde tanımlanabilir.

Örneğin, telefon numaraları tamamen sayısal ifadelerden oluşur fakat telefon numaraları üzerinde matematiksel işlemler yapmayız. Hiçbir zaman iki telefon numarasının toplanması, çıkarılması ihtiyacı duyulmamıştır. Okul öğrenci numaraları da birer sayı olmalarına rağmen, bu numaralar üzerinde de aritmetiksel işlemler yapılmaz.Bu nedenle telefon numarasını ve öğrenci numarasını tutacak değişken string tipinde tanımlanabilir. Hangi tipte tanımlandığında hafızada az yer kaplıyorsa o tip seçilmelidir.

Ayrıca sayılardan oluşan bir string tipindeki değişken ile tam sayı tipindeki bir değişken arasında aritmetik bir işlem yapılamaz. Çünkü değişkenlerin veri tipleri birbirinden farklıdır.

Char Veri Tipi

Char (Character) veri tipi, bir karakterlik veri tutulmasını sağlar. Bilgisayardaki her harf, rakam, sembol (a, C, d, 1, 7, ^ , $, [, ?) karakter olarak isimlendirilir.

Bilgisayar dünyasında kelimeler arasındaki boşluklar da karakter olarak değerlendirilir. Boşluk karakteri de diğer karakterler gibi bilgisayarın hafızasında yer kaplar.

Char veri tipindeki bir değişkenin içeriğinde ara (boşluk) tuşuna basılarak üretilen boşluk

karakteri tutulabilir.

Değişkenin boşluk değerine sahip olması, henüz değerinin olmamasından farklıdır.

Eğer bir değişken değer almamışsa o değişkenin içeriği Null’dır. Null ifadesi değeri olmayan, değersiz anlamındadır. Özetle bir değişken henüz değer almamışsa, değersizdir (Null), boşluk değerini almışsa içeriğinde boşluk karakteri vardır, a değerini almışsa değişkenin içeriğinde a karakteri vardır.

Date Veri Tipi

Date veri tipindeki değişkenlerde tarih ve saat değerlerini tutabiliriz. Tarih ve zaman bilgilerinin değişik şekillerde saklanmasını mümkündür. Örneğin, tarih “28/03/1978” şeklinde tanımlanabileceği gibi “28 Mart 1978 Pazartesi” şeklinde de tanımlanabilir. Tarih, zaman bilgilerini string tipinde de tutmak mümkün olmasına rağmen “Date” tipinde tanımlamak işimizi kolaylaştırır. Örneğin Date tipi, iki tarih arasındaki zaman farkının kolaylıkla bulunmasını sağlar.

Boolean Veri Tipi

Gündelik yaşamda doğru-yanlış, açık-kapalı, evet-hayır, 1-0 gibi birbirinin karşıtı olan durumlar vardır. Boolean veri tipi bu tür durumlarda tercih edilir. Boolean veri tipi sadece True (Doğru) ve False (Yanlış) değerlerinden birini alabilir. Örneğin, “onay” isimli bir değişkenin değeri ya “True”dur, ya da “False”dur. Bu değişken iki değere aynı anda sahip olamaz, örneğe göre düşünürsek bir işlem ya onaylanmıştır ya onaylanmamıştır.

Bu tipten tanımlanan değişkenlere True, False değerlerinin dışında sayısal değerler de atanabilir. Atanan sayı 0 ise False, değilse True kabul edilir. Örneğin,

onay = 0 ifadesi onay = False ifadesine eşittir.

onay = 1 veya onay = 99 ifadeleri onay = True ifadesine eşittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: