ÖĞRETMEN DENETİMİNDE UYGULANACAK ESASLAR

Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardaki öğretmenlerin denetimlerinde aĢağıda belirtilen esaslara uyulur:

Denetim grubunda görevli her müfettiĢin, genel denetim için gittiği yerleĢim biriminde denetime alınan okullarda denetim süresince, kendi özel alanında, makul sayıda öğretmeni denetler.

MüfettiĢ, denetime alınan okullarda denetim süresince denetlenemediği öğretmenlere iliĢkin gerekçesini (Ek:4) de açıklar.

BranĢ müfettiĢleri özel alan öğretmenlerinin en az (1) derslerinin tamamını izler. MüfettiĢ, ders denetimini “Öğretmen Değerlendirme Formu”nda (Ek: 1) yer alan kriterler doğrultusunda yapar.

Bu denetim sırasında öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki tutum, davranıĢ ve etkinlikleri de gözlenir, gerektiğinde öğrencilere de sorular yöneltir.

Özel Ortaöğretim Kurumlarında (yabancı-azınlık okulları dahil) görevli öğretmenlerin derslerine (1) saat girilmesi esastır.

Ödül teklif edilecek öğretmenlerin derslerine en az (2) saat girilir ve “Öğretmen Denetim Rapor”u (Ek: 2) düzenlenir .

Denetlenmesi için hakkında Makam‟dan özel onay alınmıĢ bulunan öğretmenin dersine en az (3) saat girilir, onayda yer alan iddialar incelenip değerlendirilmek suretiyle “Öğretmen Denetim Rapor”u (Ek: 2) ve gerektiğinde inceleme veya soruĢturma raporu da düzenlenir.

Birden fazla derse girilmesini gerektirecek durumlarda öğretmenin, farklı sınıf veya Ģubelerde izlenmesi esastır.

Aday, asker ve sözleĢmeli öğretmenlerin dersine en az (1) saat girilerek “Öğretmen Değerlendirme Formu” (Ek: 1) esas alınarak gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılır


Yukarıdaki DOC dosyasını bilgisayarınıza Download etmek için tıklayınız (Bilinmeyen - ogretmen-denetiminde-uygulanacak-esaslar.doc)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: