Ağ sistemleri ve yönlendirme 2. dönem çalışma soruları

bilisim teknolojileriBilişim teknolojileri alanı ağ sistemleri ve yönlendirme dersi eski adıyla ağ temelleri dersi 2. dönem yazılı çalışma sorularıdır. Sorular internetten toparlama ve modül arkasındaki soruların toparlanması ile oluşturulmuştur. Aşağıda yer alan çoğu sorunun cevapları da mevcuttur. Cevabını bulamadığınız yada bulmammızı istediğiniz soruyu yorum bölümüne yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.

ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 1

 

1.Aşağıdakilerden hangisi donanımsal yapıyla bağlantı sağlar?
A Veri bağlantısı katmanı  b Taşıma katmanı  c Fiziksel katman  d Donanım katmanı e Sunum katmanı
Cevep C
2. . . . . . . . . . katmanı veri bağlantısı katmanında yapılan işlemlerin denetimiyle yükümlüdür. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A Denetim  bTaşıma  c Ağ   d  Uygulama  e  Veri bağlantısı
Cevap C
3 E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini aşağıdaki protokollerin hangisi düzenler?
A TCP / IP  b FTP   c  TFTP    d SMTP      e ICMD
Cevap D
4 Aşağıdakilerden hangisi UDP’nin görevlerindendir?
A Segmentlere ayırmadan paketi (küçük veriler için) yollamak.   B Adres çözümleme
C Ağın yönetimi    D  Ağ trafiğini filtre etmek   E  Protokolleri bağlamak
Cevap A
5 OSI modelinde kaç katman vardır?
A  10   B 9   C  8    D  7    E  6
Cevap D
6 C sınıfı internet adresleriyle kaç bilgisayar adreslenebilir?
A 254    B 350   C 200   D 175    E  260
Cevap A
7 İki LAN segmenti birbirlerine ne kullanarak bağlanabilirler?
A BNC    B Router   C Switch    D Bridge   E   Hub
Cevap D
8 Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A Ethernet kartı   B MAC   C Modem   D Subnet Mask    E ARP
Cevap A
9 Ağ trafiğini filtrelemek ve dosyanın doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokollerin Birbirine bağlayan aşağıdakilerden hangisidir.
A Switch   B Repeater   C Bridge   D Hub   E Router
Cevap E
10 Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater    B) Router    C) Switch    D) Hub        E) Gateway
Cevap A
11 Aşağıdaki adres çiftlerinden hangileri aynı network  içerisindedir ? (Subnet Mask verilmedi ise ait olduğu Sınıf’a bakılarak cevap verilecek)
a)    18.5.89.40 – 18.5.89.50
b)    134.46.77.80 – 134.47.11.65
c)    165.76.80.42 – 165.77.84.66
d)    192.67.46.11 – 192.67.46.74
e)    134.65.78.11 – 134.64.41.10  (255.0.0.0)
f)    168.98.76.12 – 168.98.76.11  (255.255.255.0)

12 TCP/IP modelini açıklayarak katmanlarının görevlerini ve katmanlarda yer alan protokolleri yazın.
Cevap
1-Uyugulama Katmanı :En üst seviye katmandır. Uygulama katmanı için tanımlı olan SMTP, TELNET vs. gibi protokoller bir üstünde bulunan programlara hizmet verirler.
FTP:  Dosya transfer protokolu
HHTP: Web tarayacıyı programlar ile Web sunucuları arasında iletişim kurulmasını sağlar.
DNS: Alan Adı Sistemi ip adresleri ile host isimleri arasındaki dönüşüm işlemini gerçekleştirir.
SMTP: Elektronik posta  iletimi SMTP protokolünü kullanarak bilgisayarlar arasında veri alışverişini gerçekleştirirler
SNMP:Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır
TELNET:Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokoldür

2-Aktarım Katmanı: TCP/IP protokolü OSI modeli içerisinde, uygulamalar arasında iletişimi sağlayan katmanı oluşturur
TCP:Bilgisayarlar arasındaki bağlantının sağlanmasını ve veri iletiminin güvenli bir şekilde olmasını sağlar
UDP: TCP ile aynı işlevi gerçekleştirir faklı olarak iletimin güvenliğini sağlayamaz.

3-Yönlendirme Katmanı: Bir üst katmandan gelen verilerin alıcıya güvenli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder iki protokol tanımlıdır bunlar IP-ICMP
ICMP:ICMP mesajlarının amacı haberleşme sırasında meydana gelebilecek problemler hakkında yönlendiricilere veya datagramları oluşturan bilgisayarlara bilgi vermektir

4-Fiziksel Katman: Bu katmanda herhangi bir protokol tanımlı değildir. IP başlığı oluşturulmuş bir bilgi hem kaynak bilgisayarın IP’sini, hem de hedef bilgisayarın IP’sini tutar

13 IP Adres sınıflarını, sınıflarda yer iplerin adres aralıklarını ve ayrılmış olan özel ip adreslerini yazın

Cevap Yaygın olarak IPv4 adresler kullanılıyor.
Toplam 32 bit ve noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayı.
Örnek bir IP adresi:
10000000 10011100 00001110 00000111
w.x.y.z
128.156.14.7
Ip adresleri dünyada 232 = 4 milyardır.
Dinamik ip adresleri : Evden modem ile bağlanma
Statik ip adresleri: IIS
Sınıf      IP adres    Ağ No     Host No     Ağ bit sayısı     Host bit sayısı
A    1-126     w     x.y.z      8    24
B     18-191     w.x     y.z     16     16
C     192-223     w.x.y     z     24     8

14  568B ve 568A kablo sıralamasını yazın
Cevap
TB-T-YB-M-MB-Y-KB-K
YB-Y-TB-M-MB-T-KB-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 2 (CEVAPLARINI SİZ BULACAKSINIZ)

 

 1. 1.                Aşağıdakilerden hangisi “ağ yerleşim şekli” anlamındadır?

a)      LAN  b)Yıldız Bağlantı c)Ağ topolojisi d) UTP

 

 1. 2.                Ağ iletişimini düzenleyen kurallara ……denir. Boşluğa gelece en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) TCP / IP b) Protokol  c) UDM    d) GateWay

 

      3. R45 konnektör hangi ağ yapısında kullanılmaktadır?

a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 

      4. BNC hangi ağ tipinin donanım elemanıdır?

a) Star   b) Bus   c) Backbone  d) Tree

 

      5. T-Konnektör hangi ağlarda kullanılır?

a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 

 6. Sadece iki bilgisayar arasında iletişimi sağlayıp veri paketlerini tüm ağa sunmayan ağ cihazının adı nedir?

a) HUB b) GateWay   c) Ethernet   d) Switch

 

7. Üzerinde gönderici ve alıcı adresleri olan veri paketlerini tüm ağa sunan cihaz hangisidir?

a) Hub  b) GateWay   c) Ethernet   d) Switch

 

8. UTP kablo hangi ağlarda kullanılmaktadır?

a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 

9. İnce kooaksiyel kablo kullanılan ağ hangisidir ve bu ağın uzunluğu en fazla kaç metre olabilir?

a) Star 500m.  b) Bus 185m   c) Ring 500m.   d) Star 185m.

 

10. Kalın koaksiyel kablo kullanan bir ağda ağın uzunluğu en fazla  kaç metre olabilir?

a) 500m b)100m   c) 185m  d)200m

 

11. Ağdaki bir bilgisayarın bozulması durumunda ağın tüm iletişiminin koptuğu ağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ring  b) Star  c)Lan d) San

 

12. Yıldız (Star) tipi ağlarda bir bilgisayarın merkez birime uzaklığı en fazla kaç metre olabilir?

a) 500m b)100m   c) 185m  d)200m

 

13.GateWay (Geçit yolu) OSI modelinin hangi katmanında bulunmaktadır?

a) 5. katman  b) 7. katman c) 6. katman  d) 3. katman

 

14. Kablolar, konektörler gibi ağ elemanları OSI’nin hangi katmanında yer almaktadır?

a) Veri Bağı katmanı b) Ağ katmanı c) Fiziksel katman d) Ulaşım katmanı

 

15. Bilgilerin son alıcıda her türlü hatalardan arındırılmış olarak elde edilmesini sağlayan OSI katmanı hangisidir?

a) Oturum Katmanı  b) Ulaşım Katmanı c) Sunuş katmanı  d) Veri Bağı katmanı

 

16. Dosya aktarımı(FTP) , Elektronik mektuplaşma (e-mail), Ağ yönetimi (SNMP), Browser gibi programlar OSI modelini hangi katmanında yer almaktadır?

a) Ulaşım Katmanı b) Otum Katmanı d) Uygulama Katmanı

 

17. 1024Kb lık bir internet bant genişliği olan bir bağlantıyla 100 MB lık bir dosya yaklaşık ne kadar bir zamanda indirilmektedir?

a) 15 dakika  b) 1,5 saat   c) 25 dakika  d) 45 dakika

 

18. Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı kurulmasını sağlayan ağ cihazı hangisidir?

a) Gateway  b) Router  c) Transiver d) Hub

 

19. Yönetici bir bilgisayar olmayan ve ağdaki tüm cihazların aynı haklara sahip olara ağ kaynaklarını kullandığı iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Senkron İletişim b) Asenkron iletişim  c) Peer to peer iletişim b) Ağa sunuş iletişim

 

20. NAT (Ağ adres çevrimi) işlemini ağlarda kim gerçekleştirir?

a) Güvenlik duvarı    b) TCP/ IP  c) SNMP  d) UTP

 

21. Aşağıdakilerden hangisi veri iletişimin temel bileşenlerinden değildir?

a) İletim hattı  b) Kasa  c) Gönderici  d) Alıcı

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ağ veri iletişimi için söylenemez?

a) Gönderici ve alıcının birer adresi vardır    b) Veri yönlendiriciler ile yönlendirilerek hedefine ulaştırılır  c) Ufak veri kayıplarında veri tekrarlanır   d) Farklı bağlantı türüne sahip ağlar doğrudan bağlanabilir

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının karakteristik özelliklerinden değildir?

a) TCP/IP ile ortak bir protokol sağlanmıştır (Evrensellik)   b) Ağ kaynakları hiyerarşik bir yapıda kullanılıp yönetilebilirdir   c) Entegre sistemler oluşturabilir  d) Tüm sistemler birbirine bağımlıdır

 

24. Bir ağda görevleri ve işlem yüküne göre en yoğun olan bilgisayar tanımı hangisidir?

a) Localhost b) Mainframe c) Workstatin d) Dumb terminal

 

25. Aşağıdakilerden hangisi bir ağda veri iletim ortamı olarak kullanılamaz?

a) Hava   b) Odun  c) Bakır kablo  d) Fiber optik

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ cihazı değildir?

a) Modem  b) Router c) Ethernet Kartı d) Ağ kablosu

 

27. Birbirine çok uzakta olan bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ hangisidir?

a) SAN  b) LAN c) WAN d) MAN

 

28. Aşağıdakilerden hangisi ağdaki bilgisayarları güvenli olarak birbirine bağlamakta kullanılan ağ aygıtıdır?

a) Gateway  b) Modem c) Router d) Switch

 

29. Aşağıdakilerden hangisi ağ bağlantı hızını doğru olarak ifade edildiği seçenektir?

a) 100 MB/sn b) 10MB  c) 10Mb/dk  d) 10Mb/sn

 

30. İstemcinin (Client) tanımı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde yapılmıştır?

a) Ağdaki hizmet talep eden bilgisayarlara servis verir  b) Herhangi bir ağ hizmetini talep eden tarafa verilen isimdir c) Herhangi iki tür ağı birbirine bağlayan ağ aygıtıdır  d) Veri iletim ortamıdır

 

ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 3

1)            Ağaç topoloji nedir, kısaca açıklayınız.

Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.

 

ağaç topolojisi

 

2)            Yıldız topolojinin özellikleri nelerdir?

Yıldız topolojisinin özellikleri:

 • Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
 • Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.
 • Ağ yönetimi çok kolaydır.
 • Kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir

 

3)            Bilgisayar sistemindeki iletişim çeşitlerini nelerdir?

a)                                    Paralel iletişim

b)                                    Seri iletişim

 • Asenkron Seri İletişim
 • Senkron Seri İletişim

4)            Hub nedir, kısaca açıklayınız. Hub çeşitlerini yazınız.

Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder. Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilirler.

Pasif hub ve Aktif Hub

5)            Modem nedir, bağlantı şekillerine göre adsl modemlerini maddeler halinde yazınız.

Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye, telefon hattından gelen analog bilgiyi dijital bilgiye  çeviren cihazlara denir

 

 

Bağlantı Şekillerine Göre ADSL modemler

 1. Ethernet  modemler
 2. USB modemler
 3. PCI modemler
 4. d.                                                            Kablosuz Modemler
 5. e.                                                             

6)            Osi modeli katmanlarını yazınız.

1- Uygulama Katmanı    2- Sunuş Katmanı       3- Oturum katmanı      4- Ulaşım Katmanı

5- Ağ Katmanı               6- Veri Bağı Katmanı  7- Fiziksel Katman

 

 

 

7)            Aşağıdaki verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yerleştiriniz.

* intranet                      * bant genişliği           * ağaç

* bus                              * router                      * NIC

 

a)                        bant genişliği iletişim kanalının kapasitesini belirler.

b)                        intranet kurum içi özel iletişim ağıdır.

c)                        NIC ağ kartı anlamına gelir.

d)                        ağaç topolojisinde ağın merkezinde sorumluluğu en fazla olan ağ bulunur.

e)                        bus topolojisinde ağın uzunluğu 500 metreden fazla olmaz.

f)                         Temel olarak yönlendirme görevi yapan, OSI başvuru modelinin ilk üç katmanına sahip aktif ağ cihazlarına router denir.

 

8)            Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız.

9)            Halka topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır. DOĞRU

10)        Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır DOĞRU

11)        Bus topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur DOĞRU

12)        Eşten – eşe  ağlarda genellikle çok sayıda PC birbirine bağlıdır. YANLIŞ

13)        TCP ve UDP protokolleri TCP/IP Referans Modeli katmanlarından uygulama katmanında yer alır YANLIŞ

IP protokolü TCP/IP Referans Modeli katmanlarından ulaşım katmanında yer alır YANLIŞ

ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 4

1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz ?

A) RG58 B) RG6 C) RG62 D)RG8

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi koaksiyel kablolarda kullanılan bir konnektör kodudur?

A) RG B) RGB C) BNC D) RJ

3. Aşağıdakilerden hangisi Thinnet denilen ince koaksiyel kablolardandır?

A) RG58 B) RG8 C) RG59 D) RG11

4. Aşağıdakilerden hangisi kalın koaksiyel kablolarda kullanılan konnektörler

kodlarından birisidir?

A) RGB1 B) RJ45 C) BNC D) DB15

5. Koaksiyel kablolar Ethernet kartına aşağıdaki konnektörlerden hangisi ile bağlanır?

A) BNC Sonlandırıcı B) BNC T Konnektör

C) BNC Barrel Konnektör D) AUI Konnektör

6. RG6 koaksiyel kablo bilgisayar ağlarında kullanılabilir. (D / Y)

7. Koaksiyel kablonun içinde çift bükümlü iletkenler vardır. (D / Y)

8. RG62 kablolar IBM 3270 terminallerde kullanılmıştır. (D / Y)

9. RG59 kablonun empedansı 75 ohm’dur. (D / Y)

10. Ölçü aletiyle koaksiyel kablonun iki ucu arası ölçülür ; sonsuz direnç gösteriyorsa

“kablo düzgün çalışıyor.” denir. (D / Y)

 

cevaplari

1 B-2 C-3 A-4 D–5 B-6 Y-7 Y-8 D-9 D-10 D

 


ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 5

 

1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?

A) UTP Cat5e B) UTP Cat6 C) UTP Cat1 D) STP

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?

A) RG B) AUI C) DB D) RJ

3. EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

4. EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi, Yeşil-Beyaz, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

D)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

5. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri

transferi sağlanabilir?

A) CAT3 B) CAT4 C) CAT5 D) CAT6

6. Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?

A) Kalem Havya B) Kablo Kesici Alet

C) Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı

7. UTP ve STP kablo arasındaki farklardan birisi aşağıda hangi seçenekte doğru olarak

verilmiştir?

A)UTP kablonun RJ-45 tipi konnektörlere takılması.

B)STP kablonun daha fazla koruma katmanlarına sahip olması.

C)STP kabloların bilgisayar ağlarında kullanılmamış olması.

D)STP kablonun bükümlü çiftlerden oluşmaması.

8. STP Kablolar maliyetlerinin fazla olması sebebiyle pek fazla tercih edilmemektedir.

(D / Y)

9. UTP kabloların tüm kategorilerinde 4 çift bükümlü iletken vardır. (D / Y)

10. UTP kabloların RJ-45 konnektörlere takılmasında renk sıralamasına uyulması, kablo

arızalarında müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. (D / Y)

11. RJ-12 konnektörü telefon kablolarında kullanılır. (D / Y)

12. UTP CAT6 kablo ile maksimum 10 Mbps hızında veri transferi yapılabilir. (D / Y)

13. UTP CAT3 kablosu token-ring ağlarda kullanılmıştır. (D / Y)

cevaplar

1 C, 2 D, 3 B, 4 C, 5 D, 6 A, 7 B, 8 D, 9 Y, 10 D, 11 D, 12 Y, 13 D

 

 

  Ağ sistemleri ve yönlendirme 2. dönem çalışma soruları (143,5 KiB, 856 hits)

Ağ sistemleri ve yönlendirme 2. dönem çalışma soruları” için 4 yorum

 • 02 Mayıs 2013 tarihinde, saat 12:52
  Permalink

  Yönetici bir bilgisayar olmayan ve ağdaki tüm cihazların aynı haklara sahip olara ağ kaynaklarını kullandığı iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  Yanıtla
 • 12 Ocak 2015 tarihinde, saat 17:21
  Permalink

  sorunun bende cvp öğrenmek istiyorum.

  Yanıtla
 • 08 Ocak 2022 tarihinde, saat 14:00
  Permalink

  ÇALIŞMA SORULARI BÖLÜM 2 (CEVAPLARINI SİZ BULACAKSINIZ) Orda cevaplar ne lütfen söyler

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.