8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

 1. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları konuları, 8. sınıf matematik dersinin ikinci döneminde işlenen konuları içermektedir. Bu konular genellikle geometri, olasılık, istatistik ve cebir gibi alanları kapsamaktadır.

İşte 8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları için altın sorular:

 1. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 birimin iki katıdır. Kısa kenarı ise 5 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?
  Cevap: 60 birimkare

 2. Soru: Bir zar atıldığında tek sayı gelme olasılığı nedir?
  Cevap: 1/2 veya 0.5

 3. Soru: x + 7 = 15 denkleminde x'in değeri kaçtır?
  Cevap: x = 8

 4. Soru: Bir üçgenin iki açısı sırasıyla 60° ve 80° ise üçüncü açının ölçüsü kaç derecedir?
  Cevap: 40°

 5. Soru: Bir daireden çapı kadar uzakta olan bir noktanın daire üzerinde bulunan merkez açısının ölçüsü ne kadardır?
  Cevap: 90°

 6. Soru: Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, sayının 4 ile bölümünden kalanın iki katıdır. Bu sayı en az kaç olabilir?
  Cevap: En az 6

 7. Soru: Bir kutuda 10 sarı top ve 5 mavi top bulunmaktadır. Rastgele bir top seçildiğinde, sarı top gelme olasılığı nedir?
  Cevap: 2/3 veya yaklaşık olarak 0.67

 8. Soru: (x + 3) × (x – 2) ifadesinin açılımı nedir?
  Cevap: x² + x – 6

 9. Soru: Bir dörtgenin köşegenleri eşit olan bir dörtgene ne ad verilir?
  Cevap: Kare

 10. Soru: 5a = 35 denkleminde a'nın değeri kaçtır?
  Cevap: a = 7

 11. Soru: Bir prizmanın taban yüzey alanı 12 cm² ve yüksekliği 8 cm ise prizmanın hacmi kaç cm³'dür?
  Cevap: 96 cm³

 12. Soru: Bir düzlemde paralel doğrular arasındaki uzaklık nasıl hesaplanır?
  Cevap: Paralel doğrular arasındaki uzaklık, herhangi bir noktanın her iki doğruya olan uzaklıklarının farkıyla bulunur.

 13. Soru: 1 km kaç metredir?
  Cevap: 1000 metre

 14. Soru: Bir üçgenin tüm açılarının toplamı kaç derecedir?
  Cevap: 180°

 15. Soru: Bir kürenin yüzey alanı kaç katıdır?
  Cevap: Yüzey alanı 4πr² ise, radyüsün karesine göre 4 katıdır.

 16. Soru: Bir arabanın hızı saatte 60 km ise, bu hızı m/s cinsinden ifade ediniz.
  Cevap: 16.67 m/s

 17. Soru: 8a – 4a + 2a = ? İşlem sonucu kaçtır?
  Cevap: 6a

 18. Soru: Bir rastgele değişkenin olasılık dağılımı nedir?
  Cevap: Bir rastgele değişkenin değerlerinin ve bunlara ait olasılıkların listesi veya grafiği olan bir dağılımdır.

 19. Sor19. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 16 birimdir ve alanı 80 birimkaredir. Kısa kenarı kaç birimdir?
  Cevap: 5 birim

 20. Soru: Bir zar atıldığında 1, 2 veya 3 gelme olasılığı nedir?
  Cevap: 1/2 veya 0.5

 21. Soru: x – 4 = 10 denkleminde x'in değeri kaçtır?
  Cevap: x = 14

 22. Soru: İki üçgenin yükseklikleri aynı ise tabanları eşit olan üçgenlere ne ad verilir?
  Cevap: Eşkenar üçgenler

 23. Soru: Bir kesirli sayının paydası sıfır olduğunda ne olur?
  Cevap: Kesirli sayının değeri tanımsız olur.

 24. Soru: Bir dairenin çevresi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Dairenin çevresi, π (pi) sayısının çapıyla çarpılmasıyla bulunur.

 25. Soru: 2x + 3x ifadesinin açılımı nedir?
  Cevap: 5x

 26. Soru: Bir kürenin hacmi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Kürenin hacmi, (4/3)πr³ formülü kullanılarak hesaplanır.

 27. Soru: Çizgi grafiği üzerinde yer alan noktaların birleştirilmesiyle oluşan şekle ne ad verilir?
  Cevap: Çizgi grafiği

 28. Soru: Bir eşitsizliğin çözüm kümesi nasıl belirlenir?
  Cevap: Eşitsizlikte yer alan değişkenin değerlerini belirlemek ve bu değerleri eşitsizliğe uygulayarak çözüm kümesini bulmak gerekir.

 29. Soru: 1 ton kaç kilogramdır?
  Cevap: 1000 kilogram

 30. Soru: Bir üçgenin kenarları sırasıyla 5 cm, 7 cm ve 9 cm ise bu üçgenin çevresi kaç cm'dir?
  Cevap: 21 cm

 31. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 3 birimdir. Bu dikdörtgenin alanı 15 birimkaredir. Kısa kenarı kaç birimdir?
  Cevap: 5 birim

 32. Soru: Bir zar atıldığında 4 veya 6 gelme olasılığı nedir?
  Cevap: 1/3 veya yaklaşık olarak 0.33

 33. Soru: 2x + 5 = 17 denkleminde x'in değeri kaçtır?
  Cevap: x = 6

 34. Soru: İki paralel doğrunun arasındaki uzaklık herhangi bir noktanın bu doğrulara olan uzaklıklarının farkıdır. Doğru mu? Yanlış mı?
  Cevap: Doğru

 35. Soru: Bir üçgenin iki kenarının uzunlukları 4 cm ve 7 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu en az kaç cm olabilir?
  Cevap: En az 3 cm

 36. Soru: Bir dairenin yarıçapı 6 birim ise çapı kaç birimdir?
  Cevap: 12 birim

 37. Soru: 3a + 2a – a = ? İşlem sonucu kaçtır?
  Cevap: 4a

 38. Soru: İki kesişen doğruyu kesen açılara ne ad verilir?
  Cevap: Köşegenler

 39. Soru: Bir prizmanın taban yüzey alanı 16 cm² ve yüksekliği 10 cm ise prizmanın hacmi kaç cm³'dür?
  Cevap: 160 cm³

 40. Soru: Bir silindirin yanal yüzey alanı nasıl hesap40. Soru: Bir silindirin yanal yüzey alanı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Silindirin yanal yüzey alanı, 2πrh formülü kullanılarak hesaplanır, burada r silindirin taban yarıçapı ve h silindirin yüksekliğidir.

 41. Soru: İki doğru arasındaki açının ölçüsü nasıl bulunur?
  Cevap: İki doğru arasındaki açının ölçüsü, bu iki doğrunun kesim noktasında oluşturdukları açının ölçüsüdür.

 42. Soru: Bir dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Dikdörtgenin çevresi, dört kenarının uzunluklarının toplamıyla bulunur.

 43. Soru: Bir kesirli sayının sadeleştirilmesi ne demektir?
  Cevap: Bir kesirli sayının paydası ve payı arasında ortak bölen bulunursa, bu bölenlerle kesiri sadeleştirmek, yani pay ve paydanın en büyük ortak bölenini bulup pay ve paydanı bu sayıya bölmektir.

 44. Soru: Bir prizmanın kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm ise prizmanın hacmi kaç cm³'dür?
  Cevap: 480 cm³

 45. Soru: Bir dairenin çapı 14 birimdir. Bu dairenin yarıçapı kaç birimdir?
  Cevap: 7 birim

 46. Soru: Bir doğrunun eğimi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Bir doğrunun eğimi, doğru üzerindeki iki nokta arasındaki yükseliş farkının yatay uzaklıkla bölünmesiyle bulunur.

 47. Soru: Bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
  Cevap: 360°

 48. Soru: İki doğru kesik kesirli ise bu doğrulara ne ad verilir?
  Cevap: Kesirli doğrular veya kesişen doğrular

 49. Soru: Bir üçgenin çevresi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Üçgenin çevresi, kenarlarının uzunluklarının toplamıyla bulunur.

 50. Soru: İki kesişen doğrunun oluşturduğu açılardan birinin ölçüsü 40° ise diğer açının ölçüsü kaç derecedir?
  Cevap: 140°51. Soru: Bir doğrunun eğimi pozitif ise, doğru hangi yönde yükselir?
  Cevap: Doğru sağa doğru yükselir.

 51. Soru: 2x + 3y = 9 denkleminde x'in değeri kaçtır, y'nin değeri ise kaçtır?
  Cevap: x = (9 – 3y) / 2, herhangi bir y değeri için x hesaplanabilir.

 52. Soru: Bir dikdörtgenin çevresi 32 birimdir. Uzun kenarının uzunluğu 3 birim fazla olduğuna göre, kısa kenarının uzunluğu ne kadardır?
  Cevap: Kısa kenarın uzunluğu 13 birimdir.

 53. Soru: İki kesirli sayının toplamı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Kesirli sayıların paydasını ortak payda yaparak payları toplanır ve sonuç payda ile birleştirilir.

 54. Soru: Bir prizmanın taban alanı 25 cm² ve yüksekliği 6 cm ise prizmanın hacmi kaç cm³'dür?
  Cevap: 150 cm³

 55. Soru: Bir dairenin çevresi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Dairenin çevresi, 2πr formülü kullanılarak hesaplanır, burada r dairenin yarıçapıdır.

 56. Soru: Bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60° ise, diğer iki açının ölçüleri ne kadardır?
  Cevap: Diğer iki açının ölçüleri birbirine eşit olacak şekilde 60°'dir.

 57. Soru: Bir prizmanın kenar uzunlukları 12 cm, 5 cm ve 8 cm ise prizmanın hacmi kaç cm³'dür?
  Cevap: 480 cm³

 58. Soru: Bir dairenin alanı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Dairenin alanı, πr² formülü kullanılarak hesaplanır, burada r dairenin yarıçapıdır.

 59. Soru: İki doğru paralel ise, bu doğrular arasındaki mesafe nasıl hesaplanır?
  Cevap: Paralel doğrular arasındaki mesafe, herhangi bir noktanın her iki doğruya olan uzaklıklarının farkıyla bulunur.61. Soru: İki sayının ortalamasını bulmak için nasıl hesaplama yapılır?
  Cevap: İki sayının ortalaması, bu sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle bulunur.

 60. Soru: Bir karenin çevresi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Karenin çevresi, dört kenarının uzunluklarının toplamıyla bulunur.

 61. Soru: İki doğru arasındaki açı ne kadardır?
  Cevap: İki doğru arasındaki açı, bu iki doğrunun kesim noktasında oluşturdukları açının ölçüsüdür.

 62. Soru: Bir üçgenin alanı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımının yarısıyla bulunur.

 63. Soru: Bir kürenin yüzey alanı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Kürenin yüzey alanı, 4πr² formülü kullanılarak hesaplanır, burada r kürenin yarıçapıdır.

 64. Soru: Bir eşkenar üçgenin iç açıları kaç derecedir?
  Cevap: Eşkenar üçgenin iç açıları 60°'dir.

 65. Soru: İki doğru paralel olduğunda aralarında kaç açı vardır?
  Cevap: İki paralel doğru arasında sonsuz sayıda açı bulunur, ancak herhangi bir nokta üzerinde bu doğruları kesen açılar birbirine eşittir.

 66. Soru: Bir dikdörtgenin köşegenleri eşit uzunlukta mıdır?
  Cevap: Hayır, bir dikdörtgenin köşegenleri genellikle eşit uzunlukta değildir.

 67. Soru: Bir yarıçapı ve merkezi olan daireye ne ad verilir?
  Cevap: Çember

 68. Soru: İki kesişen doğrunun oluşturduğu açıların toplamı kaç derecedir?
  Cevap: İki kesişen doğrunun oluşturduğu açıların toplamı 180°'dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.