7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları

 1. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları konuları hakkında kısa açıklama:
  Bu yazılı test soruları, 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorular, dilbilgisi kuralları, kelime dağarcığı, okuma anlama ve yazma becerileri gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Öğrencilerin temel İngilizce dilbilgisine hakim olmaları, farklı metinleri anlama yeteneklerini kullanabilmeleri ve iletişim becerilerini geliştirebilmeleri beklenmektedir. Bu sorularla öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve okuma anlama gibi alanlardaki başarıları ölçülmeye çalışılmıştır.
 1. Soru: Which of the following is a simple present tense sentence?
  a) I am going to school.
  b) They were playing soccer.
  c) She sings beautifully.
  d) He will come later.
  Cevap: c) She sings beautifully.
  Açıklama: Simple present tense, şu anda veya genel olarak gerçekleşen eylemleri ifade eder. Bu cümlede "sings" fiili üçüncü tekil şahıs (she) için kullanılmıştır ve düzenli bir fiil olan "sing" üzerine "-s" eklemesi alarak oluşturulmuştur.

 2. Soru: What is the correct form of the verb in the simple past tense for the pronoun "we"?
  a) play
  b) plays
  c) played
  d) playing
  Cevap: c) played
  Açıklama: Simple past tense, geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade eder. Cümlede "we" zamiri için doğru fiil biçimi olan "played" kullanılmıştır.

 3. Soru: Choose the correct word order for the sentence: "house / big / a / is."
  a) A house big is.
  b) Is a big house.
  c) Big a house is.
  d) House a big is.
  Cevap: b) Is a big house.
  Açıklama: İngilizcede genellikle sıfatlar özneden sonra gelir. Doğru kelime düzeni "Is a big house." şeklindedir.

 4. Soru: What is the meaning of the word "subway"?
  a) An underground train
  b) A type of sandwich
  c) A large boat
  d) A tall building
  Cevap: a) An underground train
  Açıklama: "Subway" kelimesi bir yer altı trenini ifade eder.

 5. Soru: Which of the following words is an adverb?
  a) Happy
  b) Quickly
  c) Dog
  d) Table
  Cevap: b) Quickly
  Açıklama: "Quickly" hızı veya hareketin hızını belirten bir zarftır.

[…]

 1. Soru: Choose the correct preposition to complete the sentence: "I am interested ___ learning new languages."
  a) for
  b) on
  c) at
  d) in
  Cevap: d) in
  Açıklama: "Interested" fiili "in" ilgeciyle birlikte kullanılır ve "bir şeye ilgi duymak" anlamını taşır.

 2. Soru: Which of the following sentences is written in the passive voice?
  a) The students are studying for the exam.
  b) John baked a delicious cake.
  c) They will clean the house tomorrow.
  d) The book was written by Jane.
  Cevap: d) The book was written by Jane.
  Açıklama: Pasif cümle yapısında, eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne önemsenmez ve eylem nesnesi özne olarak kullanılır. Bu cümlede kitabın yazılması eylemi özne olarak yer alırken, eylemi gerçekleştiren kişi (Jane) arka planda tutulmuştur.

[…]26. Soru: Which of the following is a synonym for the word "angry"?
a) Happy
b) Sad
c) Excited
d) Furious
Cevap: d) Furious
Açıklama: "Furious" kelimesi "angry" kelimesinin eş anlamlısıdır ve yoğun öfkeyi ifade eder.

 1. Soru: Choose the correct form of the verb in the present continuous tense for the pronoun "I."
  a) Am play
  b) Are playing
  c) Is playing
  d) Play
  Cevap: a) Am play
  Açıklama: Present continuous tense, şu anda devam eden eylemleri ifade eder. "I" zamiri için doğru fiil biçimi "am play" şeklindedir.

 2. Soru: What is the opposite meaning of the word "hot"?
  a) Cold
  b) Small
  c) Big
  d) Fast
  Cevap: a) Cold
  Açıklama: "Cold," "hot" kelimesinin zıt anlamıdır ve düşük sıcaklığı ifade eder.

 3. Soru: Complete the sentence with the correct possessive adjective: "This is ____ house."
  a) My
  b) Me
  c) Mine
  d) I
  Cevap: a) My
  Açıklama: Boşluğa "my" gibi bir sahiplik sıfatı gelmelidir, çünkü cümlede bir şeyin bana ait olduğunu ifade edilmektedir.

 4. Soru: Which of the following words is a conjunction?
  a) Cat
  b) And
  c) Run
  d) Beautiful
  Cevap: b) And
  Açıklama: "And," iki veya daha fazla kelime, cümle veya cümlecik arasında bağlantı sağlayan bir bağlaçtır.

[…]

 1. Soru: Choose the correct form of the verb to complete the sentence: "I ____ a book yesterday."
  a) Read
  b) Reads
  c) Reading
  d) Readed
  Cevap: a) Read
  Açıklama: "Read" fiili düzenli bir fiildir ve geçmiş zamanda kullanılır. Cümlede doğru fiil biçimi "read" olacaktır.

 2. Soru: What is the meaning of the word "famous"?
  a) Smart
  b) Funny
  c) Popular
  d) Tired
  Cevap: c) Popular
  Açıklama: "Famous" kelimesi bir kişi, yer veya şeyin geniş çevrelerce tanınmış veya popüler olduğunu ifade eder.

 3. Soru: Which of the following is an example of a proper noun?
  a) Teacher
  b) School
  c) River
  d) London
  Cevap: d) London
  Açıklama: Proper noun (isim), belirli bir kişi, yer veya şeyi adlandıran özel bir isimdir. "London" bir şehir adı olarak proper noun'dur.

[…]53. Soru: What is the correct form of the verb in the future tense for the pronoun "she"?
a) Will playing
b) Plays
c) Played
d) Will play
Cevap: d) Will play
Açıklama: Future tense, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade eder. "She" zamiri için doğru fiil biçimi "will play" şeklindedir.

 1. Soru: Choose the correct word order for the sentence: "friends / my / are / they."
  a) My friends they are.
  b) They are my friends.
  c) Are they my friends.
  d) Friends my they are.
  Cevap: b) They are my friends.
  Açıklama: İngilizcede genellikle sıfatlar özneden sonra gelir. Doğru kelime düzeni "They are my friends." şeklindedir.

 2. Soru: Which of the following words is a plural noun?
  a) Child
  b) Box
  c) Man
  d) Cats
  Cevap: d) Cats
  Açıklama: "Cats," birden fazla kedi anlamına gelen çoğul bir isimdir.

 3. Soru: What is the meaning of the word "expensive"?
  a) Cheap
  b) Beautiful
  c) Big
  d) Old
  Cevap: a) Cheap
  Açıklama: "Expensive," yüksek fiyatlı veya pahalı anlamına gelir. Zıt anlamı "cheap" kelimesidir.

 4. Soru: Choose the correct preposition to complete the sentence: "The cat jumped ____ the table."
  a) On
  b) In
  c) Under
  d) With
  Cevap: a) On
  Açıklama: "On" ilgeci, bir şeyin üzerinde olduğunu ifade eder. Cümlede doğru kullanım "on the table" şeklindedir.

[…]

 1. Soru: Choose the correct form of the verb to complete the sentence: "They ____ to the beach every summer."
  a) Go
  b) Goes
  c) Going
  d) Went
  Cevap: a) Go
  Açıklama: "Go" fiili üçüncü çoğul şahıslar için "goes" değil, "go" olarak kullanılır. Cümlede doğru fiil biçimi "go" olacaktır.

Sonuç olarak, yukarıda verilen 25 test sorusu, 7. sınıf İngilizce dersinin çeşitli konularını kapsamaktadır. Bu konular arasında zamanlar (present, past, future), kelime anlamı, dilbilgisi kuralları, kelime düzeni ve bağlaçlar gibi temel dil bilgisi öğeleri bulunmaktadır. Test soruları öğrencilerin dil becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır ve her sorunun altında cevabı ve açıklaması verilmiştir.76. Soru: Which of the following is an example of a comparative adjective?
a) Beautiful
b) Tall
c) Happy
d) Good
Cevap: b) Tall
Açıklama: Comparative adjective (karşılaştırmalı sıfat), iki veya daha fazla nesneyi karşılaştırmak için kullanılır. "Tall," yükseklik açısından karşılaştırma yapmaya olanak sağlayan bir karşılaştırmalı sıfattır.

 1. Soru: Choose the correct word order for the sentence: "homework / I / doing / am."
  a) Am homework I doing.
  b) Homework am I doing.
  c) I doing am homework.
  d) I am doing homework.
  Cevap: d) I am doing homework.
  Açıklama: İngilizcede genellikle zarflar ve fiiller öznededen sonra gelir. Doğru kelime düzeni "I am doing homework." şeklindedir.

 2. Soru: What is the opposite meaning of the word "small"?
  a) Big
  b) Happy
  c) Fast
  d) New
  Cevap: a) Big
  Açıklama: "Big," "small" kelimesinin zıt anlamıdır ve büyük boyutu ifade eder.

 3. Soru: Complete the sentence with the correct possessive pronoun: "This book is ____."
  a) Mine
  b) My
  c) Me
  d) I
  Cevap: a) Mine
  Açıklama: Boşluğa "mine" gibi bir sahiplik zamiri gelmelidir, çünkü cümlede kitabın bana ait olduğu ifade edilmektedir.

 4. Soru: Which of the following words is a verb?
  a) Blue
  b) Summer
  c) Sleep
  d) Chair
  Cevap: c) Sleep
  Açıklama: "Sleep," bir eylem veya hareketi ifade eden bir fiildir.

[…]

 1. Soru: Choose the correct form of the verb to complete the sentence: "She ____ her friend yesterday."
  a) Visits
  b) Will visit
  c) Visiting
  d) Visited
  Cevap: d) Visited
  Açıklama: "Visited," geçmiş zamanda tamamlanan bir eylemi ifade eder. Cümlede doğru fiil biçimi "visited" olacaktır.

 2. Soru: What is the meaning of the word "excited"?
  a) Tired
  b) Sad
  c) Angry
  d) Enthusiastic
  Cevap: d) Enthusiastic
  Açıklama: "Excited," heyecanlı, coşkulu anlamına gelir ve olumlu bir duyguyu ifade eder.

 3. Soru: Which of the following is an example of a common noun?
  a) Teacher
  b) London
  c) River
  d) Book
  Cevap: d) Book
  Açıklama: Common noun (isim), genel bir kişi, yer veya şeyi adlandıran bir isimdir. "Book" bir genel nesneyi ifade etmektedir.

[…]103. Soru: What is the correct form of the verb in the present perfect tense for the pronoun "we"?
a) Has played
b) Played
c) Have playing
d) Have played
Cevap: d) Have played
Açıklama: Present perfect tense, geçmişte başlayan ve hâlâ etkisi devam eden eylemleri ifade eder. "We" zamiri için doğru fiil biçimi "have played" şeklindedir.

 1. Soru: Choose the correct word order for the sentence: "car / a / I / have."
  a) Have a car I.
  b) Car have a I.
  c) I have a car.
  d) A car I have.
  Cevap: c) I have a car.
  Açıklama: İngilizcede genellikle nesneler öznededen sonra gelir. Doğru kelime düzeni "I have a car." şeklindedir.

 2. Soru: Which of the following words is an adjective?
  a) Jump
  b) Run
  c) Delicious
  d) Bicycle
  Cevap: c) Delicious
  Açıklama: "Delicious," bir nesnenin lezzetli olduğunu ifade eden bir sıfattır.

 3. Soru: What is the opposite meaning of the word "fast"?
  a) Slow
  b) Low
  c) High
  d) Quick
  Cevap: a) Slow
  Açıklama: "Slow," "fast" kelimesinin zıt anlamıdır ve yavaş hızı ifade eder.

 4. Soru: Complete the sentence with the correct demonstrative pronoun: "____ is my favorite color."
  a) That
  b) These
  c) Those
  d) This
  Cevap: d) This
  Açıklama: Boşluğa "this" gibi bir gösteren zamiri gelmelidir, çünkü cümlede belirli bir şeyden bahsedilmektedir.

[…]

 1. Soru: Choose the correct form of the verb to complete the sentence: "They ____ to the party last night."
  a) Went
  b) Go
  c) Goes
  d) Going
  Cevap: a) Went
  Açıklama: "Went," geçmiş zamanda tamamlanan bir eylemi ifade eder. Cümlede doğru fiil biçimi "went" olacaktır.

 2. Soru: What is the meaning of the word "generous"?
  a) Mean
  b) Selfish
  c) Happy
  d) Giving
  Cevap: d) Giving
  Açıklama: "Generous," cömert veya paylaşımcı anlamına gelir ve başkalarına yardım etme eğilimini ifade eder.

 3. Soru: Which of the following is an example of an abstract noun?
  a) Chair
  b) Tree
  c) Love
  d) Dog
  Cevap: c) Love
  Açıklama: Abstract noun (soyut isim), duygu, kavram veya soyut bir fikri ifade eden bir isimdir. "Love" bir soyut kavramı temsil eder.

[…]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.