5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik

5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik konuları, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek için temel olarak işledikleri konulardan oluşur. Bu dönemde genellikle aşağıdaki konular üzerinde durulur:

1. Present Simple Tense: Fiillerin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı.

2. Personal Pronouns: Kişisel zamirlerin kullanımı ve doğru yerleştirilmesi.

3. Possessive Adjectives: İyelik sıfatlarının kullanımı ve uygun şekilde kullanılması.

4. Plural Nouns: Çoğul isimlerin oluşturulması ve kullanımı.

5. Adverbs of Frequency: Sıklık zarflarının kullanımı ve yerleştirilmesi.

Test Soruları:

1. Soru: What tense is used to talk about general truths and habits?

Cevap: The present simple tense.

Açıklama: Present simple tense, genel gerçekleri ve alışkanlıkları anlatmak için kullanılır.

2. Soru: Which pronoun can replace the noun John in the sentence John is my friend?

Cevap: He

Açıklama: He is the appropriate pronoun to replace the noun John as it refers to a male person.

3. Soru: Choose the correct possessive adjective for the noun dog.

a) his

b) their

c) our

Cevap: a) his

Açıklama: His is the correct possessive adjective to show ownership for a singular male noun like dog.

4. Soru: How do we form the plural of the noun cat?

Cevap: Add s to the end of the word.

Açıklama: To make the noun cat plural, we simply add an s at the end, resulting in cats.

5. Soru: What is the adverb of frequency in the sentence I always go to school by bus?

Cevap: Always

Açıklama: Always is the adverb of frequency in the given sentence, indicating that the action of going to school by bus happens every time.

6. Soru: Rewrite the sentence She doesn’t play football in the affirmative form.

Cevap: She plays football.

Açıklama: In the negative form, doesn’t is used before the main verb. To change it to the affirmative form, we remove doesn’t.

7. Soru: Make a question from the sentence They live in New York.

Cevap: Do they live in New York?

Açıklama: To form a question, we use the auxiliary verb do before the subject they and keep the main verb in its base form live.

8. Soru: Complete the sentence: We __________ late for school.

a) am

b) are

c) is

Cevap: b) are

Açıklama: The subject we requires the verb are in the present tense, while am is used with the singular pronoun I.

9. Soru: Which word in the sentence The boys’ bicycles are blue shows possession?

Cevap: Boys’

Açıklama: The apostrophe after boys indicates that the bicycles belong to the boys, showing possession.

10. Soru: Fill in the blank: I rarely ________ TV.

Cevap: watch

Açıklama: The verb watch is used to complete the sentence and indicate the action of watching TV, closely linked with the adverb of frequency rarely.11. Soru: What is the correct form of the verb to be in the sentence She _______ a doctor?

Cevap: is

Açıklama: The correct form of the verb to be for the singular subject she is is. Therefore, the sentence should be She is a doctor.

12. Soru: Change the following sentence to a question: They have two cats.

Cevap: Do they have two cats?

Açıklama: To change a statement into a question, we use the auxiliary verb do before the subject they and keep the main verb have in its base form.

13. Soru: Choose the correct plural form of the noun child.

a) childs

b) childrens

c) children

Cevap: c) children

Açıklama: The correct plural form of the noun child is children.

14. Soru: Complete the sentence: He ___________ plays basketball on Saturdays.

a) always

b) sometimes

c) never

Cevap: b) sometimes

Açıklama: The adverb sometimes fits in the sentence to indicate that he occasionally plays basketball on Saturdays.

15. Soru: Rewrite the sentence I can swim very well using the negative form.

Cevap: I cannot swim very well.

Açıklama: To change a positive sentence with can to the negative form, we add not after can to make it cannot.

16. Soru: Make a question from the sentence We are going to the park tomorrow.

Cevap: Are we going to the park tomorrow?

Açıklama: To form a question, we use the auxiliary verb are before the subject we and keep the main verb going in its base form.

17. Soru: Choose the correct possessive adjective for the noun children.

a) their

b) her

c) our

Cevap: a) their

Açıklama: Their is the appropriate possessive adjective to show ownership for the plural noun children.

18. Soru: Complete the sentence: She ________ watches movies at home.

a) often

b) rarely

c) never

Cevap: b) rarely

Açıklama: The adverb rarely fits in the sentence to indicate that she seldom watches movies at home.

19. Soru: Change the following sentence to the negative form: He likes ice cream.

Cevap: He doesn’t like ice cream.

Açıklama: To change the sentence to the negative form, we use the auxiliary verb doesn’t before the main verb like.

20. Soru: What is the correct form of the verb to be in the sentence They _______ my friends?

Cevap: are

Açıklama: The correct form of the verb to be for the plural subject they is are. Therefore, the sentence should be They are my friends.21. Soru: Fill in the blank: I _______ to school by bus every day.

Cevap: go

Açıklama: The verb go is used to complete the sentence and indicate the action of going to school.

22. Soru: Change the following sentence to the interrogative form: She sings beautifully.

Cevap: Does she sing beautifully?

Açıklama: To change a statement into a question, we use the auxiliary verb does before the subject she and keep the main verb sing in its base form.

23. Soru: Choose the correct plural form of the noun mouse.

a) mouses

b) mice

c) mices

Cevap: b) mice

Açıklama: The correct plural form of the noun mouse is mice.

24. Soru: Complete the sentence: We rarely ________ to the beach.

a) goes

b) go

c) going

Cevap: b) go

Açıklama: The verb go is the correct form to complete the sentence as it agrees with the subject we.

25. Soru: Rewrite the sentence He has a red car in the negative form.

Cevap: He doesn’t have a red car.

Açıklama: In the negative form, doesn’t is used before the main verb have to indicate the absence of possession.

26. Soru: Make a question from the sentence They are playing football in the park.

Cevap: Are they playing football in the park?

Açıklama: To form a question, we use the auxiliary verb are before the subject they and keep the main verb playing in its base form.

27. Soru: Choose the correct possessive adjective for the noun book.

a) my

b) its

c) your

Cevap: a) my

Açıklama: My is the appropriate possessive adjective to show ownership for the singular noun book.

28. Soru: Complete the sentence: She _______ visits her grandparents on weekends.

a) always

b) often

c) never

Cevap: b) often

Açıklama: The adverb often fits in the sentence to indicate that she frequently visits her grandparents on weekends.

29. Soru: Change the following sentence to the negative form: We enjoy swimming.

Cevap: We don’t enjoy swimming.

Açıklama: To change the sentence to the negative form, we use the auxiliary verb don’t before the main verb enjoy.

30. Soru: What is the correct form of the verb to be in the sentence You _______ my best friend?

Cevap: are

Açıklama: The correct form of the verb to be for the pronoun you is are. Therefore, the sentence should be You are my best friend.31. Soru: Fill in the blank: She _______ English fluently.

Cevap: speaks

Açıklama: The verb speaks is used to complete the sentence and indicate the action of speaking English fluently.

32. Soru: Change the following sentence to the interrogative form: They have a dog.

Cevap: Do they have a dog?

Açıklama: To change a statement into a question, we use the auxiliary verb do before the subject they and keep the main verb have in its base form.

33. Soru: Choose the correct plural form of the noun child.

a) childs

b) childrens

c) children

Cevap: c) children

Açıklama: The correct plural form of the noun child is children.

34. Soru: Complete the sentence: He rarely ________ his homework on time.

a) does

b) do

c) doing

Cevap: a) does

Açıklama: The verb does is the correct form to complete the sentence as it agrees with the subject he.

35. Soru: Rewrite the sentence I like playing soccer in the negative form.

Cevap: I don’t like playing soccer.

Açıklama: In the negative form, don’t is used before the main verb like to indicate the absence of preference.

36. Soru: Make a question from the sentence We are going to the zoo tomorrow.

Cevap: Are we going to the zoo tomorrow?

Açıklama: To form a question, we use the auxiliary verb are before the subject we and keep the main verb going in its base form.

37. Soru: Choose the correct possessive adjective for the noun cat.

a) my

b) its

c) your

Cevap: a) my

Açıklama: My is the appropriate possessive adjective to show ownership for the singular noun cat.

38. Soru: Complete the sentence: They always _______ breakfast together.

a) have

b) has

c) having

Cevap: a) have

Açıklama: The verb have is the correct form to complete the sentence, agreeing with the subject they.

39. Soru: Change the following sentence to the negative form: She understands English well.

Cevap: She doesn’t understand English well.

Açıklama: To change the sentence to the negative form, we use the auxiliary verb doesn’t before the main verb understand.

40. Soru: What is the correct form of the verb to be in the sentence We _______ happy.

Cevap: are

Açıklama: The correct form of the verb to be for the pronoun we is are. Therefore, the sentence should be We are happy.41. Soru: Fill in the blank: He _______ the guitar every day.

Cevap: plays

Açıklama: The verb plays is used to complete the sentence and indicate the action of playing the guitar.

42. Soru: Change the following sentence to the interrogative form: She is a teacher.

Cevap: Is she a teacher?

Açıklama: To change a statement into a question, we use the auxiliary verb is before the subject she and keep the main verb a teacher.

43. Soru: Choose the correct plural form of the noun leaf.

a) leafs

b) leaves

c) leafes

Cevap: b) leaves

Açıklama: The correct plural form of the noun leaf is leaves.

44. Soru: Complete the sentence: They often ________ movies together.

a) watch

b) watches

c) watching

Cevap: a) watch

Açıklama: The verb watch is the correct form to complete the sentence as it agrees with the subject they.

45. Soru: Rewrite the sentence I have a red car in the negative form.

Cevap: I don’t have a red car.

Açıklama: In the negative form, don’t is used before the main verb have to indicate the absence of possession.

46. Soru: Make a question from the sentence She is reading a book.

Cevap: Is she reading a book?

Açıklama: To form a question, we use the auxiliary verb is before the subject she and keep the main verb reading in its base form.

47. Soru: Choose the correct possessive adjective for the noun friend.

a) my

b) its

c) your

Cevap: a) my

Açıklama: My is the appropriate possessive adjective to show ownership for the singular noun friend.

48. Soru: Complete the sentence: He sometimes _______ late for work.

a) arrives

b) arrive

c) arriving

Cevap: a) arrives

Açıklama: The verb arrives is the correct form to complete the sentence, agreeing with the subject he.

49. Soru: Change the following sentence to the negative form: They enjoy playing tennis.

Cevap: They don’t enjoy playing tennis.

Açıklama: To change the sentence to the negative form, we use the auxiliary verb don’t before the main verb enjoy.

50. Soru: What is the correct form of the verb to be in the sentence You _______ my best friend?

Cevap: are

Açıklama: The correct form of the verb to be for the pronoun you is are. Therefore, the sentence should be You are my best friend.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.