12. Sınıf Fizik 2. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları

Fizik, doğayı anlamak ve fenomenleri açıklamak için kullanılan bilim dalıdır. 12. sınıf Fizik dersinde, öğrenciler genellikle elektrostatik, elektrik akımı, manyetizma, elektromanyetik indüksiyon, optik ve modern fiziğin konularıyla ilgilenirler. Bu dönemdeki üçüncü yazılı çalışma soruları da bu konulara odaklanabilir.

1. Soru: Elektrostatik nedir?

Cevap: Elektrostatik, yüklerin durağan durumunu ve elektriksel etkileşimlerini inceler.

2. Soru: Ohm’un Kanunu nedir?

Cevap: Ohm’un Kanunu, bir iletken üzerinden geçen akımın, gerilimine ve direncine bağlı olduğunu ifade eder.

3. Soru: Elektron volt nedir?

Cevap: Elektron volt (eV), bir elektronun potansiyel enerjisini ifade etmek için kullanılan bir birimdir.

4. Soru: Faraday yasası nedir?

Cevap: Faraday yasası, bir manyetik alan içinde hareket eden bir döngüsel iletkenin indüklenen elektrik akımını açıklar.

5. Soru: Işık hızı nedir?

Cevap: Işık hızı, boşlukta ışığın hızını ifade eden sabittir ve yaklaşık olarak 299,792 km/s’dir.

6. Soru: Kuantum fiziği nedir?

Cevap: Kuantum fiziği, atomik ve subatomik düzeyde fenomenleri açıklayan fizik dalıdır.

7. Soru: Düzlem ayna nedir?

Cevap: Düzlem ayna, yüzeyi düz olan bir aynadır ve cisimlerin görüntülerini doğrusal olarak yansıtır.

8. Soru: Elektromanyetik spektrum nedir?

Cevap: Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyasyonun farklı frekanslardaki bileşenlerini içeren bir sıralamadır.

9. Soru: Biçimlendirilmiş ışınlar nelerdir?

Cevap: Biçimlendirilmiş ışınlar, lensten geçirilen veya diğer optik cihazlarla yönlendirilen ışınlardır.

10. Soru: Elektromanyetik indüksiyon nedir?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyon, manyetik alan değişiklikleri sonucunda oluşan elektrik akımının oluşumunu açıklar.

11. Soru: Newton’un hareket yasaları nelerdir?

Cevap: Newton’un hareket yasaları, cisimlerin hareketini açıklayan üç temel prensiptir: Newton’un birinci hareket yasası (İnertia Yasası), ikinci hareket yasası (Kuvvet-Masa-İvme İlişkisi) ve üçüncü hareket yasası (Eylemsizlik İlkesi).

12. Soru: Paralel devrelerde toplam direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Paralel devrelerde toplam direnç, terslerinin toplamının tersi olarak hesaplanır.

13. Soru: Yüzüklenme ne anlama gelir?

Cevap: Yüzüklenme, bir cismin içindeki aktif akımın kendisine oluşturduğu manyetik alan nedeniyle ortaya çıkan fenomendir.

14. Soru: Kirchhoff’un akım yasası nedir?

Cevap: Kirchhoff’un akım yasası, bir noktada giren akımın, o noktadan çıkan akımlara eşit olduğunu ifade eder.

15. Soru: Dalga boyu ne15. Soru: Dalga boyu nedir?

Cevap: Dalga boyu, bir dalganın ardışık iki benzer nokta arasındaki uzaklığı ifade eder.

16. Soru: Elektrik potansiyeli nedir?

Cevap: Elektrik potansiyeli, bir noktadaki elektrik alanın enerjiye bağlı olarak yük birimine düşen işi ifade eder.

17. Soru: İndüktans nedir?

Cevap: İndüktans, bir bobin veya iletkenin manyetik akıya karşı gösterdiği direnci ifade eder.

18. Soru: Radyoaktif bozunma nedir?

Cevap: Radyoaktif bozunma, atom çekirdeğinin kendiliğinden yaydığı parçacık ve/veya elektromanyetik radyasyon sürecidir.

19. Soru: Paralel plakalar arasındaki kondansatörde elektrik alan nasıl hesaplanır?

Cevap: Paralel plakalar arasındaki kondansatörde elektrik alan, plaka arasındaki gerilimin plakalar arasındaki mesafeyle çarpımına eşittir.

20. Soru: Nötron yıldızları nedir?

Cevap: Nötron yıldızları, büyük kütleli yıldızların çekirdeklerinde meydana gelen süpernovadan sonra oluşan son aşama nesnelerdir.

21. Soru: Hareketli bir manyetik alanın oluşturduğu elektriksel kuvvet nedir?

Cevap: Hareketli bir manyetik alanın oluşturduğu elektriksel kuvvet, elektromanyetik indüksiyon prensibine göre ortaya çıkar.

22. Soru: Termal genleşme nedir?

Cevap: Termal genleşme, bir cismin sıcaklık değişimi sonucunda boyutlarının artması veya azalmasıdır.

23. Soru: Yansıyan ışığın açısı nasıl hesaplanır?

Cevap: Yansıyan ışığın açısı, gelen ışığın yüzeye dik olan normal doğrusu ile yansıyan ışığın geldiği nokta arasındaki açıdır.

24. Soru: Elektrik enerjisi nedir?

Cevap: Elektrik enerjisi, elektrik akımının bir süre boyunca yaptığı iş veya taşıdığı enerjidir.

25. Soru: Dalgaların yayılma hızı hangi faktörlere bağlıdır?

Cevap: Dalgaların yayılma hızı, ortamın cinsine, sıcaklığına ve dalga türüne bağlı olarak değişebilir.

26. Soru: Sürtünme kuvveti nedir?

Cevap: Sürtünme kuvveti, iki yüzeyin birbirine temas ettiği durumlarda aralarında oluşan direnç kuvvetidir.

27. Soru: Mekanik enerji nedir?

Cevap: Mekanik enerji, bir cismin hareket veya konumundan kaynaklanan potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamıdır.

28. Soru: Optik mercekler nelerdir?

Cevap: Optik mercekler, ışığı odaklamak veya yaymak için kullanılan saydam materyallerden yapılmış optik elemanlardır.

29. Soru: Kütlenin korunumu prensibi nedir?

Cevap: Kütlenin korunumu prensibi, bir izole sistemin kütlesinin zamanla değişmediğini ifade eder.

30. Soru: Dalga hızı nasıl hesaplanır?

Cevap: Dalga hızı, dalga boyunun frekans ile çarpımı olarak hesaplanır.

31. Soru: Elektromagnetik spe31. Soru: Elektromagnetik spektrumun bölümleri nelerdir?

Cevap: Elektromagnetik spektrum, radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları olmak üzere farklı bölümlere ayrılır.

32. Soru: Yoğunluk nedir?

Cevap: Yoğunluk, bir cismin kütlesinin hacmine oranıdır ve genellikle ρ sembolüyle gösterilir.

33. Soru: Elektrik devresinde direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Direnç, bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği direncin değeridir ve R sembolüyle gösterilir. Ohm kanunu (V = I * R) kullanılarak hesaplanabilir.

34. Soru: Elektrik enerjisi nasıl ölçülür?

Cevap: Elektrik enerjisi, watt saat birimiyle ölçülür. Bu birim, gücün zamanla çarpımını temsil eder.

35. Soru: Elektromanyetik indüksiyon nedir?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyon, bir manyetik alan değişiminin bir iletken içinde elektrik akımının oluşmasına neden olduğu bir fenomendir.

36. Soru: Kuantum mekaniği nedir?

Cevap: Kuantum mekaniği, atomik ve subatomik parçacıkların davranışını açıklayan fiziksel bir kuramdır.

37. Soru: Elektromanyetik dalgalar nasıl oluşur?

Cevap: Elektromanyetik dalgalar, dalga boyu ve frekansı arasındaki ilişkiyle, elektrik ve manyetik alanların birbirlerini etkilemesi sonucu oluşur.

38. Soru: Atom numarası nedir?

Cevap: Atom numarası, bir elementin çekirdeğinde bulunan proton sayısını ifade eder.

39. Soru: Işığın yayılma ortamında hızı nasıl değişir?

Cevap: Işığın yayılma ortamında hızı, ortamın optik yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

40. Soru: Elektrik devrelerinde seri bağlantı nedir?

Cevap: Elektrik devrelerinde seri bağlantı, bileşenlerin ardışık olarak bağlandığı bir devre düzenlemesidir.

41. Soru: Manyetik alan nedir?

Cevap: Manyetik alan, manyetik bir kaynaktan çıkan manyetik kuvvet çizgilerinin var olduğu bölgedir.

42. Soru: Madde halindeki suyun sıcaklık arttıkça ne yönde genleşir?

Cevap: Madde halindeki su, sıcaklık arttıkça genleşir ve hacmi artar.

43. Soru: Elektrik potansiyel enerjisi nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik potansiyel enerjisi, bir yükün başlangıç noktasından belirli bir konuma olan enerji farkını ifade eder ve PE sembolüyle gösterilir.

44. Soru: Fiziksel değişim nedir?

Cevap: Fiziksel değişim, madde hâlinin veya görünümünün, kimyasal bileşiminin dışında başka bir özelliğinin değişmesidir.

45. Soru: Newton’un üçüncü hareket yasası nedir?

Cevap: Newton’un üçüncü hareket yasası, her eylemin karşılık gelen bir tepkisi olduğunu ifade eder.

46. Soru: Is46. Soru: Isı transferi nasıl gerçekleşir?

Cevap: Isı transferi, iletme (konveksiyon), iletim ve ışınım olmak üzere üç temel yol üzerinden gerçekleşir. İletme, maddenin doğrudan temas ettiği diğer bir maddeye enerjinin aktarılmasıdır. İletim, sıcaklık farkı nedeniyle katı cisimler içindeki titreşen atomların enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşımasını ifade eder. Işınım ise elektromanyetik dalgalar aracılığıyla enerjinin yayılmasıdır.

47. Soru: Newton’un ikinci hareket yasası nedir?

Cevap: Newton’un ikinci hareket yasası, bir cismin ivmesinin, cismi etkileyen net kuvvetin kütlesiyle doğru orantılı olduğunu ifade eder. F = ma formülüyle gösterilir, burada F net kuvvet, m kütle ve a ivmedir.

48. Soru: Elektrostatik kuvvet nedir?

Cevap: Elektrostatik kuvvet, yükler arasında etkileşime neden olan ve Coulomb yasası tarafından tanımlanan elektriksel kuvvettir.

49. Soru: Termodinamik nedir?

Cevap: Termodinamik, enerji dönüşümünü ve enerjinin iş yapma yeteneğini inceleyen fizik dalıdır.

50. Soru: Elektrik akımı nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik akımı, bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Akım, I = Q/t formülüyle ifade edilir, burada I akım, Q yük miktarı ve t zaman aralığıdır.

51. Soru: Elektromanyetik indüksiyon neye dayanır?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyon, bir manyetik alanın değişiminin bir devre içinde elektrik akımının oluşmasına neden olan Faraday yasası ve Lenz yasalarına dayanır.

52. Soru: Hız nedir?

Cevap: Hız, bir cismin belirli bir süre içinde aldığı yolun birimi zamana oranıdır. Genellikle v sembolüyle gösterilir.

53. Soru: Elektrik devrelerinde güç nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik devrelerinde güç, gerilim ile akımın çarpımı olarak hesaplanır. P = VI formülüyle ifade edilir, burada P güç, V gerilim ve I akımdır.

54. Soru: Elektromotor kuvvet (EMK) nedir?

Cevap: Elektromotor kuvvet (EMK), bir devredeki enerji dönüşümünden dolayı oluşan potansiyel farkını ifade eder. Genellikle ε sembolüyle gösterilir.

55. Soru: Elektrik devrelerinde paralel bağlantı nedir?

Cevap: Elektrik devrelerinde paralel bağlantı, bileşenlerin birbirine paralel olarak bağlandığı bir devre düzenlemesidir. Paralel bağlantıda her bileşen aynı gerilime sahip olur, ancak akımlar bölünebilir.

56. Soru: Enerji korunumu prensibi nedir?

Cevap: Enerji korunumu prensibi, enerjinin ne yaratılabileceğini ne de yok edilebileceğini ifade eder. Enerji sadece bir formdan diğerine dönüşebilir veya transfer edilebilir.

57. Soru: Serbest düşme nedir?

Cevap: Serbest düşme, yaln57. Soru: Serbest düşme nedir?

Cevap: Serbest düşme, yalnızca yerçekimi kuvvetinin etkisi altında olan bir cismin serbestçe düşmesidir.

58. Soru: Radyasyon nedir?

Cevap: Radyasyon, enerjinin elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar aracılığıyla yayılmasıdır.

59. Soru: Hareket denklemi nedir?

Cevap: Hareket denklemi, Newton’un ikinci hareket yasasını ifade eden F = ma formülüdür, burada F net kuvvet, m kütle ve a ivmedir.

60. Soru: Optik nedir?

Cevap: Optik, ışığın özelliklerini ve davranışını inceleyen fizik dalıdır.

61. Soru: Kinetik enerji nedir?

Cevap: Kinetik enerji, bir cismin hareketinden kaynaklanan enerjidir ve ½mv² formülüyle hesaplanır, burada m kütle ve v hızdır.

62. Soru: Elektrik devrelerinde güç birimi nedir?

Cevap: Elektrik devrelerinde güç, watt (W) birimiyle ölçülür.

63. Soru: Statik elektrik nedir?

Cevap: Statik elektrik, yüklenmemiş nesnelerin sürtünme, sürtünme ile ayırma veya endüksiyon yoluyla elektriksel olarak yüklenmesidir.

64. Soru: Foton nedir?

Cevap: Foton, elektromanyetik radyasyonun temel parçacığıdır ve bir enerji birimidir.

65. Soru: Elektrik akımı hangi yönde akar?

Cevap: Elektrik akımı, pozitif yüklerin negatif yüklerden pozitif yüklerin yoğun olduğu alana doğru akışını ifade eder. Bu nedenle, elektrik akımı genellikle pozitifden negatif yönünde akar.

66. Soru: Optik merceklerin şekilleri nelerdir?

Cevap: Optik mercekler, çeşitli odaklama özellikleri ve şekilleri olan iki ana şekle sahiptir: küre şekilli (konveks) mercekler ve içbükey (konkav) mercekler.

67. Soru: Enerji dönüşümü nedir?

Cevap: Enerji dönüşümü, enerjinin bir formdan diğerine dönüşmesini ifade eder. Örneğin, elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümü gibi.

68. Soru: Hareketsizlik nedir?

Cevap: Hareketsizlik, bir cismin herhangi bir hareket yapmaması veya hızının sıfır olması durumunu ifade eder.

69. Soru: Basınç nedir?

Cevap: Basınç, bir kuvvetin bir yüzeye uygulandığı alanın birim alan başına düşen kuvvet olarak tanımlanır. Genellikle P sembolüyle gösterilir ve paskal (Pa) birimiyle ölçülür.

70. Soru: Elektrik devrelerinde Ohm’un kanunu nedir?

Cevap: Ohm’un kanunu, bir iletkenin akımına doğru orantılı olan gerilimin, dirence ters orantılı olduğunu ifade eder. V = IR formülüyle gösterilir, burada V gerilim, I akım ve R dirençtir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.