12. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

12. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları, 12. sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan bir değerlendirme aracıdır. Bu testte yer alan konular, genellikle mekanik, ışık ve optik, elektrik ve manyetizma gibi temel fizik konularını içerir. Mekanik bölümünde kinematik, dinamik ve enerji konuları ele alınırken, ışık ve optik bölümünde yansıma, kırılma, mercekler ve renkler üzerinde durulur. Elektrik ve manyetizma bölümünde ise elektriksel yük, elektrik akımı, elektrik devreleri, manyetik alan ve elektromanyetik indüksiyon gibi konular işlenir.

Test Soruları:

1. Soru: Bir cisim serbest düşme hareketi yaparken, aşağıdakilerden hangisi sabittir?

a) İvme

b) Hız

c) Yer değiştirme

d) Kütle

Cevap: d) Kütle

Açıklama: Serbest düşme hareketinde, cismin kütle miktarı (yani kütlesi) sabit kalır. Cismin ivmesi sürekli olarak yer çekimi ivmesine eşit olur ve hızı zamanla artar. Yer değiştirme ise zamanla değişir.

2. Soru: Bir cismi belirli bir sürede etkileyen toplam dış kuvvetin sıfır olduğu durumda, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Cisim hareket etmez.

b) Cismin hızı sabittir.

c) Cismin hızı sıfırdır.

d) Cisim ivme yapar.

Cevap: b) Cismin hızı sabittir.

Açıklama: Toplam dış kuvvetin sıfır olduğu durumlarda, cisimdeki net kuvvet sıfır olur. Bu durumda Newton’un Birinci Yasası gereği cisim ya hareketsiz kalır ya da sabit bir hızla doğrusal hareket eder.

3. Soru: Bir lambanın elektrik devresinde, ampulün parlaklığını değiştirmek için aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılır?

a) Ampermetre

b) Voltmetre

c) Reosta

d) İndüksiyon bobini

Cevap: c) Reosta

Açıklama: Ampulün parlaklığını kontrol etmek için bir reosta kullanılır. Reosta, direnci ayarlanabilir bir elemandır ve elektrik akımının şiddetini kontrol ederek ampulün parlaklık düzeyini değiştirebilir.

4. Soru: Elektromanyetik indüksiyon olayında, manyetik alanın değişimi hangi olguyu ortaya çıkarır?

a) Elektrik akımı

b) Elektrik direnci

c) Elektromotor kuvvet

d) Elektrik potansiyeli

Cevap: a) Elektrik akımı

Açıklama: Elektromanyetik indüksiyon, manyetik alanın bir devirme bobini veya iletken bir döngü üzerinde değişmesiyle birlikte indüklenen elektrik akımını ortaya çıkarır.

5. Soru: Bir cismin doğru ivmeli hareketini tanımlayan denklem hangisidir?

a) v = u + at

b) s = (v + u) / 2 t

c) v = u + 2as

d) s = ut + (1/2)at^2

Cevap: c) v = u + 2as

Açıklama: Doğru ivmeli hareketi tanımlayan denklem, hızın başlangıç hızıyla ivDevam:

6. Soru: Bir cismin hareket ettiği bir yolda, hızı sabit ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İvme sıfırdır.

b) Hareket yönü değişmez.

c) Net kuvvet sıfırdır.

d) Enerji korunumu geçerlidir.

Cevap: c) Net kuvvet sıfırdır.

Açıklama: Bir cismin hızının sabit olduğu durumlarda net kuvvet sıfırdır. Çünkü net kuvvetin sıfır olması, Newton’un İkinci Yasası’na göre cismin ivmesinin sıfır olduğunu ifade eder.

7. Soru: Bir prizmanın içine düşen ışık ışınları hangi olay sonucunda kırılır?

a) Ters yansıma

b) Yansıma

c) Dağılma

d) Kırılma

Cevap: d) Kırılma

Açıklama: Prizmada ışığın yolunu değiştiren olay kırılmadır. Işığın geçtiği ortamın optik yoğunluğunun değişmesiyle birlikte ışık hızı ve yönü değişir.

8. Soru: Elektromanyetik tayfın hangi bölgesinde en büyük enerjiye sahip fotonlar bulunur?

a) Gama ışınları

b) X ışınları

c) Ultraviyole

d) Kızılötesi

Cevap: a) Gama ışınları

Açıklama: Elektromanyetik tayfın gama ışınları bölgesindeki fotonlar en yüksek enerjiye sahiptir. Bu fotonlar, elektromanyetik spektrumun en yüksek frekans ve en kısa dalga boyu olan bölgesinde yer alır.

9. Soru: Bir cismin üzerinde etkili olan toplam kuvvet sıfır olduğunda, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Cisim dengededir.

b) Cisim ivme yapar.

c) Cismin hızı değişmez.

d) Cisim sabit hızla doğrusal hareket eder.

Cevap: a) Cisim dengededir.

Açıklama: Toplam kuvvet sıfır olduğunda bir cisim dengededir. Bu durumda cisimdeki net kuvvet sıfır olur ve cisim hareketsiz kalır veya sabit hızla hareket eder.

10. Soru: Bir cismin enerjisi korunuyorsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Net güç sıfırdır.

b) Net kuvvet sıfırdır.

c) İvme sıfırdır.

d) Hız sabittir.

Cevap: a) Net güç sıfırdır.

Açıklama: Enerjinin korunduğu bir sistemde net güç sıfırdır. Bunun anlamı, enerjinin sabit olduğu ve değişmediği durumlarda net gücün sıfır olmasıdır.

11. Soru: Bir elektriksel direncin değeri aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Amper

b) Volt

c) Ohm

d) Watt

Cevap: c) Ohm

Açıklama: Elektriksel direnç ohm (Ω) birimiyle ifade edilir. Direnç, bir devreye uygulanan gerilim ile devre üzerinden geçen akım arasındaki oran olarak tanımlanır.

12. Soru: Bir cismin potansiyel enerjisi aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Kilogram

b) Metre

c) Joule

d) SaniDevam:

12. Soru: Bir cismin potansiyel enerjisi aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Kilogram

b) Metre

c) Joule

d) Saniye

Cevap: c) Joule

Açıklama: Bir cismin potansiyel enerjisi, yüksekliği veya konumuyla ilişkilendirilen enerji miktarını ifade eder. Potansiyel enerji birimi joule’dur.

13. Soru: Bir cismin ivmelenmesi aşağıdaki büyüklüklerden hangisi ile ifade edilir?

a) Newton

b) Kilogram

c) Metre

d) Metre/saniye^2

Cevap: d) Metre/saniye^2

Açıklama: Cismin ivmelenmesi, hızdaki değişimin zamana oranı olarak tanımlanır ve birimi metre/saniye^2’dir.

14. Soru: Elektrik akımının gücü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Volt

b) Amper

c) Ohm

d) Watt

Cevap: d) Watt

Açıklama: Elektrik akımının gücü, voltajla elektrik akımının çarpımı olarak hesaplanır ve birimi watt’tır. Güç, devreden geçen akımın enerjiye dönüşüm hızını ifade eder.

15. Soru: Bir manyetik alanın şiddeti aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Newton

b) Kilogram

c) Amper

d) Tesla

Cevap: d) Tesla

Açıklama: Manyetik alanın şiddeti, birimi tesla (T) olan bir büyüklüktür. Manyetik alan, manyetik alan üreten kaynaklardan çıkan manyetik kuvvet hatlarının yoğunluğunu ifade eder.

16. Soru: Bir cismin momentumu aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Kilogram

b) Metre

c) Joule

d) Kilogram.metre/saniye

Cevap: d) Kilogram.metre/saniye

Açıklama: Cismin momentumu, kütlenin hızla çarpımı olarak hesaplanır ve birimi kilogram.metre/saniye’dir. Momentum, bir cismin hareket miktarını temsil eder.

17. Soru: Bir cismin ağırlığı aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Newton

b) Kilogram

c) Metre

d) Pascal

Cevap: a) Newton

Açıklama: Bir cismin ağırlığı, yerçekimi tarafından etkilenen kütlenin ağırlık ivmesi ile çarpımı olarak ifade edilir. Ağırlığın birimi newton’dur.

18. Soru: Elektrik devresindeki direncin akıma oranı aşağıdaki büyüklüklerden hangisiyle ifade edilir?

a) Volt

b) Amper

c) Ohm

d) Watt

Cevap: c) Ohm

Açıklama: Elektrik devresindeki direncin akıma oranı, ohm (Ω) birimiyle ifade edilen elektirik direncini temsil eder.

19. Soru: Bir cismin hızının zamana göre değişim hızına ne denir?

a) İvme

b) Yol

c) Moment

d) Güç

Cevap: a) İvme

Açıklama: Bir cismin hızının zamana göre değişim hızı ivme olarak adlandırılır. İvme, birimi metre/saniye^2 olan bir büyüklüktür.

20. Soru: Bir cismin hareket ettiği yola ne denir?

a) Hız

b) İvmeDevam:

20. Soru: Bir cismin hareket ettiği yola ne denir?

a) Hız

b) İvme

c) Yer değiştirme

d) Momentum

Cevap: c) Yer değiştirme

Açıklama: Bir cismin bir noktadan diğerine olan toplam değişimini ifade eden büyüklüğe yer değiştirme denir. Yer değiştirme, başlangıç noktası ve bitiş noktası arasındaki farkı temsil eder ve birimi metredir.

21. Soru: Elektrik devresindeki gerilim aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Volt

b) Amper

c) Ohm

d) Watt

Cevap: a) Volt

Açıklama: Elektrik devresindeki gerilim, volt (V) birimiyle ifade edilir. Gerilim, elektriksel potansiyel farkını veya elektriksel kuvveti temsil eder.

22. Soru: Bir cismin durgun durumda kalma özelliğine ne denir?

a) Eşit hızlı hareket

b) Dengede olma

c) İvmeli hareket

d) Serbest düşme

Cevap: b) Dengede olma

Açıklama: Bir cismin durgun durumda kalma özelliği, dengede olması olarak adlandırılır. Dengede olan bir cisim, net kuvvetin sıfır olduğu ve hareketsiz veya sabit hızla hareket ettiği durumu ifade eder.

23. Soru: Bir cisme etki eden kuvvetin yönlendirdiği harekete ne denir?

a) Doğrusal hareket

b) Dairesel hareket

c) İvmeli hareket

d) Ters yönlü hareket

Cevap: a) Doğrusal hareket

Açıklama: Bir cisme etki eden kuvvetin yönlendirdiği hareket doğrusal hareket olarak adlandırılır. Bu hareket, cismin belirli bir yön boyunca düzgün bir şekilde ilerlemesini ifade eder.

24. Soru: Bir cismin ivmeli hareketinde, ivmenin ters yönde olduğu duruma ne denir?

a) Pozitif ivme

b) Negatif ivme

c) Sabit ivme

d) Yüksek ivme

Cevap: b) Negatif ivme

Açıklama: Bir cismin ivmeli hareketinde, ivmenin ters yönde olduğu durum negatif ivme olarak adlandırılır. Negatif ivme, cismin hızının azaldığını veya hareket yönünün değiştiğini gösterir.

25. Soru: Bir cismin kinetik enerjisi hangi büyüklüklerle ilişkilidir?

a) Hız ve kütlesiyle

b) Yer değiştirme ve kütlesiyle

c) Moment ve kütlesiyle

d) Kuvvet ve kütlesiyle

Cevap: a) Hız ve kütlesiyle

Açıklama: Bir cismin kinetik enerjisi, cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır ve cismin kütlesine bağlı olarak değişir. Kinetik enerji, hareket eden bir cismin enerjisini temsil eder ve hızla ilişkilidir.Devam:

26. Soru: Bir cisme etki eden kuvvetin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Kilogram

b) Metre

c) Joule

d) Saniye

Cevap: c) Joule

Açıklama: Bir cisme etki eden kuvvetin yaptığı iş, enerji transferini ifade eder. İşin birimi joule’dur ve iş, kuvvetin uygulandığı yol ile çarpılan kuvvetin cosinus açısıyla çarpımına eşittir.

27. Soru: Bir cismin dairesel bir yol üzerindeki hızının büyüklüğüne ne denir?

a) Hız vektörü

b) Açısal hız

c) Doğrusal hız

d) Moment

Cevap: c) Doğrusal hız

Açıklama: Bir cismin dairesel bir yol üzerindeki hızının büyüklüğüne doğrusal hız denir. Bu, cismin dairesel yoldaki hızının, yolun zamanla oranı olarak ifade edilen büyüklüktür.

28. Soru: Işığın boşluktaki hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) 300 m/s

b) 3 x 10^8 m/s (300.000.000 m/s)

c) 30 m/s

d) 3 x 10^-8 m/s (0.00000003 m/s)

Cevap: b) 3 x 10^8 m/s (300.000.000 m/s)

Açıklama: Işığın boşluktaki hızı, 3 x 10^8 metre/saniye olarak kabul edilir. Bu değer, ışığın en yüksek hızda hareket ettiği ve vakumda yayıldığı bir referans noktasını temsil eder.

29. Soru: Bir cismin durgun durumda kalma özelliğine ne denir?

a) Eşit hızlı hareket

b) Dengede olma

c) İvmeli hareket

d) Serbest düşme

Cevap: b) Dengede olma

Açıklama: Bir cismin durgun durumda kalma özelliği, dengede olması olarak adlandırılır. Dengede olan bir cisim, net kuvvetin sıfır olduğu ve hareketsiz veya sabit hızla hareket ettiği durumu ifade eder.

30. Soru: Bir cismin ivmelenmesi aşağıdaki büyüklüklerden hangisi ile ifade edilir?

a) Newton

b) Kilogram

c) Metre

d) Metre/saniye^2

Cevap: d) Metre/saniye^2

Açıklama: Cismin ivmelenmesi, hızdaki değişimin zamana oranı olarak tanımlanır ve birimi metre/saniye^2’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.