12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları

12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları konuları, hücre bölünmesi, kalıtım ve evrim gibi temel biyoloji konularını içermektedir. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz gibi süreçleri kapsar ve hücrelerin çoğalmasını sağlar. Kalıtım ise genetik bilginin nesilden nesile aktarılmasıyla ilgilenir ve genetik varyasyonun nasıl oluştuğunu inceler. Evrim ise canlıların zamanla değiştiği ve uyum sağladığı süreçleri ele alır.

Test soruları:

1. Soru: Bir hücrenin mitozla bölünmesi sonucunda kaç tane dört nükleotidli DNA molekülü oluşur?

a) 1

b) 2

c) 4

d) 8

Cevap: c) 4

Açıklama: Mitoz sürecinde bir hücre, eşit miktarda DNA’ya sahip iki yeni hücreye bölünür. Bu nedenle, her bir yeni hücrede dört nükleotidli DNA molekülü bulunur.

2. Soru: Bir bireyin fenotipi aşağıdaki faktörlerden hangisiyle belirlenmez?

a) Genotip

b) Çevresel etkiler

c) Mutasyonlar

d) Kalıtsal varyasyonlar

Cevap: b) Çevresel etkiler

Açıklama: Fenotip, bireyin genotipinin (genetik yapısı) yanı sıra çevresel faktörlerden de etkilenir. Çevresel etkiler fenotipi değiştirebilir, ancak genotip genetik bilginin taşıyıcısı olduğu için en önemli belirleyicidir.

3. Soru: Adaptasyon nedir?

a) Canlıların üreme kapasitesi

b) Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılması

c) Canlıların çevreye uyum sağlama yeteneği

d) Canlılarda genetik mutasyonlar

Cevap: c) Canlıların çevreye uyum sağlama yeteneği

Açıklama: Adaptasyon, canlıların yaşama ortamlarına en uygun hale gelmek için çevreye uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Bu süreç, doğal seçilim sonucunda oluşan kalıtsal değişikliklerle gerçekleşebilir.

[22 adet soru daha eklenecektir.]4. Soru: Mayoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir?

a) Vücut hücrelerinde

b) Üreme hücrelerinde

c) Sinir hücrelerinde

d) Sindirim hücrelerinde

Cevap: b) Üreme hücrelerinde

Açıklama: Mayoz bölünme, üreme hücreleri (sperm ve yumurta hücreleri) tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte, kromozom sayısı yarıya indirilir ve genetik çeşitlilik sağlanır.

5. Soru: Mendel’in bezelye bitkileri üzerinde yaptığı deneylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tüm özellikler tek bir gen tarafından kontrol edilir.

b) Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarımı rastgeledir.

c) Ebeveynlerin fenotipleri, çocuklarının fenotipini doğrudan belirler.

d) İki farklı özellik birbirinden bağımsız olarak aktarılır.

Cevap: d) İki farklı özellik birbirinden bağımsız olarak aktarılır.

Açıklama: Mendel’in deneyleri, farklı özelliklere sahip bezelye bitkilerinin melezlenmesiyle ilgileniyordu. Deneylerinden elde ettiği sonuçlar, farklı özelliklerin bağımsız olarak aktarıldığını gösterdi ve bu, genetik bağımsızlık kuralı olarak bilinir.

6. Soru: Mutasyonlar aşağıdaki durumlar haricinde hangi şekilde oluşabilir?

a) Mutajen maddelerin etkisiyle

b) Hatalı DNA replikasyonu sonucunda

c) Doğal genetik çeşitlilik sonucunda

d) Çevresel faktörlerin etkisiyle

Cevap: c) Doğal genetik çeşitlilik sonucunda

Açıklama: Mutasyonlar, mutajen maddelerin etkisi, hatalı DNA replikasyonu veya çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelebilir. Ancak doğal genetik çeşitlilik, mutasyonlarla aynı anlama gelmemektedir. Doğal genetik çeşitlilik, genetik materyalin normal değişimi ve varyasyonudur.

[19 adet soru daha eklenecektir.]7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal varyasyonun bir örneğidir?

a) Bir bitkinin fotosentez yapabilme yeteneği

b) Bir hayvanın renk değiştirebilme özelliği

c) Bir mantarın çürüme sürecini hızlandırması

d) Bir mikroorganizmanın antibiyotiklere direnç geliştirmesi

Cevap: d) Bir mikroorganizmanın antibiyotiklere direnç geliştirmesi

Açıklama: Kalıtsal varyasyon, genetik materyaldeki farklılıklar sonucunda ortaya çıkan çeşitliliği ifade eder. Antibiyotik direnci, mikroorganizmalarda doğal olarak meydana gelen bir kalıtsal varyasyon örneğidir.

8. Soru: Aşağıdaki evrimsel süreçlerden hangisi yeni türlerin oluşumuna yol açar?

a) Doğal seçilim

b) Mutasyonlar

c) Göç

d) Cinsel seçilim

Cevap: a) Doğal seçilim

Açıklama: Doğal seçilim, uygun çevresel koşullara adapte olabilen bireylerin hayatta kalma ve üreme avantajına sahip olmasını sağlar. Bu süreç, zamanla yeni türlerin oluşumunu destekler.

9. Soru: Popülasyon genetikleri hangi konuyu inceler?

a) Bireylerin fiziksel özelliklerini

b) Kalıtsal hastalıkları

c) Genlerin nesilden nesile aktarımını

d) Canlıların evrimsel geçmişini

Cevap: c) Genlerin nesilden nesile aktarımını

Açıklama: Popülasyon genetikleri, bir popülasyondaki genlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını ve popülasyonun genetik yapısının nasıl değiştiğini inceler.

10. Soru: X kromozomuna sahip bir erkek ile XX kromozomlarına sahip bir dişi çiftleştiklerinde hangi cinsiyet oranı beklenir?

a) %25 erkek, %75 dişi

b) %50 erkek, %50 dişi

c) %75 erkek, %25 dişi

d) %100 dişi

Cevap: a) %25 erkek, %75 dişi

Açıklama: X kromozomuna sahip erkekler sperm hücreleri üzerinden kız bebeklere X kromozomunu aktarırken, XX kromozomlarına sahip dişiler hem kız hem de erkek bebeklere X kromozomunu aktarabilirler. Bu nedenle, X ve Y kromozomlarının bulunduğu spermlerin oranına bağlı olarak %25 erkek, %75 dişi cinsiyet oranı beklenir.

[15 adet soru daha eklenecektir.]11. Soru: Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendislik uygulamalarına bir örnek değildir?

a) İnsan insulininin bakterilerde üretilmesi

b) Bitkilerin pestisitlere dirençli hale getirilmesi

c) Genetik hastalıkların tedavi edilmesi için gen terapisi

d) Doğal seleksiyonun doğal olarak yeni türler oluşturması

Cevap: d) Doğal seleksiyonun doğal olarak yeni türler oluşturması

Açıklama: Genetik mühendislik, genlerin manipülasyonu ve istenilen özelliklerin aktarılmasıyla ilgili bir uygulama alanıdır. Doğal seleksiyon ise doğal süreçler sonucunda ortaya çıkan yeni türlerin oluşumunu ifade eder, bu nedenle genetik mühendislikle ilişkili bir örnek değildir.

12. Soru: Canlıların evrim sürecinde en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutasyonlar

b) Doğal seçilim

c) Çevresel değişimler

d) Göç

Cevap: b) Doğal seçilim

Açıklama: Evrim sürecinde en önemli etkileyen faktörlerden biri doğal seçilimdir. Doğal seçilim, uygun çevresel koşullara en iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalma ve üreme avantajına sahip olmalarını sağlar, böylece genetik materyal popülasyon içinde değişir ve türler adaptasyonlar geliştirir.

13. Soru: Homozigot bir bireyde aşağıdakilerden hangisi geçerli olabilir?

a) İki farklı alel taşır

b) Genotipi belirlenemez

c) Belirli bir özellikte heterozigottur

d) Herhangi bir mutasyon taşımaz

Cevap: d) Herhangi bir mutasyon taşımaz

Açıklama: Homozigot bireyler, bir gen için aynı aleli taşırlar. Bu nedenle, homozigot bir bireyde herhangi bir mutasyon taşıması beklenmez.

14. Soru: Aşağıdaki genotiplerden hangisi resesif bir özellik gösterir?

a) AA

b) Aa

c) aa

d) BB

Cevap: c) aa

Açıklama: Resesif bir özellik, homozigot resesif olan (aa) bireyde fenotipte görülürken, homozigot dominant (AA) veya heterozigot (Aa) bireylerde baskın özellik görülmesini sağlayan bir genotip kombinasyonudur.

[11 adet soru daha eklenecektir.]15. Soru: Bir canlının genomunda kaç çeşit baz bulunur?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Cevap: d) 4

Açıklama: Canlıların genomlarındaki DNA moleküllerinde dört farklı baz bulunur: adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanin (G).

16. Soru: Aşağıdakilerden hangisi genetik bilginin nesilden nesile aktarılmasında rol oynayan yapıdır?

a) Gen

b) Kromozom

c) Protein

d) Enzim

Cevap: a) Gen

Açıklama: Genler, kalıtsal bilginin taşıyıcısıdır ve hücrelerde bulunan DNA üzerinde yer alır. Genler, belirli bir özellik veya işlevi kodlar ve bunlar nesilden nesile aktarılarak genetik bilginin devamlılığını sağlar.

17. Soru: Aşağıdaki genotiplerden hangisi homozigot dominanttır?

a) RR

b) rr

c) Rr

d) RrRr

Cevap: a) RR

Açıklama: Homozigot dominant genotip, bir gen için iki aynı baskın aleli (RR) taşıyan bireyi ifade eder. Bu durumda, bireyin fenotipi de baskın özellik gösterir.

18. Soru: Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın temel yapı birimidir?

a) Protein

b) Amino asit

c) Nükleotid

d) Karbonhidrat

Cevap: c) Nükleotid

Açıklama: DNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinin birleşmesiyle oluşur. Her bir nükleotid, bir şeker molekülü, bir fosfat grubu ve bir baz (adenin, timin, sitozin veya guanin) içerir.

19. Soru: Canlıların genomundaki genetik bilginin bir bireyden diğerine nasıl aktarıldığına ne ad verilir?

a) Evrim

b) Mutasyon

c) Kalıtım

d) Adaptasyon

Cevap: c) Kalıtım

Açıklama: Kalıtım, canlıların genomundaki genetik bilginin bir nesilden diğerine aktarılması sürecini ifade eder. Bu süreç, genetik materyalin çoğalma hücreleri olan sperm ve yumurta hücreleri aracılığıyla gerçekleşir.

20. Soru: Mendel’in yaptığı deneylerde kullandığı bezelye bitkileri hangi tür çaprazlamaya tabi tutulmuştur?

a) Geriye çaprazlama

b) İleriye çaprazlama

c) Kendine çaprazlama

d) Yanlış çaprazlama

Cevap: b) İleriye çaprazlama

Açıklama: Mendel, bezelye bitkilerinde farklı özelliklere sahip bitkileri melezlemek suretiyle ilerleyici çaprazlamalar yapmıştır. Bu şekilde, baskın ve resesif kalıtım örüntülerini keşfetmiştir.

[5 adet soru daha eklenecektir.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.