11. Sınıf Kimya 2. Dönem 3. Yazılı Klasik Soruları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 3. Yazılı Klasik Soruları konuları, kapsamlı bir kimya eğitiminin devamı niteliğindedir. Bu dönemde öğrenciler, kimyasal tepkimelerin hızı ve denge durumu, asit-baz tepkimeleri, redoks tepkimeleri, elektrokimya gibi konularla ilgilenirler. Aynı zamanda bu dönemde molarite hesaplamaları ve gaz kanunları gibi temel kavramlar da ele alınır.

İşte 11. sınıf kimya 2. dönem 3. yazılı klasik sorularından 10 örnek:

1. Soru: Asitler ve bazlar arasında nasıl bir tepkime gerçekleşir?

Cevap: Asitler ve bazlar arasında nötralleşme tepkimeleri gerçekleşir. H⁺ (hidrojen iyonu) veren asitler, OH⁻ (hidroksit iyonu) veren bazlarla tepkimeye girer ve su ve tuz oluştururlar.

2. Soru: Redoks tepkimeleri nedir? Bir örnek veriniz.

Cevap: Redoks tepkimeleri, elektron alışverişiyle gerçekleşen kimyasal tepkimelerdir. Örnek olarak, demirin havadaki oksijenle tepkimesi sonucunda pas oluşması gösterilebilir: 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃.

3. Soru: Elektrokimya nedir?

Cevap: Elektrokimya, kimyasal tepkimelerin elektrik akımı üretebileceği veya kullanabileceği bilimidir. Elektrotlar ve elektrolitler kullanılarak kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme veya tersine yapılabilen tepkimeler incelenir.

4. Soru: Gazların ideal gaz yasaları nelerdir?

Cevap: Gazların ideal davranışını tanımlayan ideal gaz yasaları şunlardır: Boyle-Mariotte Yasası (P₁V₁ = P₂V₂), Charles-Gay Lussac Yasası (V₁/T₁ = V₂/T₂), Avogadro Yasası (V₁/n₁ = V₂/n₂).

5. Soru: Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörler şunlardır: sıcaklık, konsantrasyon veya basınç, yüzey alanı, katalizörler ve reaktanların fiziksel durumu.

6. Soru: Geri dönüşümlü bir tepkimenin denge durumu nasıl belirlenir?

Cevap: Bir geri dönüşümlü tepkimenin denge durumu, reaktanların ve ürünlerin konsantrasyonlarındaki değişimin durduğu noktadır. Dengeye ulaşıldığında, ileri ve geri tepkime hızları eşit olur.

7. Soru: Molarite hesaplamalarında hangi formül kullanılır?

Cevap: Molarite (M) hesaplamaları için şu formül kullanılır: M = mol/L. Molarite, bir çözeltideki maddenin molar konsantrasyonunu ifade eder.

8. Soru: Elektroliz nedir? Bir örnek veriniz.

Cevap: Elektroliz, elektrik akımı kullanarak bir kimyasal bileşiği ayrıştırma veya oluşturma işlemidir. Örnek olarak, sodyum klorür (NaCl) çözeltisinde yapılan elektroliz sonucunda klor gazı (Cl₂) ve sodyum hidroksit (NaOH) elde edilir.

9. Soru: pH skalası nedir ve nasıl9. Soru: pH skalası nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap: pH skalası, bir çözeltinin asidik, bazik veya nötr olduğunu belirlemek için kullanılan bir ölçüm sistemidir. Skala 0 ile 14 arasında değerler alır. 7, nötr bir çözeltiyi temsil ederken, 0’a yaklaştıkça asidiklik artar, 14’e yaklaştıkça baziklik artar. pH, hidrojen iyonlarının (H⁺) konsantrasyonunu ifade eder. pH ölçümü için pH metre veya pH indikatörleri kullanılır.

10. Soru: Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi nasıl hesaplanır?

Cevap: Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi, tepkimenin başlangıçtaki ve sonraki potansiyel enerjileri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu değişim, tepkimenin endotermik (enerji emen) veya eksotermik (enerji açığa çıkan) olduğunu belirler. Enerji değişimi, tepki entalpisi (∆H) olarak adlandırılır ve birim olarak kilojoule (kJ) kullanılır.

11. Soru: Aşağıdaki kimyasal denklemde yer alan elementlerin oksidasyon sayıları nelerdir?

2KClO₃ → 2KCl + 3O₂

Cevap: Klorun oksidasyon sayısı +5’tir (KClO₃’de). Potasyumun oksidasyon sayısı +1’dir (KCl ve KClO₃’de). Oksijenin oksidasyon sayısı -2’dir (KClO₃’de).

12. Soru: İyonik bağ nedir? Bir örnek veriniz.

Cevap: İyonik bağ, pozitif yüklü bir iyon ile negatif yüklü bir iyon arasındaki elektron transferine dayanan bağdır. Örnek olarak, sodyum klorür (NaCl) bileşiği gösterilebilir. Sodyum iyonu (Na⁺) bir elektron kaybederken, klor iyonu (Cl⁻) bir elektron alır ve bu şekilde karşılıklı çekimle bir arada tutulurlar.

13. Soru: Asitlerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Asitler, sulu çözeltilerde hidrojen iyonu (H⁺) verebilen bileşiklerdir. Asitler ekşi tatta, metalleri aşındırıcı özellikte, mavi turnusol kağıdını kırmızıya döndürme eğilimindedirler. Asit çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür.

14. Soru: Bazların özellikleri nelerdir?

Cevap: Bazlar, sulu çözeltilerde hidroksit iyonu (OH⁻) veya diğer bazik iyonları verebilen bileşiklerdir. Bazlar genellikle acı tatta, kaygan hissettiren özellikte, kırmızı turnusol kağıdını maviye döndürme eğilimindedirler. Baz çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür.

15. Soru: Kimyasal tepkimelerde denge sabiti (Kc) nasıl hesaplanır?

Cevap: Kimyasal tepkimelerde denge sabiti (Kc), ürünlerin ve reaktanların derişimlerinin belirli bir denge durumunda oranlarını ifade eder. Kc, [ürünler] / [reaktanlar] şeklinde hesaplanır, her terimin derişimi reaksiyonun kat sayısı ile çarpılır ve bu ifade ile denge sabiti elde edilir.16. Soru: Molar kütlenin hesaplanması nasıl yapılır?

Cevap: Bir maddenin molar kütlesi, 1 molü (Avogadro sayısı kadar) o maddenin kütlesidir. Molar kütleyi hesaplamak için maddenin atomik kütlesi (periyodik tabloda bulunur) kullanılır ve birimi gram/mol’dür. Örneğin, suyun (H₂O) molar kütlesi, hidrojenin atomik kütlesinin iki katı (2 g/mol) ve oksijenin atomik kütlesi (16 g/mol) toplamı olan 18 g/mol’dür.

17. Soru: Elektrokimyasal hücre nedir? Nasıl çalışır?

Cevap: Elektrokimyasal hücre, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. İki elektrod (anot ve katot) ve elektrolit çözeltilerden oluşur. Kimyasal tepkimeler anotta başlar, elektron akımı katota doğru hareket eder ve bu süreçte dış devrede elektrik akımı üretilir. Hücredeki elektrolitler, yük dengesini sağlar ve iyonların hareket etmesini sağlar.

18. Soru: Katalizörlerin rolü nedir?

Cevap: Katalizörler, kimyasal tepkimelerde reaksiyon hızını artıran ve tepkimenin gerçekleşmesini kolaylaştıran maddelerdir. Katalizörler, tepkime mekanizmasını değiştirmeden reaktanların etkileşimini kolaylaştırarak tepkimenin hızını artırırlar. Katalizörler reaksiyona katılmazlar ve bir kez kullanıldıktan sonra yeniden oluşurlar.

19. Soru: Gazların basınç-volüm ilişkisi nasıl açıklanır?

Cevap: Gazlar, Boyle-Mariotte Yasası’na göre basınç ile hacim arasında ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi azaldıkça basıncı artar ve hacmi arttıkça basıncı azalır. Bu ilişki matematiksel olarak P₁V₁ = P₂V₂ şeklinde ifade edilir.

20. Soru: Kimyasal denklemlerde katsayılar neyi temsil eder?

Cevap: Kimyasal denklemlerdeki katsayılar, tepkimede yer alan molekül veya atom sayılarını ifade eder. Bu katsayılar, reaksiyonun dengede olması ve madde korunumu ilkesini sağlaması için dengeleyici şekilde seçilir. Katsayılar, molekül oranlarını ve tepkimede gerçekleşen parçacık hareketlerini gösterir.21. Soru: Elektron dizilimi nedir ve nasıl yazılır?

Cevap: Elektron dizilimi, bir atomun elektronlarının enerji seviyelerine ve alt kabuklara nasıl dağıldığını gösteren bir gösterimdir. Elektron dizilimi, temel olarak Madelung kuralı veya Aufbau prensibi kullanılarak yazılır. Örneğin, klor atomunun elektron dizilimi 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ şeklinde yazılabilir.

22. Soru: Lewis yapıları nedir ve nasıl çizilir?

Cevap: Lewis yapıları, atomlar arasındaki bağları ve valans elektronlarını gösteren yapılardır. Bir Lewis yapısı çizmek için atomun sembolü kullanılır ve atomun etrafına valans elektronlarını sembollerle yerleştirilir. Bağlanan atomlar arasında ortaklaşa paylaşılan elektronlar çift noktalarla gösterilir. Örneğin, hidrojen ve klor atomlarının oluşturduğu HCl molekülünün Lewis yapısı H:Cl şeklinde çizilebilir.

23. Soru: Ametal nedir ve örnek veriniz.

Cevap: Ametaller, genellikle sağ tarafta bulunan periyodik tablonun üst tarafında yer alan elementlerdir. Ametaller, genellikle kovalent bağlarla diğer elementlerle bağ yaparlar ve genellikle iyi iletken değillerdir. Örnek olarak, oksijen (O), klor (Cl), karbon (C) ve azot (N) ametallerdir.

24. Soru: Eşanjör nedir ve nasıl çalışır?

Cevap: Eşanjörler, ısı veya madde transferini gerçekleştiren cihazlardır. İki akışkanın temas ettiği bir ortamda sıcaklık veya madde alışverişi sağlamak için kullanılırlar. Eşanjörler, akışkanların ısı enerjisi veya maddelerini aktararak, bir akışkanın sıcaklığını değiştirebilir veya başka bir akışkana madde transferi yapabilir.

25. Soru: Renksiz alev neden oluşur?

Cevap: Renksiz bir alev, tamamen yanmayan veya oldukça saf bir yanma işleminden kaynaklanır. Renkli alevler, yanıcı maddelerden kaynaklanan atomların veya moleküllerin emisyonundan dolayı renkli görünürken, renksiz bir alevde bu emisyon yoktur. Renksiz bir alev, yeterli oksijen mevcut olduğunda ve yanma tam ve etkili olduğunda oluşur.26. Soru: Nötronlar atomun hangi bölümünde bulunur ve ne görevi vardır?

Cevap: Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunan parçacıklardır. Atom çekirdeği protonlar ve nötronlardan oluşur. Nötronların görevi atom çekirdeğini bir arada tutmaktır. Ayrıca, protonlar arasındaki elektrostatik itme kuvvetine karşı nötronlar çekirdeği dengelemeye yardımcı olur.

27. Soru: Fotosentez nedir ve nasıl gerçekleşir?

Cevap: Fotosentez, yeşil bitkiler ve bazı bakterilerin ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu glikoz ve oksijen gibi besin maddelerine dönüştürdükleri bir süreçtir. Fotosentez, klorofil adı verilen pigmentlerin varlığında gerçekleşir. Işık enerjisi, klorofiller tarafından yakalanır ve kimyasal enerjiye dönüştürülerek organik moleküllerin sentezlenmesini sağlar.

28. Soru: DNA’nın yapısı nasıldır?

Cevap: DNA (Deoksiribonükleik Asit), genetik bilginin depolandığı ve aktarıldığı bir nükleik asittir. DNA, çift sarmal şeklinde bir yapıya sahiptir. Her iplik, şeker-fosfat gruplarının bir araya gelip oluşturduğu iskelet üzerindeki baz çiftleri tarafından tutulan nükleotidlerden oluşur. DNA’nın dört farklı bazı vardır: adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C). Bu bazlar, belirli eşleşmelerle birbirine bağlanır (A-T ve G-C).

29. Soru: Radyoaktivite nedir ve ne zaman keşfedildi?

Cevap: Radyoaktivite, atomların spontane olarak radyasyon yayınlaması sürecidir. Radyoaktif maddeler, alfa parçacıkları (α), beta parçacıkları (β) veya gama ışınları (γ) gibi radyasyon tiplerini yayabilirler. Radyoaktivite, 1896 yılında Henri Becquerel tarafından keşfedildi.

30. Soru: Hipotez nedir ve bilimsel yöntemde nasıl kullanılır?

Cevap: Hipotez, bir fenomenin açıklanması veya bir sorunun çözülmesi için önerilen bir varsayımdır. Bilimsel yöntemde hipotez, deneyler veya gözlemler yoluyla test edilebilir ve doğrulanabilir bir ifade olarak kullanılır. Hipotezler, bilimsel araştırmalarda yönlendirici rol oynar ve sonuçların analiz edilmesinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.