11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Test Soruları konuları arasında, genellikle organik kimyanın temel kavramları, alkoller, karboksilik asitler, esterler, polimerler, metal ve yarımetallerin özellikleri, elektrokimya gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, maddenin halleri, gaz kanunları, termokimya, kimyasal denge, pH ve asit-baz dengesi gibi konular da önemli bir rol oynamaktadır. Bu konularda temel bilgileri anlamak ve uygulamak, genel olarak testte başarılı olmanızı sağlayacaktır.

1. Soru: Alkollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Alkoller, hidroksil grubu içeren organik bileşiklerdir.

b) Alkoller, sulu çözeltilerde reaksiyona girerek asit veya baz oluşturabilirler.

c) Alkollerin IUPAC adlandırması, ismi bitişik hidrokarbonun sonuna -ol eklenerek yapılır.

d) Alkoller, oksidasyon reaksiyonlarına dayanıklıdır.

Cevap: d) Alkoller oksidasyon reaksiyonlarına dayanıklı değildir.

Açıklama: Alkoller, oksijenli bağ içerdikleri için oksidasyona açıktır. Alkollerin oksidasyonu sonucunda karboksilik asitler veya ketonlar oluşur.

2. Soru: Asit-baz dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Zayıf bazın sulu çözeltisi, pH değeri 7’den küçüktür.

b) Bir çözeltinin pH’sı ne kadar yüksekse, o çözeltiye eklenen baz miktarı da o kadar yüksektir.

c) pH, hidrojen iyonu konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan bir ölçüt değildir.

d) Bir asidik çözelti, hidroksil iyonu (OH-) içermez.

Cevap: a) Zayıf bazın sulu çözeltisi, pH değeri 7’den küçüktür.

Açıklama: Zayıf bazların sulu çözeltileri, hidroksil iyonu (OH-) salarak pH değerini arttırır ve pH değeri 7’den küçük olur.

3. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik bir oksit değildir?

a) Kükürt dioksit (SO2)

b) Karbon monoksit (CO)

c) Azot trioksit (NO3)

d) Boksit (Al2O3)

Cevap: d) Boksit (Al2O3)

Açıklama: Boksit, asidik özellik göstermeyen bir bileşiktir. Diğer seçenekler asidik oksitlerdir ve su ile reaksiyona girerek asidik çözeltiler oluştururlar.

4. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi elektroliz ile ilgili yanlıştır?

a) Elektroliz, elektrik akımı kullanarak kimyasal tepkimeleri zorla gerçekleştirme sürecidir.

b) Elektrolizde, katot pozitif yüklüdür ve burada redoks tepkimeleri gerçekleşir.

c) Elektrolizde, anot negatif yüklüdür ve burada oksidasyon tepkimeleri gerçekleşir.

d) Elektroliz, sadece sıvı çözeltilerde gerçekleştirilebilir.

Cevap: d) Elektroliz, sadece sıvı çözeltilerde gerçekleştirilebilir.

Açıklama: Elektroliz, sıvı çözeltilerin yanı sıra erimiş iyonik bileşiklerde de gerçekleştirilebilir.

5. Soru: Bir karboksilik asitin esterleşme reaksiyonunda, hangi bileşik oluşur?

a) Alkol

b) Amonyak

c) Asetaldehit

d) Aseton

Cevap: a) Alkol

Açıklama: Karboksilik asitlerin esterleşme reaksiyonunda, bir alkol ile tepkimeye girerek ester ve su oluşur.

6. Soru: Aşağıdaki gazların hangisi renksiz ve kokusuzdur?

a) Klor (Cl2)

b) Azot (N2)

c) Hidrojen (H2)

d) Oksijen (O2)

Cevap: b) Azot (N2)

Açıklama: Azot gazı renksiz ve kokusuzdur. Diğer seçeneklerin hepsi karakteristik bir renge veya kokuya sahiptir.

7. Soru: Bir çözeltinin pH değeri 3 ise, bu çözelti aşağıdakilerden hangisine en yakındır?

a) Tuzlu su

b) Limon suyu

c) Süt

d) Saf su

Cevap: b) Limon suyu

Açıklama: Limon suyu, pH değeri yaklaşık olarak 2-3 aralığında olan asidik bir çözeltidir. Verilen seçenekler arasında pH değeri 3’e en yakın olan limon suyudur.

8. Soru: Bir elementin atom numarası 17 ise, bu element aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fosfor (P)

b) Flor (F)

c) Fazan (Ph)

d) Formaldehit (CH2O)

Cevap: b) Flor (F)

Açıklama: Flor, atom numarası 9 olan bir elementtir. Verilen seçenekler arasında atom numarası 17 olan element Flor’dur.

9. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimer bir yapıya sahip değildir?

a) Polietilen

b) Polistiren

c) Poliüretan

d) Potasyum nitrat (KNO3)

Cevap: d) Potasyum nitrat (KNO3)

Açıklama: Polietilen, polistiren ve poliüretan polimer yapıda olan bileşiklerdir. Potasyum nitrat ise iyonik bir bileşik olup polimer yapıya sahip değildir.

10. Soru: Aşağıdaki gazlardan hangisi yanıcı özellik göstermez?

a) Metan (CH4)

b) Hidrojen (H2)

c) Amonyak (NH3)

d) Propan (C3H8)

Cevap: c) Amonyak (NH3)

Açıklama: Amonyak, yanıcı özellik göstermeyen bir gazdır. Diğer seçeneklerin hepsi yanıcı özelliklere sahip olan gazlardır.

[Devam eden 15 soru ve cevapları]11. Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi ametaldir?

a) Sodyum (Na)

b) Demir (Fe)

c) Klor (Cl)

d) Bakır (Cu)

Cevap: c) Klor (Cl)

Açıklama: Klor bir ametaldir, yani metal olmayan bir elementtir. Diğer seçenekler metalden oluşmuş maddelerdir.

12. Soru: Oksijenin atom numarası kaçtır?

a) 6

b) 8

c) 14

d) 16

Cevap: b) 8

Açıklama: Oksijenin atom numarası 8’dir. Atom numarası, bir elementin çekirdeğinde bulunan proton sayısını temsil eder.

13. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi katı hâlde iyonik bağlarla bir araya gelmiştir?

a) Su (H2O)

b) Etil alkol (C2H5OH)

c) Sodyum klorür (NaCl)

d) Karbondioksit (CO2)

Cevap: c) Sodyum klorür (NaCl)

Açıklama: Sodyum klorür kristal yapıda bir bileşiktir ve katı hâlde iyonik bağlarla bir araya gelir. Diğer seçenekler moleküler yapıda olan bileşiklerdir.

14. Soru: İki farklı elementten oluşan bileşiklere ne ad verilir?

a) Molekül

b) Karışım

c) İyon

d) Tuz

Cevap: d) Tuz

Açıklama: İki farklı elementten oluşan bileşiklere genellikle tuz denir. Moleküller, aynı veya farklı elementlerin atomlarının bağlanmasıyla oluşan yapılar olarak tanımlanır.

15. Soru: Kimyasal tepkimelerde enerji alışverişiyle ilgilenen kimya dalına ne ad verilir?

a) Organik kimya

b) Fiziksel kimya

c) Biyokimya

d) Termokimya

Cevap: d) Termokimya

Açıklama: Termokimya, kimyasal tepkimelerde enerji değişimleriyle ilgilenen bir kimya dalıdır. Diğer seçenekler farklı kimya alanlarını ifade eder.

16. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi gaz kanunlarından biri değildir?

a) Boyle-Mariotte Kanunu

b) Avogadro Kanunu

c) Charles Kanunu

d) Lewis Kanunu

Cevap: d) Lewis Kanunu

Açıklama: Lewis Kanunu, gaz kanunlarından biri değildir. Diğer seçenekler ise Boyle-Mariotte Kanunu, Avogadro Kanunu ve Charles Kanunu olarak bilinen gaz kanunlarıdır.

17. Soru: Bir tepkimenin hızını artırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

a) Reaktanların miktarsal oranını değiştirmek

b) Sıcaklığı düşürmek

c) Katalizör eklemek

d) Basıncı azaltmak

Cevap: c) Katalizör eklemek

Açıklama: Bir tepkimenin hızını artırmak için katalizör eklemek etkili bir yöntemdir. Diğer seçenekler tepkimenin hızını değiştirmek için uygun değillerdir.

18. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) İndikatörler, asit-baz reaksiyonlarında pH değişimini gösteren maddelerdir.

b) Hidrokarbonlar, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bileşiklerdir.

c) Polimerler, monomerlerin tekrarlayan birimlerinden oluşan büyük moleküllerdir.

d) Aromatik bileşikler, halka yapısında en az bir aromatik sistem bulunan bileşiklerdir.

Cevap: a) İndikatörler, asit-baz reaksiyonlarında pH değişimini gösteren maddelerdir.

Açıklama: İndikatörler asit-baz reaksiyonlarında pH değişimini gösteren maddelerdir, dolayısıyla bu ifade doğrudur.

19. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidroksil grubu içerir?

a) Propanal

b) Metanol

c) Etil asetat

d) Benzen

Cevap: b) Metanol

Açıklama: Metanol, hidroksil grubunu (-OH) içeren bileşiklerden biridir. Diğer seçeneklerde hidroksil grubu bulunmamaktadır.

20. Soru: Hangi element, organik bileşiklerin yapı taşlarından biri değildir?

a) Hidrojen (H)

b) Karbon (C)

c) Oksijen (O)

d) Azot (N)

Cevap: c) Oksijen (O)

Açıklama: Organik bileşikler, genellikle karbon (C), hidrojen (H) ve azot (N) gibi elementleri içerir. Oksijen ise organik bileşiklerin içerisinde bulunabilen bir element olmakla birlikte yapının temel bileşeni değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.