11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları konuları, kimyanın ikinci dönemde işlenen konularını kapsar. Bu konular arasında organik bileşikler, karboksilik asitler, esterler, aldehit ve ketonlar, aminler, polimerler, nükleer kimya gibi başlıklar bulunur.

KISA CEVAPLI SORULAR:

1. Soru: Organik bileşikler nedir?

Cevap: Karbon elementini içeren bileşiklere organik bileşikler denir.

2. Soru: Karboksilik asitlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Karboksilik asitler, karboksil grubunu içeren bileşiklerdir. Genel olarak asidik özellik gösterirler ve hoş olmayan kokulara sahiptirler.

3. Soru: Esterler nasıl oluşur?

Cevap: Esterler, bir karboksilik asitin alkollü bir ortamda reaksiyona girmesi sonucu oluşurlar.

4. Soru: Aldehit ve ketonların farkı nedir?

Cevap: Aldehitlerde karbonil grubu alifatik bir zincire bağlıyken, ketonlarda karbonil grubu iki alkil grubuna bağlıdır.

5. Soru: Aminler nasıl sınıflandırılır?

Cevap: Aminler, bağlı olan alkil gruplarının sayısına göre birincil, ikincil veya üçüncül olarak sınıflandırılır.

6. Soru: Polimerlerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Polimerler, uzun zincirli moleküllerden oluşurlar ve genellikle yüksek mukavemet ve esneklik gösterirler.

7. Soru: Nükleer fisyon nedir?

Cevap: Nükleer fisyon, atom çekirdeğinin parçalanması sonucu enerji açığa çıkaran bir nükleer reaksiyondur.

8. Soru: Radyoaktif bozunma türleri nelerdir?

Cevap: Alfa bozunma, beta bozunma ve gama bozunma radyoaktif bozunma türlerine örnek olarak verilebilir.

9. Soru: Elementlerin periyodik tablodaki sıralanışı nasıl yapılmıştır?

Cevap: Elementler, artan atom numaralarına göre periyodik tabloda sıralanmışlardır.

10. Soru: Elektrokimyasal hücreler nasıl çalışır?

Cevap: Elektrokimyasal hücreler, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan sistemlerdir.11. Soru: Redoks tepkimeleri nedir?

Cevap: Redoks tepkimeleri, elektron alışverişiyle gerçekleşen kimyasal tepkimelerdir. Bir bileşikteki bir elementin oksidasyon durumu artarken diğer bir elementin oksidasyon durumu azalır.

12. Soru: Elektroliz nedir?

Cevap: Elektroliz, elektrik akımının kullanıldığı kimyasal bir reaksiyonu tetikleyen işlemdir. Bu işlemde elektrotlar ve elektrolit kullanılır.

13. Soru: İzotoplar nedir?

Cevap: İzotoplar, aynı atom numarasına sahip olup nötron sayıları farklı olan atomlardır. Aynı elementin izotopları, kimyasal özellikler açısından benzerdir.

14. Soru: pH nedir?

Cevap: pH, bir çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu ölçen bir ölçüttür. pH skalası 0 ile 14 arasında değer alır, 7 nötr çözeltiyi ifade eder.

15. Soru: Endotermik ve ekzotermik tepkimeler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Endotermik tepkimeler, çevreden ısı alırken ekzotermik tepkimeler ise çevreye ısı verir. Endotermik tepkimelerde entalpi artar, ekzotermik tepkimelerde ise entalpi azalır.

16. Soru: Katalizörlerin işlevi nedir?

Cevap: Katalizörler, kimyasal tepkimelerin hızını artıran ve reaksiyon hızını etkileyen maddelerdir. Katalizörler, reaksiyona katılmadan yeniden oluşurlar.

17. Soru: Elektron dizilimi nasıl belirlenir?

Cevap: Elektron dizilimi, elementin atom numarasına göre belirlenir. Atom numarası kadar elektron bulunan orbital düzenine göre elektronlar yerleştirilir.

18. Soru: Entropi neyi ifade eder?

Cevap: Entropi, bir sistemin düzensizliğini veya kaos seviyesini ifade eder. Entropi arttıkça sistemdeki düzensizlik de artar.

19. Soru: Kimyasal denge nedir?

Cevap: Kimyasal denge, bir reaksiyonda ileri ve geri tepkimenin aynı hızda gerçekleştiği durumu ifade eder. Reaktanlar ve ürünler arasında sabit bir oran vardır.

20. Soru: Sodyum-potasyum pompası ne işe yarar?

Cevap: Sodyum-potasyum pompası, hücre zarında bulunur ve hücre içinde potasyum iyonlarını artırırken sodyum iyonlarını dışarı atarak hücrenin elektriksel dengesini sağlar.21. Soru: Elektromanyetik spektrum nedir?

Cevap: Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyasyonun farklı dalga boylarına ve frekanslarına göre sıralandığı bir aralığı ifade eder. Bu spektrum, radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

22. Soru: Katalizörlerin türleri nelerdir?

Cevap: Katalizörler, yüzey katalizörleri ve homojen katalizörler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Yüzey katalizörleri, tepkimeye katı fazda bulunurken homojen katalizörler çözelti içinde bulunurlar.

23. Soru: Gaz yasaları nelerdir?

Cevap: Gaz yasaları, Boyle-Mariotte Yasası (P * V = sabit), Charles Yasası (V / T = sabit) ve Gay-Lussac Yasası (P / T = sabit) şeklinde özetlenebilir.

24. Soru: Eşitlik tepkimeleri nedir?

Cevap: Eşitlik tepkimeleri, kimyasal denklemlerle ifade edilen ve reaktanlar ile ürünler arasındaki herhangi bir değişimi temsil eden tepkimelerdir.

25. Soru: İndirgenme ve oksidasyon tepkimeleri nasıl tanımlanır?

Cevap: İndirgenme, bir bileşikteki elementin oksidasyon durumunun azalması anlamına gelirken, oksidasyon ise bir elementin oksidasyon durumunun artmasıdır.

26. Soru: Elektron eşleştirme ilkesi nedir?

Cevap: Elektron eşleştirme ilkesi, kimyasal bağ oluşumunda elektronların uygun enerji seviyelerinde çiftlenmesini ifade eder. Bu ilke, Lewis teorisiyle açıklanır.

27. Soru: Aktif madde nedir?

Cevap: Aktif madde, bir maddenin belirli bir işlemde etkin rol oynayan ve tepkimeye giren madde veya maddelerdir.

28. Soru: Çözünürlük nedir?

Cevap: Çözünürlük, bir çözeltinin içinde belirli bir sıcaklık ve basınçta çözülebilen maksimum miktarı ifade eder. Genellikle gram başına çözünen madde miktarı olarak ölçülür.

29. Soru: Kromatografi nedir?

Cevap: Kromatografi, bir karışımın bileşenlerini ayırmak için kullanılan bir analitik yöntemdir. Bileşenlerin farklı hareket kabiliyetleri sayesinde ayrılmasını sağlar.

30. Soru: Nötralizasyon tepkimeleri nasıl gerçekleşir?

Cevap: Nötralizasyon tepkimeleri, bir asidik ve bazik çözeltinin reaksiyona girerek tuz ve su oluşturmasıyla gerçekleşir.31. Soru: Elektromanyetik indüksiyon nedir?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyon, manyetik alan içinde bir döngünün veya bobinin değişen manyetik alanına bağlı olarak oluşan elektrik akımının ortaya çıkmasıdır.

32. Soru: Kimyasal kinetik nedir?

Cevap: Kimyasal kinetik, kimyasal tepkimelerin hızını ve tepkimenin hızını etkileyen faktörleri inceleyen bir bilim dalıdır.

33. Soru: İyonlaşma enerjisi nedir?

Cevap: İyonlaşma enerjisi, bir gaz fazındaki atomun veya iyonun en dış elektronunu kaybetmesi için gereken enerjidir.

34. Soru: Katalizörlerin avantajları nelerdir?

Cevap: Katalizörler, reaksiyon hızını artırarak tepkime süresini kısaltır, enerji verimliliğini artırır, yan ürün miktarını azaltır ve ekonomik açıdan önemli bir rol oynar.

35. Soru: Le Chatelier ilkesi nedir?

Cevap: Le Chatelier ilkesi, bir sisteme dışarıdan uygulanan etkiye karşı sistemdeki dengeyi geri getirmeye çalışan bir prensiptir.

36. Soru: Ametallerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Ametaller genellikle kötü iletkenlerdir, düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, genellikle kırılgan yapıya sahiptirler ve genellikle kovalent bağlarla birleşirler.

37. Soru: pH skalasının önemi nedir?

Cevap: pH skalası, asidik veya bazik bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Çeşitli endüstri ve laboratuvar uygulamalarında önemli bir rol oynar.

38. Soru: Elektronegatiflik nedir?

Cevap: Elektronegatiflik, bir atomun elektronları kendine çekme yeteneğini ifade eder. Elektronegatiflik, kimyasal bağların polarlığını belirlemeye yardımcı olur.

39. Soru: Metallerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Metaller, genellikle parlak, iletken, dövülebilir ve şekillendirilebilir özelliklere sahip elementlerdir. Ayrıca yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.

40. Soru: İyonik bağ nedir?

Cevap: İyonik bağ, pozitif yüklü iyonlar ile negatif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan bağdır. Bu bağda elektron transferi gerçekleşir.41. Soru: Heterojen katalizör nedir?

Cevap: Heterojen katalizör, tepkime ortamında farklı bir fazda bulunan katalizördür. Örneğin, gaz fazında gerçekleşen bir tepkimeye katı bir madde olan platin veya nikel kullanılabilir.

42. Soru: Redoks potansiyeli nedir?

Cevap: Redoks potansiyeli, bir redoks tepkimesindeki elektron transferinin termodinamik potansiyelini ifade eder. Elektron transferi sırasında oluşan elektrik potansiyel farkını ölçer.

43. Soru: Homojen katalizör nedir?

Cevap: Homojen katalizör, tepkime ortamındaki reaktanlarla aynı fazda (genellikle çözelti) bulunan katalizördür. Örneğin, metal kompleksleri genellikle homojen katalizör olarak kullanılır.

44. Soru: Amperometri nedir?

Cevap: Amperometri, elektrik akımının bir elektrot üzerinden ölçülmesine dayanan bir analitik kimya tekniğidir. Elektrolizin pratik uygulamasında yaygın olarak kullanılır.

45. Soru: Kinetik enerji nedir?

Cevap: Kinetik enerji, hareketli bir cismin sahip olduğu enerjidir. Cismin kütlesine ve hızına bağlıdır.

46. Soru: Nükleer fisyon nedir?

Cevap: Nükleer fisyon, ağır bir çekirdeğin parçalanması sonucu ortaya çıkan reaksiyondur. Bu reaksiyon sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar.

47. Soru: Gibbs serbest enerjisi nedir?

Cevap: Gibbs serbest enerjisi, termodinamik sistemlerdeki serbest enerjinin miktarını ölçen bir termodinamik potansiyeldir. Reaksiyonların spontanlığını ve denge durumunu belirlemekte kullanılır.

48. Soru: Biyoçeşitlilik nedir?

Cevap: Biyoçeşitlilik, yaşayan organizmaların tür, genetik ve ekosistem düzeyindeki çeşitliliğini ifade eder. Bu çeşitlilik ekolojik denge ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

49. Soru: Elektrokimyasal hücre nedir?

Cevap: Elektrokimyasal hücre, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir cihazdır. Kimyasal tepkimelerden kaynaklanan elektrik potansiyel farkını kullanarak elektrik akımı üretir.

50. Soru: Fotosentez nedir?

Cevap: Fotosentez, bitkiler, algler ve bazı bakteriler tarafından güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu glukoz gibi organik bileşiklere dönüştürme sürecidir. Bu süreçte oksijen açığa çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.