11. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları

11. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları, 11. sınıf öğrencilerinin fizik konularını pekiştirmek ve değerlendirmek için tasarlanmış bir dizi sorudur. Bu sorular, dönem içinde işlenen konulara odaklanır ve öğrencilerin kavramları anlamalarını ve uygulamalarını test etmeyi amaçlar.

Örnek sorular:

1. Soru: Elektriksel yük nedir?

Cevap: Elektriksel yük, maddenin temel özelliklerinden biridir ve elektriksel etkileşimleri tanımlar. İki tür yük vardır: pozitif (+) ve negatif (-).

2. Soru: Elektrik akımı nedir?

Cevap: Elektrik akımı, bir devredeki yük taşıyıcılarının (örneğin, elektronlar) hareketi sonucunda oluşan elektriksel yük akışıdır. Birimi amperdir (A).

3. Soru: Ohm yasası nedir?

Cevap: Ohm yasası, bir devrenin direnci, akımı ve gerilimi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Formülü V = I x R’dir, burada V gerilimi, I akımı ve R direnci temsil eder.

4. Soru: Paralel devrelerde toplam direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Paralel devrelerde toplam direnç hesaplanırken, reciproke (tersinir) dirençlerin toplamı alınır ve sonucun reciproke (tersinir) değeri alınır. Yani, 1/R_toplam = 1/R1 + 1/R2 + …

5. Soru: Faraday yasası nedir?

Cevap: Faraday yasası, elektromanyetik indüksiyonun bir prensibini ifade eder. Buna göre, manyetik alan çizgilerine dik olarak değişen bir manyetik alan, bir devrede elektrik akımı oluşturur.

6. Soru: Işık hangi tür dalgadır?

Cevap: Işık elektromanyetik dalgalardan oluşur.

7. Soru: Bir mercek nasıl çalışır?

Cevap: Bir mercek, görüntüyü odaklamak veya büyütmek için ışığı kırar. İki temel türü vardır: yakınlaştırıcı (konveks) mercekler ve uzaklaştırıcı (kavisli) mercekler.

8. Soru: Düzgün doğrusal hareket nedir?

Cevap: Düzgün doğrusal hareket, hızın sabit olduğu, ivmenin sıfır olduğu ve nesnenin düz bir çizgide hareket ettiği bir hareket türüdür.

9. Soru: Elektromanyetik spektrum nedir?

Cevap: Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyasyonun farklı dalga boylarını ve frekanslarını tanımlayan bir kavramdır. Bu spektrum, radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar geniş bir aralığı kapsar.

10. Soru: Bir cisim neden yükselir veya batma eğilimi gösterir?

Cevap: Cisimler, yerçekimi kuvvetiyle etkileşime girer. Eğer cismin yoğunluğu ortamın yoğunluğundan küçükse, cisim yüzer ve yükselir. Yoğunluğu ortamın yoğunluğuna eşit veya büyükse, cisim batar ve batma eğilimi gösterir.

Bu şekilde, 50 adet altın soru hazırlanmıştır.11. Soru: Bir cismin momentumu nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir cismin momentumu kütlesiyle hızının çarpımına eşittir. Momentum (p) = kütle (m) x hız (v).

12. Soru: Newton’un hareket yasaları nelerdir?

Cevap: Newton’un hareket yasaları şunlardır:

1. İnertial Kanunu: Bir cisim dış bir kuvvet etkisi altında değilse veya net kuvveti sıfırsa, hareket durumunu korur.

2. Kuvvetin Hızı Değiştirdiği Kanunu: Bir cisme etki eden net kuvvet, o cismi ivmelendirir ve hızını, yönünü veya her ikisini değiştirir.

3. Etki ve Tepki Kanunu: Her eyleme karşılık eşit büyüklükte, zıt yönlü bir tepki vardır.

13. Soru: Elektrik enerjisi nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik enerjisi (E) elektriksel potansiyel farkın (V) yük miktarıyla (Q) çarpımına eşittir. E = Q x V.

14. Soru: Manyetik alan nedir?

Cevap: Manyetik alan, manyetik bir cisim, elektrik akımı veya manyetik alan üreten başka bir kaynak tarafından oluşturulan bir alandır. Başka bir manyetik alana maruz kalan manyetik materyaller bu alana tepki verir.

15. Soru: Parçacık hızlandırıcılar ne işe yarar?

Cevap: Parçacık hızlandırıcılar, yüksek enerjili parçacıkları hızlandırmak ve çarpıştırmak için kullanılan cihazlardır. Temel parçacık fiziği deneylerinde ve nükleer tıpta önemli bir rol oynarlar.

16. Soru: Elektromanyetik indüksiyonun uygulamaları nelerdir?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyonun uygulamaları şunları içerir:

– Elektrik jeneratörleri: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik üretirler.

– Transformatörler: Alternatif akımı yükseltmek veya düşürmek için kullanılırlar.

– Mikrofonlar: Ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürürler.

– Elektromanyetik frenler: Manyetik alanı kullanarak hareketi kontrol ederler.

17. Soru: Hareketsizlik momenti nedir?

Cevap: Hareketsizlik momenti (I), bir cismin dönme direncini gösteren bir ölçüdür. Şekil, kütle ve dönme eksenine bağlı olarak değişir.

18. Soru: Elektrostatik kuvvet nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrostatik kuvvet, Coulomb kanunu kullanılarak hesaplanır. İki yük arasındaki kuvvet doğru orantılıdır ve yüklerin büyüklükleriyle ters orantılıdır.

19. Soru: Düzgün dairesel hareket nedir?

Cevap: Düzgün dairesel hareket, bir cismin sabit bir hızda ve sabit bir yarıçapa sahip bir çember üzerinde dönmesidir.

20. Soru: Termal genleşme ne anlama gelir?

Cevap: Termal genleşme, maddelerin sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak boyutlarının değişmesidir. Maddeler genellikle ısındıkça genişler ve soğudukça büzülür.21. Soru: Newton’un evrensel kütleçekim yasası nedir?

Cevap: Newton’un evrensel kütleçekim yasası, iki cismin kütleleri arasındaki çekim kuvvetinin, bu cisimler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu ve kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı olduğunu ifade eder. Formülü F = (G x m1 x m2) / r^2’dir, burada F çekim kuvvetini, G evrensel kütleçekim sabitini, m1 ve m2 ise cisimlerin kütlelerini temsil eder.

22. Soru: Elektrik devrelerinde kullanılan direnç nedir?

Cevap: Direnç, bir devrede elektrik akımının akışını sınırlayan bir elemandır. Elektriksel direnç, bir malzemenin özelliklerine bağlı olarak akıma karşı direnç gösterir. Birimi ohm (Ω) dir.

23. Soru: Işık hızı kaçtır?

Cevap: Vakumda ışığın hızı yaklaşık olarak 299,792,458 metre/saniyedir.

24. Soru: Gezegenlerin hareketi hangi yasa ile açıklanır?

Cevap: Kepler’in gezegen hareketleri ile ilgili yasaları, gezegenlerin hareketini açıklar. Bu yasalar, gezegenlerin eliptik yörüngelerde döndüğünü, eşit alanlar çizdiğini ve gezegenlerin yörüngelerindeki dönme sürelerinin karesinin yörünge yarıçapının küpüyle orantılı olduğunu ifade eder.

25. Soru: Manyetik indüksiyon nasıl oluşur?

Cevap: Manyetik indüksiyon, bir manyetik alanın değişiminin bir iletken içinde elektrik akımı oluşturmasıdır. Faraday’ın indüksiyon yasası, manyetik alan değişim hızının elektrik potansiyelindeki değişime neden olduğunu belirtir.

26. Soru: Foton nedir?

Cevap: Foton, elektromanyetik radyasyonun temel parçacığıdır. Işığın bir enerji paketi olarak düşünülebilir ve hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterir.

27. Soru: Elektriksel güç nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektriksel güç (P), akımın (I) gerilimi (V) ile çarpımına eşittir. P = I x V.

28. Soru: Dalga frekansı ile periyot arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Dalga frekansı (f) ve periyot (T) ters orantılıdır. Yani, f = 1/T’dir.

29. Soru: Hareketli cisimlerdeki kinetik enerji nasıl hesaplanır?

Cevap: Hareketli cisimlerdeki kinetik enerji (E), cismin kütlesinin (m) ve hızının (v) karesinin yarısının çarpımıyla hesaplanır. E = (1/2) x m x v^2.

30. Soru: Manyetik alan çizgileri nasıl tanımlanır?

Cevap: Manyetik alan çizgileri, manyetik bir alanın görsel bir temsilidir. Bu çizgiler, manyetik alanın yönünü ve yoğunluğunu gösterir. Çizgiler, kuzey kutbundan güney kutbuna doğru uzanır ve birbirlerine asla kesilmezler.31. Soru: Elektrik devrelerinde kullanılan kondansatör nedir?

Cevap: Kondansatör, elektriksel enerjiyi depolamak için kullanılan bir elektronik bileşendir. İki iletken plaka arasında dielektrik adı verilen bir yalıtkan bulunur. Kondansatör, yük biriktirerek potansiyel farkı oluşturabilir.

32. Soru: Seri devrelerde toplam direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Seri devrelerde toplam direnç, dirençlerin toplamının alınmasıyla hesaplanır. Yani, R_toplam = R1 + R2 + …

33. Soru: Elektromanyetizma konusu hangi fizik alanlarını kapsar?

Cevap: Elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma alanlarının etkileşimini inceleyen bir fizik dalıdır. Elektrik yükleri, elektrik alanlar ve manyetik alanlar arasındaki ilişkileri inceler.

34. Soru: Hızlandırılmış hareket nedir?

Cevap: Hızlandırılmış hareket, cismin hızının zamanla değiştiği hareket türüdür. Cisim üzerine net bir kuvvet uygulandığında veya ivmelenme yaşandığında ortaya çıkar.

35. Soru: Fiziksel büyüklük nedir?

Cevap: Fiziksel büyüklükler, ölçülmesi ve nicel olarak ifade edilmesi mümkün olan özelliklerdir. Örnek olarak uzunluk, zaman, kütle, hız gibi büyüklükler verilebilir.

36. Soru: Yay sabiti nedir?

Cevap: Yay sabiti, bir yayın sertliğini ifade eden bir katsayıdır. Yayın uygulanan kuvvetle uzama veya sıkışma miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar.

37. Soru: Elektrik devrelerinde güç nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik devrelerinde güç (P), akımın (I) gerilime (V) olan çarpımına eşittir. P = I x V.

38. Soru: Dalgaların yansıması nedir?

Cevap: Dalgaların yansıması, bir dalganın bir engelle karşılaştığında geri yansımasını ifade eder. Yansıma, dalga enerjisinin engelin yüzeyinden geri dönmesiyle gerçekleşir.

39. Soru: Elektrik devrelerinde kullanılan transistör nedir?

Cevap: Transistör, elektrik sinyallerini kontrol etmek ve amplifikasyon yapmak için kullanılan yarı iletken bir bileşendir. Çoğunlukla elektronik cihazlar ve devrelerde kullanılır.

40. Soru: Optik merceklerin temel tipleri nelerdir?

Cevap: Optik mercekler, iki temel tiptir:

– Konveks (yakınlaştırıcı) mercekler: Orta kısmı kalın, kenarları ise ince olan merceklerdir.

– Konkav (uzaklaştırıcı) mercekler: Orta kısmı ince, kenarları ise kalın olan merceklerdir.41. Soru: Elektriksel direnç nedir?

Cevap: Elektriksel direnç, bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Birimi ohm (Ω) dir. Direnç, elektriksel enerjiyi ısıya dönüştürerek akımın geçişini sınırlar.

42. Soru: Hareketli cisimlerdeki potansiyel enerji nasıl hesaplanır?

Cevap: Hareketli cisimlerdeki potansiyel enerji (Ep), cismin yüksekliği (h) ve yerçekimi ivmesi (g) ile çarpımına eşittir. Ep = mgh, burada m cismin kütlesini temsil eder.

43. Soru: Işık nasıl yayılır?

Cevap: Işık, elektromanyetik dalgalar halinde yayılır. Işık dalga boyunca titreşen elektrik ve manyetik alanlardan oluşur ve boşlukta ışık hızında hareket eder.

44. Soru: Paralel devrelerde toplam direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Paralel devrelerde toplam direnç, tersinin alınan dirençlerin toplamının tersine eşit olduğu bir formülle hesaplanır. Yani, 1/R_toplam = 1/R1 + 1/R2 + …

45. Soru: Fiziksel büyüklüklerin birimi nedir?

Cevap: Fiziksel büyüklüklerin birimi, o büyüklüğü ölçmek için kullanılan standart kabul edilen ölçüm birimidir. Örneğin, uzunluk birimi metredir (m), kütle birimi kilogramdır (kg), zaman birimi saniyedir (s) gibi.

46. Soru: Elektrik devrelerinde kullanılan bobin nedir?

Cevap: Bobin, genellikle tellerin bir çekirdek etrafında döndürülerek oluşturulan bir elemandır. Elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanarak manyetik alan üretir veya değişen manyetik alanlara tepki verir.

47. Soru: Optikte kırılma yasası nedir?

Cevap: Optikte kırılma yasası, ışığın farklı ortamlarda yayılması sırasında ışınların kırılmasını açıklar. Kırılma yasası, gelen ışının düşey olduğu takdirde, gelen ve kırılan ışınların açılarının orantılı olduğunu ifade eder.

48. Soru: Enerji korunumu prensibi nedir?

Cevap: Enerji korunumu prensibi, enerjinin hiçbir şekilde yok olmadığını ve sadece bir formdan diğerine dönüşebildiğini ifade eder. Sisteme uygulanan enerji, sistem tarafından yapılan iş veya enerji dönüşümü yoluyla başka bir forma dönüştürülür.

49. Soru: Elektrik akımının birimi nedir?

Cevap: Elektrik akımının birimi amperdir (A). Bir amper, bir saniyede bir kulomb yük taşıyan elektrik akımını ifade eder.

50. Soru: Optikte odak uzaklığı nedir?

Cevap: Odak uzaklığı, bir merceğin veya aynanın odak noktası ile mercek veya ayna arasındaki mesafedir. Farklı mercek ve aynaların farklı odak uzaklıkları olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.