11. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları

>>11. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları konuları hakkında kısa açıklama:

11. sınıf fizik dersinin ikinci döneminde, çeşitli konular ele alınır. Bu konular arasında hareket, enerji, elektrostatik, manyetizma, optik gibi temel fizik konuları bulunur. Hareket konusunda cisimlerin hız, ivme ve yolu hesaplanırken, enerjide potansiyel enerji, kinetik enerji ve iş ilişkileri incelenir. Elektrostatikte elektrik yükleri ve birbirleri üzerindeki etkileşimler ele alınırken, manyetizmada manyetik alan ve manyetik kuvvetler üzerinde durulur. Optik ise ışığın yayılması, yansıması ve kırılması gibi olayları içerir.

1. Soru: Bir cismin yolu ve süresi bilindiğinde nasıl hızını hesaplarız?

Cevap: Hız, yolun zamanla oranıdır. Formül olarak hız = yol / süre şeklinde ifade edilir. Yani, bir cismin hızını hesaplamak için yolunu, süresini tanımlayarak bu formülü kullanabiliriz.

2. Soru: Bir cisme etkiyen net kuvvet nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap: Net kuvvet, bir cismi harekete veya durmaya zorlayan toplam kuvvettir. Net kuvvet, bir cismi ivmelendiren veya durduran kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Yani, net kuvveti hesaplamak için tüm etkileyen kuvvetleri toplarız.

3. Soru: Potansiyel enerji nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap: Potansiyel enerji, bir cismin konumundan kaynaklanan enerjidir. Yükseklik veya yayın uzanma miktarı gibi faktörlere bağlı olabilir. Potansiyel enerji, cismi yer değiştirmek için harcaması gereken iş ile ilişkilidir. Hesaplama için potansiyel enerji = kütle x yerçekimi ivmesi x yükseklik formülü kullanılır.

4. Soru: Çift kutuplu mıknatısın özellikleri nelerdir?

Cevap: Çift kutuplu bir mıknatısın iki ucu pozitif (+) ve negatif (-) kutuplardır. Bu mıknatısın alan çizgileri kutuplardan hareket eder ve kutuplar arasında dışarıdan içeri doğru dolaşır. Aynı kutuplar birbirini iterek, farklı kutuplar ise birbirini çekerek etkileşir.

5. Soru: Bir ışığın tam yansıması ne demektir?

Cevap: Bir ışığın tam yansıması, ışığın bir ortamdan diğerine geçtiğinde, gelen ışığın açıya bağlı olarak tümünün yansımasıdır. Bu durum, ışığın kırılma olmadan geri yansıdığı olaylarda görülür. Örneğin, bir ışık huzmesinin suya düşmesi ve tamamen yansıması bu şekilde gerçekleşir.

6. Soru: Paralel devrelerde direnç hesaplaması nasıl yapılır?

Cevap: Paralel devrelerde toplam direnç, paralel bağlı dirençlerin tersine çevrilmiş değerlerinin toplamının tersine çevrilmesiyle bulunur. Yani, 1/toplam direnç = 1/direnç1 + 1/direnç2 + … şeklinde formül kullanılır.

7. Soru: Elektriksel güç nasıl hesaplanır?

Cevap7. Soru: Elektriksel güç nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektriksel güç, bir devreden geçen elektrik akımıyla devredeki gerilim farkının çarpımıdır. Güç, watt (W) birimiyle ifade edilir. Formül olarak güç = akım x gerilim şeklinde hesaplanır. Bu formülü kullanarak bir devrenin gücünü bulabiliriz.

8. Soru: Elektromanyetik indüksiyon nedir?

Cevap: Elektromanyetik indüksiyon, bir manyetik alanın değişmesi sonucunda bir iletken içinde elektrik akımının oluşmasıdır. Faraday’ın indüksiyon yasası bu olayı açıklar. Manyetik alan çizgilerinin bir döngü içinde kesildiği veya değiştiği durumlarda elektromanyetik indüksiyon meydana gelir.

9. Soru: Işık neden kırılır?

Cevap: Işık, bir ortamdan başka bir ortama geçerken hızı ve yönü değişebilir. Bu olaya kırılma denir. Işığın kırılma nedeni, iki ortam arasında farklı bir optik yoğunluğun bulunmasıdır. Kırılma, Snell’in kırılma yasası ile tanımlanır, bu yasa ışığın geliş açısı ve kırılma ortamındaki optik yoğunluklar arasında bir ilişki kurar.

10. Soru: Elektrostatik kuvvet nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrostatik kuvvet, iki yüklü parçacık arasındaki etkileşimi ifade eder. Bu kuvvet, Coulomb’un yasası ile hesaplanır. Yasaya göre, iki yük arasındaki elektrostatik kuvvet doğru orantılıdır ve yüklerin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Formül olarak F = (k x q1 x q2) / r^2 şeklinde ifade edilir, burada k bir sabit değerdir, q1 ve q2 yüklerin büyüklükleri, r ise yükler arasındaki uzaklıktır.

11. Soru: Elektrik enerjisi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap: Elektrik enerjisi, bir devrede akımın geçişi sırasında harcanan veya elde edilen enerjidir. Elektrik enerjisi, güç ile zamanın çarpımı olarak hesaplanır. Formül olarak enerji = güç x zaman şeklinde ifade edilir. Bu formülü kullanarak bir devrenin elektrik enerjisini bulabiliriz.

12. Soru: Bir manyetik alanın şiddeti nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir manyetik alanın şiddeti, bu alana maruz kalan birim yük üzerine etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğüdür. Manyetik alanın şiddeti, manyetik alan kuvvetiyle etkileşen yükün büyüklüğü ve konumuyla belirlenir. Daha spesifik olarak manyetik alanın şiddeti, F/q formülü ile hesaplanır, burada F manyetik alana maruz kalan yük üzerine etkiyen manyetik kuvvet, q ise yükün büyüklüğüdür.

13. Soru: Bir cismin momentumu nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir cismin momentumu, cismi hareket ettiren veya durduran kuvvetin etkisiyle değişebilir. Momentum, cismin kütlesinin hızla çarpımı olarak hesaplanır. Formül olarak momentum = kütle x hız şeklinde ifade edilir. Bu formülü kullanarak bir cismin momentumunu bulabiliriz13. Soru: Bir cismin momentumu nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir cismin momentumu, cismi hareket ettiren veya durduran kuvvetin etkisiyle değişebilir. Momentum, cismin kütlesinin hızla çarpımı olarak hesaplanır. Formül olarak momentum = kütle x hız şeklinde ifade edilir. Bu formülü kullanarak bir cismin momentumunu bulabiliriz.

14. Soru: Bir iletkenin direnci neye bağlıdır?

Cevap: Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğu, kesit alanı, malzeme özellikleri ve sıcaklığına bağlıdır. Uzun iletkenler daha yüksek dirence sahip olabilirken, büyük kesit alanına sahip iletkenlerin direnci daha düşüktür. Malzeme özellikleri de direnci etkiler, çünkü her malzemenin iletkenlik özelliği farklıdır. Ayrıca, iletkenin sıcaklığı arttıkça direnci de genellikle artar.

15. Soru: Parçacıklar arası elektriksel potansiyel enerji nasıl hesaplanır?

Cevap: Parçacıklar arasındaki elektriksel potansiyel enerji, Coulomb’un yasasına dayanarak hesaplanır. İki yük arasındaki elektriksel potansiyel enerji, potansiyel enerji = (k x q1 x q2) / r şeklinde ifade edilir. Burada k, Coulomb sabiti, q1 ve q2 ise yüklerin büyüklüğü, r ise yükler arasındaki uzaklıktır.

16. Soru: Bir nesnenin ivmesi nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir nesnenin ivmesi, hızındaki değişimi ifade eder ve hızın zamana göre türevidir. İvme, bir cisme etki eden net kuvvetin kütleye bölünmesiyle hesaplanır. Formül olarak ivme = net kuvvet / kütle şeklinde ifade edilir. Bu formülü kullanarak bir cismin ivmesini bulabiliriz.

17. Soru: Bir nesnenin düşey atışta hangi faktörler etkili olur?

Cevap: Bir nesnenin düşey atışı, birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşir. Bu faktörler arasında başlangıç hızı, atış açısı, yerçekimi ivmesi ve hava direnci bulunur. Başlangıç hızı arttıkça nesne daha uzun süre havada kalabilir. Atış açısı, nesnenin yatay ve dikey bileşenlerini belirler. Yerçekimi ivmesi, nesnenin düşme hızını etkiler. Hava direnci, nesnenin hareketini yavaşlatabilir.

18. Soru: Bir devredeki toplam direnç nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir devredeki toplam direnç, seri bağlı dirençlerin toplamıdır. Seri bağlı dirençlerin değerleri toplanarak toplam direnç bulunur. Yani, R_total = R1 + R2 + R3 + … şeklinde hesaplama yapılır.

19. Soru: Bir nesnenin yerçekimi potansiyel enerjisi nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir nesnenin yerçekimi potansiyel enerjisi, cismin yüksekliği ve yerçekimi ivmesiyle ilişkilidir. Potansiyel enerji = kütle x yerçekimi ivmesi x yükseklik formülü kullanılarak hesaplanır. Burada kütle, cismin kütlesi; yerçekimi ivmesi, yerçekiminin hızlanma değeri ve y19. Soru: Bir nesnenin yerçekimi potansiyel enerjisi nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir nesnenin yerçekimi potansiyel enerjisi, cismin yüksekliği ve yerçekimi ivmesiyle ilişkilidir. Potansiyel enerji = kütle x yerçekimi ivmesi x yükseklik formülü kullanılarak hesaplanır. Burada kütle, cismin kütlesi; yerçekimi ivmesi, yerçekiminin hızlanma değeri; yükseklik ise cismin referans noktasına göre yükseklik farkını ifade eder. Bu formülü kullanarak bir nesnenin yerçekimi potansiyel enerjisini bulabiliriz.

20. Soru: Bir devrenin elektrik akımı nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir devrenin elektrik akımı, devreden geçen yük miktarının zamana bölünmesiyle hesaplanır. Formül olarak akım = yük / zaman şeklinde ifade edilir. Akımın birimi amper (A) olarak belirtilir. Bu formülü kullanarak bir devrenin elektrik akımını bulabiliriz.

21. Soru: Lenz yasası nedir?

Cevap: Lenz yasası, Faraday’ın indüksiyon yasasının bir sonucudur. Yasaya göre, bir manyetik alan değiştiğinde veya bir manyetik alan içinde bir döngü kesildiğinde, bu değişiklik veya kesme, buna karşı bir elektromotor kuvvetin (emk) oluşmasına neden olur. Bu emk, manyetik alan değişimine veya döngü kesimine zıt yönde bir akım üretir, böylece manyetik alan değişiminin veya döngü kesiminin etkisini azaltır.

22. Soru: Elektrostatik potansiyel nedir?

Cevap: Elektrostatik potansiyel, bir elektrik yükünün belirli bir noktada sahip olduğu potansiyeldir. Potansiyel, elektrik alan tarafından yapılan işin bir birimi olarak düşünülebilir. Elektrostatik potansiyel, elektrik yükünün konumundan kaynaklanan enerjiyle ilişkilidir ve bir referans noktasına göre ölçülür.

23. Soru: Newton’un hareket yasaları nelerdir?

Cevap: Newton’un hareket yasaları fizikte temel yasalardır.

– Birinci Hareket Yasası (İnertia Yasası): İnertia, cisimlerin doğru çizgili hareketine direncini ifade eder. Bir cisim, üzerine etki eden net kuvvet sıfır olduğunda duracak veya sabit hızla hareketine devam edecektir.

– İkinci Hareket Yasası (Kuvvet-Momentum İlişkisi): Bir cismin ivmesi, üzerine etki eden net kuvvetin kütleye bölünmesiyle orantılıdır. F = m x a formülü ile ifade edilir.

– Üçüncü Hareket Yasası (Etkileşim Yasası): Her hareket eden cisim, bir başka cisim üzerinde eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet yaratır. Yani, her etkimeye karşılık eşit ama zıt yönlü bir tepki vardır.24. Soru: Termodinamik yasaları nelerdir?

Cevap: Termodinamiğin temel yasaları şunlardır:

– Birinci Termodinamik Yasası (Enerjinin Korunumu Yasası): Bir sistem üzerinde yapılan iş, sistem tarafından alınan ısı ve sistemin iç enerjisi arasında bir denge vardır. Toplam enerji miktarı korunur ve enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece bir formdan diğerine dönüşebilir.

– İkinci Termodinamik Yasası: İzole edilebilen bir sistemin entropisi sürekli olarak artar veya sabit kalır, ancak azalmaz. Entropi, düzensizlik derecesini ifade eder. Bu yasa, doğal süreçlerde düzensizliklerin artması ve enerjinin daha az kullanılabilir hale gelmesiyle ilgilidir.

– Üçüncü Termodinamik Yasası: Sıfır mutlak noktasına yaklaşıldığında, tüm maddelerin entropisi sıfıra eşit olur. Bu yasa, termodinamiğin sıfır mutlak noktayı tanımlayan ve entropinin uygun bir referans noktasıyla ölçüldüğü ilkesidir.

25. Soru: Hız nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap: Hız, bir cismin belirli bir sürede aldığı yer değiştirme miktarının zamanla oranıdır. Hız, hız = yer değiştirme / zaman formülüyle hesaplanır. Birimleri genellikle metre/saniye (m/s) veya kilometre/saat (km/saat) şeklindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.