10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları, 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersinin ikinci döneminde öğrendikleri konuları içerir. Bu konular arasında organik bileşikler, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, asit-baz denge, redoks tepkimeleri, elektrokimya ve çözeltiler yer alabilir.

1. Soru: Organik bileşikler nedir?

Cevap: Organik bileşikler, karbon atomlarından oluşan bileşiklerdir.

2. Soru: Karbonhidratların temel yapı birimi nedir?

Cevap: Karbonhidratların temel yapı birimi monosakkaritlerdir.

3. Soru: Proteinlerin yapısal birimi nedir?

Cevap: Proteinlerin yapısal birimi amino asitlerdir.

4. Soru: Lipidler hangi maddelerden oluşur?

Cevap: Lipidler, yağ asitlerinden ve gliserolden oluşur.

5. Soru: Asit-baz denge nedir?

Cevap: Asit-baz denge, asitlerin ve bazların su içindeki iyonlaşma derecesini ifade eder.

6. Soru: Redoks tepkimeleri ne anlama gelir?

Cevap: Redoks tepkimeleri, elektron alışverişinin gerçekleştiği tepkimelerdir.

7. Soru: Elektrokimya hangi konuyu inceler?

Cevap: Elektrokimya, kimyasal tepkimelerin elektrik akımıyla ilişkisini inceler.

8. Soru: Çözeltiler nasıl sınıflandırılır?

Cevap: Çözeltiler, konsantrasyonlarına göre seyreltik, doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılır.

9. Soru: Su molekülünün özellikleri nelerdir?

Cevap: Su molekülü polar, evrensel çözücü, yüksek yüzey gerilimi olan ve yoğunluğu maksimum 4°C’de olan bir bileşiktir.

10. Soru: İyonik bağ nedir?

Cevap: İyonik bağ, pozitif ve negatif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir.11. Soru: İndirgenme olayı ne anlama gelir?

Cevap: İndirgenme, bir bileşikteki elementin oksidasyon sayısının azalmasıdır.

12. Soru: Oksidasyon olayı nasıl tanımlanır?

Cevap: Oksidasyon, bir bileşikteki elementin oksidasyon sayısının artmasıdır.

13. Soru: Endoterm ve eksoterm tepkimeler arasındaki fark nedir?

Cevap: Endoterm tepkimeler enerji alırken, eksoterm tepkimeler enerji verir.

14. Soru: Aktif metal nedir?

Cevap: Aktif metal, su veya asit ile tepkimeye giren metaldir.

15. Soru: Katalizörün görevi nedir?

Cevap: Katalizör, bir kimyasal tepkimenin hızını arttıran ancak kendisi tüketilmeyen madde veya bileşiktir.

16. Soru: Elektrolit nedir?

Cevap: Elektrolit, sulu çözeltilerde iyonlara ayrışabilen maddedir.

17. Soru: Fiziksel değişim ile kimyasal değişim arasındaki fark nedir?

Cevap: Fiziksel değişimde madde yeni bir yapıya dönüşmezken, kimyasal değişimde yeni bir madde oluşur.

18. Soru: Heterojen karışım nedir?

Cevap: Heterojen karışım, içerisinde farklı fazlara sahip olan karışımlardır.

19. Soru: Sıcaklık birimi nedir?

Cevap: Sıcaklık birimi Kelvin (K), Celcius (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak ifade edilir.

20. Soru: Mol kavramı neyi ifade eder?

Cevap: Mol kavramı, bir maddenin kütlesinin o maddeye ait mol kütlesiyle ilişkisini ifade eder.

21. Soru: İzotoplar nasıl tanımlanır?

Cevap: İzotoplar, atom numarası aynı olan ancak kütle numarası farklı olan atomlardır.

22. Soru: Nötrleştirme tepkimeleri nasıl oluşur?

Cevap: Nötrleştirme tepkimeleri, asit ve bazın reaksiyonu sonucunda tuz ve su oluşumuyla gerçekleşir.

23. Soru: pH değeri neyi ifade eder?

Cevap: pH değeri, bir çözeltinin asidik, bazik veya nötr olduğunu ifade eden bir ölçümdür.

24. Soru: İndikatörler hangi amaçla kullanılır?

Cevap: İndikatörler, çözeltilerin asidik veya bazik olduğunu belirlemek için kullanılan maddelerdir.

25. Soru: Atomik kütle nedir?

Cevap: Atomik kütle, bir atomun kütlesini ifade eden bir değerdir.26. Soru: Katyon ve anyon kavramları neyi ifade eder?

Cevap: Katyon, elektron kaybederek pozitif yüklü iyon oluşturan atom veya moleküldür. Anyon ise elektron kazanarak negatif yüklü iyon oluşturan atom veya moleküldür.

27. Soru: Elektroliz nedir?

Cevap: Elektroliz, elektrik akımı kullanılarak bir maddenin kimyasal değişime uğratılmasıdır.

28. Soru: Lewis yapıları hangi konuda kullanılır?

Cevap: Lewis yapıları, bileşiklerin atomların elektron paylaşımını veya transferini gösteren yapılardır.

29. Soru: Moleküler formül nedir?

Cevap: Moleküler formül, bir bileşiğin içerdiği atomların türünü ve sayısını gösteren kimyasal formüldür.

30. Soru: Kovalent bağ nedir?

Cevap: Kovalent bağ, elektronların ortaklaşa paylaşıldığı bağdır.

31. Soru: Gaz kanunları nelerdir?

Cevap: Gaz kanunları arasında Boyle-Mariotte Kanunu, Charles’ın Kanunu ve Avogadro’nun Kanunu bulunur.

32. Soru: İyonik bileşikler nasıl oluşur?

Cevap: İyonik bileşikler, metal ve ametal arasındaki elektron transferi sonucunda oluşur.

33. Soru: Polimerlerin özellikleri nelerdir?

Cevap: Polimerler uzun zincirli moleküllerden oluşurlar ve genellikle esnek, dayanıklı ve yüksek mukavemetli yapıya sahiptirler.

34. Soru: Kromatografi nedir?

Cevap: Kromatografi, bileşiklerin bir karışımdan ayrılması veya analiz edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

35. Soru: Yüzde verim nedir?

Cevap: Yüzde verim, bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi durumunda elde edilen ürün miktarının teorik olarak beklenen ürün miktarına oranını ifade eder.

36. Soru: Radyoaktif bozunma nedir?

Cevap: Radyoaktif bozunma, radyoaktif bir izotopun çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak başka bir element veya izotope dönüşmesidir.

37. Soru: Eter nedir?

Cevap: Eter, bir oksijen atomunun iki alkil veya aril grubu ile bağlandığı organik bir bileşiktir.

38. Soru: Işığın dalga-partikül özelliği nedir?

Cevap: Işığın dalga-partikül özelliği, hem dalga gibi yayılabilme hem de parçacık gibi enerji taşıma özelliğini ifade eder.

39. Soru: Hidrojen bağı nedir?

Cevap: Hidrojen bağı, hidrojen atomunun bir elektronegatif atom ile oluşturduğu zayıf bir bağdır.

40. Soru: Redoks potansiyeli nedir?

Cevap: Redoks potansiyeli, bir redoks tepkimesinin gerçekleşebilme eğilimini ölçen bir değerdir.41. Soru: Elektrolitik çözünme nedir?

Cevap: Elektrolitik çözünme, bir elektrolitin çözücü içinde iyonlara ayrışmasıdır.

42. Soru: Aktivasyon enerjisi nedir?

Cevap: Aktivasyon enerjisi, bir kimyasal tepkimenin başlaması için gerekli olan enerji miktarıdır.

43. Soru: Stokiyometri nedir?

Cevap: Stokiyometri, kimyasal tepkimelerde reaktanlar ve ürünler arasındaki mol oranlarını inceleyen bir kimya dalıdır.

44. Soru: Elektron konfigürasyonu nedir?

Cevap: Elektron konfigürasyonu, bir atomun elektronların enerji seviyelerindeki dağılımını gösteren bir tanımlamadır.

45. Soru: Ametal nedir?

Cevap: Ametal, genellikle ısı ve elektriği iletmeyen, genellikle gaz veya katı halde bulunan elementlerdir.

46. Soru: Katalizörün etkisi nedir?

Cevap: Katalizör, bir kimyasal tepkimenin hızını artırarak tepkime hızını kolaylaştırır.

47. Soru: Nötron sayısı hangi kısımda yer alır?

Cevap: Nötron sayısı, atom çekirdeğinde yer alan nötronların toplam sayısını ifade eder.

48. Soru: Kimyasal denge nedir?

Cevap: Kimyasal denge, bir kimyasal tepkimenin ileri ve ters yönlü reaksiyonların hızlarının eşitlendiği durumu ifade eder.

49. Soru: Heterojen katalizör nedir?

Cevap: Heterojen katalizör, tepkimede yer alırken fiziksel olarak değişmeyen farklı fazdaki bir madde veya yüzeydir.

50. Soru: İyonlaşma enerjisi nedir?

Cevap: İyonlaşma enerjisi, bir atomun en dış elektronunu kaybetmek veya kazanmak için gereken enerji miktarını ifade eder.51. Soru: Eşitlik tepkimeleri nedir?

Cevap: Eşitlik tepkimeleri, kimyasal denklemlerde reaktanların ürünlere dönüştüğü tepkimeleri ifade eder.

52. Soru: Elektronik konfigürasyonu nasıl belirlenir?

Cevap: Bir atomun elektronik konfigürasyonu, elektronların enerji seviyelerindeki dağılımını belirleyen madde veya elementin atom numarasına göre bulunabilir.

53. Soru: Entropi nedir?

Cevap: Entropi, bir sistemdeki düzensizliği veya rastgeleliği ifade eden bir terimdir. Genellikle moleküler düzeydeki karmaşıklık ve dağınıklığı temsil eder.

54. Soru: Termokimya nedir?

Cevap: Termokimya, kimyasal tepkimelerin enerji değişimlerini inceleyen bir kimya dalıdır.

55. Soru: Koordinasyon bileşikleri ne demektir?

Cevap: Koordinasyon bileşikleri, merkezi bir metal iyonuna bağlanan ve bu iyon etrafında koordinasyon kovalent bağları oluşturan ligandlardan oluşan bileşiklerdir.

56. Soru: Kritik nokta nedir?

Cevap: Kritik nokta, sıvı ve gaz fazlarının birbirine dönüştüğü ve ayrım yapmanın zor olduğu bir noktadır. Bu noktada sıvı ve gaz fazları arasındaki yoğunluk farkı ortadan kalkar.

57. Soru: Reaksiyon hızı neyi ifade eder?

Cevap: Reaksiyon hızı, bir kimyasal tepkimenin birim zamanda gerçekleşen ürün veya reaktan miktarını ifade eder.

58. Soru: Amfoterik madde nedir?

Cevap: Amfoterik madde, hem asit hem de baz gibi davranabilen bir maddedir.

59. Soru: Ketonlar hangi yapıya sahiptir?

Cevap: Ketonlar, karbonil grubunun (C=O) karbon atomunun iki alkil grubu tarafından çevrelendiği organik bileşiklerdir.

60. Soru: Belirsizlik ilkesi nedir?

Cevap: Belirsizlik ilkesi, kuantum mekaniğine göre, bir parçacığın hem konumunun hem de momentumunun aynı anda tam olarak belirlenemeyeceğini ifade eder.

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.