10. Sınıf Kimya 1. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları konuları arasında, atom modelleri, periyodik sistem, kimyasal bağlar, gazların kinetik teorisi, çözeltiler ve asit-baz konuları bulunmaktadır.

Soru 1: Atom numarası 17 olan bir element hangi periyodun ikinci grubunda yer alır?

Cevap: Element, 3. periyodun 2A (2. grubu) olarak adlandırılan bölümünde yer alır.

Soru 2: Bağ enerjisi nedir?

Cevap: Bağ enerjisi, iki veya daha fazla atom arasındaki kimyasal bağın oluşumu sırasında ortaya çıkan enerjidir.

Soru 3: Kovalent bağ nedir?

Cevap: Kovalent bağ, elektronların paylaşılmasıyla oluşan bağdır. Elektron çiftini paylaşan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.

Soru 4: Hangi gaz, mutlak sıcaklıkta hacmi sıfır olacak şekilde soğutulduğunda tamamen sıvı hâle geçer?

Cevap: Hidrojen gazı, mutlak sıfırda (-273.15 °C) hacmi sıfır olacak şekilde soğutulduğunda tamamen sıvı hâle geçer.

Soru 5: Çözünürlük nedir?

Cevap: Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta çözücü içerisinde çözülebilen maksimum miktardaki çözünenin miktarıdır.

Soru 6: Asidik çözeltilerde pH değeri kaçtır?

Cevap: Asidik çözeltilerin pH değeri 0 ila 7 arasındadır.

Soru 7: Sodyum klorür formülü nedir?

Cevap: Sodyum klorürün formülü NaCl’dir.

Soru 8: Bir atomun proton sayısı neyi temsil eder?

Cevap: Bir atomun proton sayısı, atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıkların sayısını temsil eder ve atomun kimyasal özelliklerini belirler.

Soru 9: Metal oksitler asidik mi, bazik mi yoksa nötr müdür?

Cevap: Metal oksitler baziktir.

Soru 10: Fotosentez olayında kullanılan temel enerji kaynağı nedir?

Cevap: Fotosentez olayında kullanılan temel enerji kaynağı güneş ışığıdır.Soru 11: İnorganik bileşikler hangi iki kategoriye ayrılır?

Cevap: İnorganik bileşikler, asidik ve bazik oksitler olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Soru 12: Bir elementin atom numarası ile nükleon sayısı arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Bir elementin atom numarası, çekirdekte bulunan proton sayısını temsil ederken, nükleon sayısı hem proton hem de nötronların toplam sayısını gösterir. Atom numarası genellikle nükleon sayısından daha küçüktür.

Soru 13: Kimyasal bağlar nasıl oluşur?

Cevap: Kimyasal bağlar, atomların elektronlarını paylaşması veya transfer etmesiyle oluşur. Kovalent bağlar elektronların paylaşımına dayanırken, iyonik bağlar elektron transferine dayanır.

Soru 14: Bir gazın hacmi nasıl azaltılabilir?

Cevap: Bir gazın hacmi azaltılabilir by ya basıncını arttırarak veya sıcaklığını düşürerek.

Soru 15: pH değeri 7 olan bir çözelti neye denir?

Cevap: pH değeri 7 olan bir çözelti nötr çözelti olarak adlandırılır.

Soru 16: Sodyum hidroksit formülü nedir?

Cevap: Sodyum hidroksitin formülü NaOH’dir.

Soru 17: Bir elementin kimyasal özellikleri hangi özellikleri belirler?

Cevap: Bir elementin kimyasal özellikleri, atomun proton sayısı ve elektron düzenlemesi tarafından belirlenir.

Soru 18: İyonik bağ nedir?

Cevap: İyonik bağ, bir metal atomunun elektron vermesi ve bir ametal atomunun elektron alması sonucunda oluşan bağdır.

Soru 19: Suda çözünen maddeler neden elektrik akımını iletebilir?

Cevap: Suda çözünen maddeler iyonlara ayrışabilir. İyonlar, su içinde serbest hareket eder ve elektrik akımını iletebilirler.

Soru 20: Radyoaktivite nedir?

Cevap: Radyoaktivite, instabil çekirdeklerin spontane olarak bozunarak başka elementlere dönüşmesi ve radyasyon yayması sürecidir.Soru 21: Sulu çözeltilerde pH değerini değiştirmek için hangi madde kullanılabilir?

Cevap: Sulu çözeltilerin pH değerini değiştirmek için asitler veya bazlar kullanılabilir.

Soru 22: Ametal elementler genellikle hangi halde bulunurlar?

Cevap: Ametal elementler genellikle gaz veya katı halde bulunurlar.

Soru 23: Bir elementin sembolü ve atom numarası arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Bir elementin sembolü, elementin kimyasal simgesidir ve atom numarasını temsil eder. Atom numarası, bir elementin çekirdeğinde bulunan proton sayısını gösterir.

Soru 24: Hacmi sabit tutulan bir gazın sıcaklığı artırılırsa ne olur?

Cevap: Hacmi sabit tutulan bir gazın sıcaklığı artırıldığında basıncı da artar.

Soru 25: İyonik bağa sahip bileşikler genellikle hangi fazda bulunurlar?

Cevap: İyonik bağa sahip bileşikler genellikle katı hâlde bulunurlar.

Soru 26: pH değeri 9 olan bir çözelti neye denir?

Cevap: pH değeri 9 olan bir çözelti bazik çözelti olarak adlandırılır.

Soru 27: Magnezyum oksit formülü nedir?

Cevap: Magnezyum oksitin formülü MgO’dur.

Soru 28: Elektronun atomdaki konumu nasıl tanımlanır?

Cevap: Elektronun atomdaki konumu, enerji seviyesi, orbital ve spin kuantum sayıları ile tanımlanır.

Soru 29: Su molekülünde hangi bağ türü bulunur?

Cevap: Su molekülünde polar kovalent bağlar bulunur.

Soru 30: Radyoaktif bozunma tipleri nelerdir?

Cevap: Radyoaktif bozunma alfa bozunması, beta bozunması ve gama bozunması olmak üzere üç tipe ayrılır.Soru 31: Elektron alışverişi yoluyla bir bağ oluşturan elementler hangi grupta bulunur?

Cevap: Elektron alışverişi yoluyla bir bağ oluşturan elementler, genellikle IA (1A) ve IIA (2A) gruplarında bulunan metaller ve VIIA (7A) grubunda bulunan ametallerdir.

Soru 32: Bir gazın basıncı nasıl etkileyebilir?

Cevap: Gazın basıncı hacmiyle ters orantılıdır. Hacim azaldığında basınç artar, hacim arttığında basınç azalır.

Soru 33: Kolloid çözeltiler nasıl oluşur?

Cevap: Kolloid çözeltiler, bir maddeyi diğerine homojen olarak dağıtan ve parçacık boyutu 1-1000 nm arasında olan heterojen karışımlardır.

Soru 34: Asit çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonu nasıl ifade edilir?

Cevap: Asit çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonu pH skalası kullanılarak ifade edilir. pH değeri düşük olduğunda asidik çözeltiye işaret eder.

Soru 35: Nötrleşme tepkimeleri nelerdir?

Cevap: Nötrleşme tepkimeleri, asit ve bazın reaksiyona girerek tuz ve su oluşturduğu kimyasal tepkimelerdir.

Soru 36: Bir elementin atom ağırlığı nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir elementin atom ağırlığı, izotoplarının kütlelerinin isotop yüzdeleriyle ağırlıklandırılarak hesaplanır.

Soru 37: Gazlar kinetik teoriye göre nasıl hareket eder?

Cevap: Gaz molekülleri kinetik teoriye göre sürekli ve rastgele hareket eder. Moleküller arası çarpışmalarla enerji transferi gerçekleşir.

Soru 38: pH değeri bir çözeltinin neyi ifade eder?

Cevap: pH değeri, bir çözeltinin asidik, bazik veya nötr olduğunu ifade eden ölçüm değeridir.

Soru 39: Neden bazlar acı tadı olan maddelerdir?

Cevap: Bazlar, sulu çözeltilerde hidroksil iyonu (OH-) ürettiği için acı bir tat bırakır.

Soru 40: Radyoaktif bozunma sonucunda hangi parçacıklar veya ışınlar yayılır?

Cevap: Radyoaktif bozunma sonucunda alfa (α) parçacıkları, beta (β) parçacıkları ve gama (γ) ışınları yayılır.Soru 41: Bir elementin elektron dizilimi nasıl belirlenir?

Cevap: Bir elementin elektron dizilimi, atomun enerji seviyeleri ve orbitallerine göre belirlenir. Elektronların enerji seviyeleri prensipel kuanta dayanarak doldurulur.

Soru 42: İyonlaşma enerjisi nedir?

Cevap: İyonlaşma enerjisi, bir atomun en gevşek bağlı elektronunu uzaklaştırmak için gerekli olan enerjidir. Atomun gaz fazındaki durumunda ölçülür.

Soru 43: Kimyasal denklemlerde katsayılar neden kullanılır?

Cevap: Kimyasal denklemlerde katsayılar, reaksiyonda yer alan atom sayılarını ve kütleleri dengelemek için kullanılır.

Soru 44: Bir gazın hacmi nasıl genişler?

Cevap: Bir gazın hacmi genişletilebilir by ya basıncını azaltarak veya sıcaklığını arttırarak.

Soru 45: pH skalasının aralığı nedir?

Cevap: pH skalasının aralığı 0 ila 14 arasındadır. pH değeri 7 nötr, 0-7 arası asidik, 7-14 arası baziktir.

Soru 46: Kalsiyum karbonat formülü nedir?

Cevap: Kalsiyum karbonatın formülü CaCO3’tür.

Soru 47: Güneş pillerinin çalışma prensibi nedir?

Cevap: Güneş pillerinde, güneş ışığından gelen enerjiyi kullanarak elektrik enerjisi üretilir. Işığın etkisiyle oluşan elektron hareketi akımı oluşturur.

Soru 48: Aktif metal nasıl tanımlanır?

Cevap: Aktif metaller, kimyasal reaksiyonlarda kolayca elektron kaybeden ve pozitif iyonlar oluşturan metallere verilen isimdir.

Soru 49: Kimyasal tepkimelerde denge ne anlama gelir?

Cevap: Kimyasal tepkimelerde denge, reaktantların ürünlere dönüşüm oranının değişmeden kaldığı durumu ifade eder.

Soru 50: Atomun çekirdeğinde hangi parçacıklar bulunur?

Cevap: Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur.

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.