10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

>>10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları hakkında kısa açıklama:

Bu test soruları, 10. sınıf öğrencilerinin Kimya dersinin 1. döneminde öğrendikleri temel konuları içermektedir. Bu döneme ait test soruları, genel olarak atom ve periyodik sistem, kimyasal bağlar, tepkimeler, asit-baz kavramları ve çözeltiler gibi konulara odaklanmaktadır. Öğrencilerin bu konuları anlamaları ve uygulamaları için önemli bir fırsat sunmaktadır.

1. Soru: Atom numarası 8 olan bir elementin elektron dizilimi nasıldır?

a) 2s²

b) 2s²2p⁴

c) 2s²2p³

d) 2s²2p⁶

Cevap: b) 2s²2p⁴

Açıklama: Atom numarası 8 olan bir element oksijendir. Bu elementin elektron dizilimi 1s²2s²2p⁴ şeklindedir. İlk enerji seviyesinde 2 elektron bulunurken, ikinci enerji seviyesinde 2s orbitalinde 2 elektron ve 2p orbitalinde 4 elektron bulunur.

2. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kovalent bağ ile oluşmuştur?

a) NaCl

b) H₂O

c) CaBr₂

d) MgO

Cevap: b) H₂O

Açıklama: Kovalent bağ, elektronların ortaklaşa paylaşıldığı bir bağ türüdür. H₂O molekülünde oksijen atomu ve hidrojen atomları arasında kovalent bağ bulunur. Diğer seçeneklerde ise iyonik bağlar söz konusudur.

3. Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir indikatör maddedir?

a) Su

b) Tuz

c) Fenolftalein

d) Alkol

Cevap: c) Fenolftalein

Açıklama: İndikatörler, çözeltilerin asidik, bazik veya nötr olduğunu belirlemeye yarayan maddelerdir. Fenolftalein, pH değerinin asidikden bazik alana geçişini gösteren, pembe renkte veya renksiz olan bir indikatördür.

[Devam edecek…]4. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asit özellik gösterir?

a) NaOH

b) HCl

c) CaO

d) K₂SO₄

Cevap: b) HCl

Açıklama: Asitler, sulu çözeltilerde hidrojen (H⁺) iyonu veren maddelerdir. HCl, hidroklorik asit olarak bilinir ve suda çözündüğünde H⁺ iyonlarına ayrışır, dolayısıyla asit özellik gösterir. Diğer seçenekler bazik veya nötr özelliklidir.

5. Soru: Aşağıdaki elementlerden hangisi alkali metaller grubunda yer almaz?

a) Potasyum (K)

b) Sodyum (Na)

c) Lityum (Li)

d) Magnezyum (Mg)

Cevap: d) Magnezyum (Mg)

Açıklama: Alkali metaller grup 1A’da yer alan elementlerdir. Bu grup lityum, sodyum, potasyum gibi elementleri içerir. Magnezyum ise grup 2A’nın bir üyesi olduğu için alkali metaller grubunda yer almaz.

6. Soru: Aşağıdaki tepkimelerden hangisi redoks tepkimesidir?

a) CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O

b) NaCl + AgNO₃ → NaNO₃ + AgCl

c) HCl + KOH → H₂O + KCl

d) CaO + H₂O → Ca(OH)₂

Cevap: a) CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O

Açıklama: Redoks tepkimeleri, maddelerin elektron alışverişi yaparak oksidasyon ve indirgenme reaksiyonlarına girdiği tepkimelerdir. Yukarıdaki tepkime metanın (CH₄) yanması sonucunda oluşur ve karbon hidrojen bağları kırılarak karbondioksit (CO₂) ve su (H₂O) oluşur.

7. Soru: Aşağıdaki elementlerden hangisi ametaldir?

a) Magnezyum (Mg)

b) Klor (Cl)

c) Kalsiyum (Ca)

d) Sodyum (Na)

Cevap: b) Klor (Cl)

Açıklama: Ametaller, genellikle sağ tarafta yer alan ve metal özellikleri taşımayan elementlerdir. Klor bir ametaldir. Diğer seçenekler ise metallerdir.

[Devam edecek…]8. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doymamış hidrokarbonlardan biridir?

a) Etan (C₂H₆)

b) Propen (C₃H₆)

c) Metan (CH₄)

d) Bütan (C₄H₁₀)

Cevap: b) Propen (C₃H₆)

Açıklama: Doymamış hidrokarbonlar, karbon atomları arasında çift veya üçlü bağ içeren hidrokarbonlardır. Propen (C₃H₆) molekülünde iki adet karbon atomu arasında çift bağ bulunurken, diğer seçeneklerde sadece tek bağlar vardır.

9. Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi amfoterdir?

a) Sodyum klorür (NaCl)

b) Magnezyum oksit (MgO)

c) Hidroklorik asit (HCl)

d) Su (H₂O)

Cevap: d) Su (H₂O)

Açıklama: Amfoter maddeler, hem asidik hem de bazik özellik gösterebilen maddelerdir. Su (H₂O), nötr pH değerine sahip olması ve hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verebilmesi nedeniyle amfoterik bir maddedir.

10. Soru: Aşağıdaki elementlerden hangisi halojen grubunda yer almaz?

a) Flor (F)

b) Klor (Cl)

c) Brom (Br)

d) İyot (I)

Cevap: a) Flor (F)

Açıklama: Halojenler, 17A grubunda yer alan elementlerdir. Bu grupta flor, klor, brom ve iyot bulunur. Dolayısıyla fluor halojen grubunda yer almaz.

11. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi moleküler yapılıdır?

a) NaCl

b) CaO

c) H₂O

d) MgCl₂

Cevap: c) H₂O

Açıklama: Moleküler yapıya sahip bileşikler, atomların bir araya gelerek kovalent bağlarla oluşturdukları bileşiklerdir. H₂O, su molekülü olarak moleküler yapılı bir bileşiktir. Diğer seçenekler ise iyonik yapılı bileşiklerdir.

[Devam edecek…]12. Soru: Aşağıdaki tepkimelerden hangisi endotermik bir tepkimedir?

a) H₂ + Cl₂ → 2HCl

b) NaOH + HCl → NaCl + H₂O

c) C(s) + O₂(g) → CO₂(g)

d) NH₃(g) + HCl(g) → NH₄Cl(s)

Cevap: c) C(s) + O₂(g) → CO₂(g)

Açıklama: Endotermik tepkimeler, çevreden enerji alarak gerçekleşen tepkimelerdir. Yukarıdaki tepkime karbon (C) ve oksijen (O₂) arasında gerçekleşirken enerji absorbe eder, dolayısıyla endotermiktir. Diğer seçenekler ise enerji salınımıyla gerçekleşen exotermik tepkimelerdir.

13. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik bir oksittir?

a) CaO

b) MgO

c) SO₂

d) Na₂O

Cevap: c) SO₂

Açıklama: Asidik oksitler, suda çözündüğünde asit oluşturan oksitlerdir. SO₂, kükürt dioksit olarak bilinir ve sulandığında sülfürik asit (H₂SO₄) oluşturur. Diğer seçenekler bazik veya nötr özellikli oksitlerdir.

14. Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen bir karışımdır?

a) Süt

b) Beton

c) Demir

d) Tuzlu su

Cevap: d) Tuzlu su

Açıklama: Homojen karışımlar, gözle ayırt edilemeyen bileşenlere sahip olan karışımlardır. Tuzlu su, sodyum klorür (NaCl) ve suyun homojen bir karışımıdır. Diğer seçenekler heterojen karışımlardır.

15. Soru: Aşağıdaki elementlerden hangisi metal değildir?

a) Alüminyum (Al)

b) Bakır (Cu)

c) Oksijen (O)

d) Kurşun (Pb)

Cevap: c) Oksijen (O)

Açıklama: Oksijen bir ametaldir ve metallerin aksine elektriksel iletkenlik göstermez. Diğer seçenekler ise metallerdir ve elektriksel iletkenlik özellikleri vardır.

[Devam edecek…]16. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrokarbon değildir?

a) Metan (CH₄)

b) Etilen (C₂H₄)

c) Etil alkol (C₂H₆O)

d) Propin (C₃H₄)

Cevap: c) Etil alkol (C₂H₆O)

Açıklama: Hidrokarbonlar sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bileşiklerdir. Etil alkol (C₂H₆O), bir hidrokarbon olmamakla birlikte oksijen içeren bir bileşiktir.

17. Soru: Aşağıdaki elementlerden hangisi en elektronegatif olanıdır?

a) Lityum (Li)

b) Berilyum (Be)

c) Flor (F)

d) Magnezyum (Mg)

Cevap: c) Flor (F)

Açıklama: Elektronegatiflik, bir atomun diğer atomlardan elektron çekme yeteneğini ifade eder. Flor, diğer seçeneklerden daha yüksek bir elektronegatifliğe sahiptir.

18. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bazik özellik göstermez?

a) Sodyum hidroksit (NaOH)

b) Amonyak (NH₃)

c) Potasyum hidroksit (KOH)

d) Kalsiyum klorür (CaCl₂)

Cevap: d) Kalsiyum klorür (CaCl₂)

Açıklama: Bazlar, sulu çözeltilerde hidroksit iyonu (OH⁻) salan maddelerdir. Kalsiyum klorür ise bir tuz olduğu için bazik özellik göstermez.

19. Soru: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimer değildir?

a) Polietilen

b) Polistiren

c) PVC

d) Etil alkol

Cevap: d) Etil alkol

Açıklama: Polimerler, tekrarlayan birimlerden oluşan dev zincirli moleküllerdir. Etil alkol ise bir organik bileşik olup polimerik bir yapıya sahip değildir.

20. Soru: Aşağıdaki tepkimelerden hangisi endotermik değildir?

a) AgNO₃ + NaCl → AgCl + NaNO₃

b) C(s) + O₂(g) → CO₂(g)

c) H₂O(l) → H₂O(g)

d) CaO(s) + H₂O(l) → Ca(OH)₂(aq)

Cevap: a) AgNO₃ + NaCl → AgCl + NaNO₃

Açıklama: Endotermik tepkimelerde reaksiyon ortamından enerji absorbe edilir. Diğer seçeneklerde gerçekleşen tepkimelerde enerji alınırken, bu tepkimede enerji salınımı meydana gelir.

[Devam edecek…]

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.